1|2|3|4|5|6|7 >

NrTitelUnderskriftdato
9516 Vejledning om alternative investeringer og gode investeringsprocesser i lyset af prudent person-princippet 27-06-2018
9507 Vejledning om vedligeholdelsesplaner for ejendomme tilhørende andelsboligforeninger 22-06-2018
9469 Vejledning om vægtejerens egenkontrol af ikke-automatiske vægte i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte 20-06-2018
9468 Vejledning om instrumentejerens egenkontrol af flerdimensionale måleinstrumenter i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af flerdimensionale måleinstrumenter 20-06-2018
9467 Vejledning om vægtejerens egenkontrol af automatiske vægte i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte 20-06-2018
9466 Vejledning om instrumentejerens egenkontrol af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner 20-06-2018
9464 Vejledning om instrumentejerens egenkontrol af vand-, el- og varmemålere i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme. 20-06-2018
9338 Vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven 18-05-2018
9328 Vejledning om proportionalitet vedrørende forhold, som relaterer sig til risikoen for overdreven gearing 09-05-2018
9268 Vejledning til bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 18-04-2018
10206 Vejledning om risikostyring på likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter 07-12-2017
10161 Vejledning om vurdering af betydelig stigning i kreditrisiko og kreditforringelse 28-11-2017
9981 Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter 13-10-2017
9973 Vejledning - Hvornår skal en udsteder offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden? 09-10-2017
9970 Vejledning om opgørelse og vurdering af likviditetsposition og likviditetsrisici for kreditinstitutter 09-10-2017
9863 Vejledning om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I *** 12-09-2017
9847 Vejledning om nedskrivninger for kredittab på udlån, der måles til dagsværdi 05-09-2017
9737 Vejledning om etablering af lokale naturråd 10-08-2017
9985 Retningslinjer om kønsrelateret reklame af 1. april 2012. 01-07-2017
9650 Vejledning om anvendelse af planloven i sager om rockerborge 29-06-2017
9562 Vejledning til bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2017 – landplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning) 19-06-2017
9547 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om regler i landsplandirektiv for detailhandel i Århus (Til Århus Kommune) 13-06-2017
10255 Vejledning om værdiansættelse af udlejede boliger på landbrugsejendomme 13-12-2016
9971 Vejledning til bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder 23-09-2016
9954 Vejledning om sociale klausuler i udbud 21-09-2016
9887 Vejledning til bekendtgørelse nr. 329 af 7. april 2016 om kompetencekrav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere 08-09-2016
9677 Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 29-06-2016
10493 Vejledning om Markedsføring på energiområdet 20-06-2016
9541 Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter 16-06-2016
9540 Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter 16-06-2016
9489 Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager 06-06-2016
9475 Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter 31-05-2016
9477 Vejledning om valg af referencer og betydning af liggetider ved værdiansættelse af fast ejendom til markedsværdi 26-05-2016
11545 Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser 1. maj 2015 01-05-2016
9344 Vejledning om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab 18-04-2016
9051 Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. 29-01-2016
9023 Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer 18-01-2016
11061 Vejledning om fremgangsmåde ved bedømmelse af skibskokke 25-11-2015
10933 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser 28-10-2015
10546 Vejledning om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter om fondsmæglerselskaber I 17-09-2015
9151 Vejledning til bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger 20-03-2015
9144 Cirkulære om ophævelse af vejledning om de gældende regler i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) pr. 15. december 2014 17-03-2015
10399 Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tv-reklame, jf. markedsføringslovens §§ 3, 12 a og 14 a. 15. januar 2015 15-01-2015
9017 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til § 139 i lov om investeringsforeninger m.v. 05-01-2015
10314 Cirkulære om ophævelse af cirkulære for Lodsvæsenet nr. 4 11-12-2014
10518 Vejledning om informationsaktiviteter i brancheforeninger - december, 2014 10-12-2014
10283 Vejledning om forenklet afvikling af investeringsforeninger og afdelinger heraf 04-12-2014
9961 Vejledning om de nye regler i kolonihaveloven 26-11-2014
9818 Vejledning om indberetning af kapitalgrundlag for forvaltere af alternative investeringsfonde 28-10-2014
9687 Vejledning om § 31, stk. 1-3, 6 og 8, i lov om værdipapirhandel m.v. og bekendtgørelse om overtagelsestilbud 15-09-2014 1|2|3|4|5|6|7 >