NrTitel
159 Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet.
158 Forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder.
157 Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet om tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab).
136 Forslag til lov om ændring af søloven og lov om mortifikation af værdipapirer. (Digital skibsregistrering og opbevaringsperiode for dagbøger, som føres på skibe).
131 Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs. (Sammensætning af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd).
125 Forslag til lov om ændring af udbudsloven. (Offentliggørelse af alle dele af evalueringsmodellen og krav om evaluering af kvalitet uden kendskab til pris ved visse større bygge- og anlægskontrakter).
99 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Tilpasninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, ændring af kravene til revisorers efteruddannelse og styrket kontrol i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til eksport af cyberovervågningsudstyr).
79 Forslag til lov om firmapensionskasser.
73 Forslag til lov om erhvervsfremme.
68 Forslag til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. (Ændringer af indstillingsretten af midler fra EU’s Regionalfond og Socialfond m.v.).
67 Forslag til lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark. (Ændringer af sammensætningen af Det Nationale Turismeforum, overflytning af turismeudviklingsselskaber til staten samt styrket koordination af international markedsføring).
51 C Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning i konsekvensområder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening).
51 B Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Strategisk planlægning for landsbyer).
51 A
51 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning. (Strategisk planlægning for landsbyer, planlægning i områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø, ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner, havplanlægning for transportinfrastruktur m.v.).
50 Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister. (Overenskomstdækning ved offshoreaktiviteter på skibe på dansk søterritorium og kontinentalsokkelområde).
49 Forslag til lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven. (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.).
48 Forslag til lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud.
47 B
47 A
47 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love. (Skærpelse af hvidvaskreglerne, gennemførelse af anbefalingerne fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering og ændring af reglerne for udpegning af SIFI’er i Danmark).