1|2 >

NrTitelUnderskriftdato
1432 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 25, i lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.) 11-12-2017
1328 Bekendtgørelse om fastsættelse af klageinstans for afgørelser i sager om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område 29-11-2017
1217 Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2018 21-11-2017
1198 Bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol (Varetægtsfængsling i fodlænke i indkvarteringsstedet) 02-11-2017
1019 Bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne 28-08-2017
1012 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af udlændingeloven, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge m.v.) 28-08-2017
950 Bekendtgørelse om forretningsorden for Udlændingenævnet 05-07-2017
901 Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 29-06-2017
829 Bekendtgørelse om reintegrationsbistandens størrelse 19-06-2017
737 Bekendtgørelse om brug af obligatorisk selvbetjening for indgivelse af ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i henhold til udlændingeloven 12-06-2017
557 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet 29-05-2017
200 Bekendtgørelse om løsladelse med henblik på straksudsendelse (straksudsendelsesbekendtgørelsen) 27-02-2017
103 Bekendtgørelse om afholdelse af udgifter ved hjemtransport ved ufrivilligt ophold i udlandet på grund af æresrelaterede konflikter 20-01-2017
1764 Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet 27-12-2016
1694 Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område 20-12-2016
1626 Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til udlændingeloven 15-12-2016
1625 Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på områderne vedrørende familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse og religiøse forkyndere m.v. 15-12-2016
1623 Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven 15-12-2016
1565 Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2017 05-12-2016
1209 Bekendtgørelse om inddragelse af andre aktører efter integrationsloven 27-09-2016
1208 Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven 27-09-2016
1197 Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet 26-09-2016
980 Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge 28-06-2016
979 Bekendtgørelse om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 28-06-2016
978 Bekendtgørelse om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som underviser i dansk som andetsprog for voksne udlændinge 28-06-2016
977 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om medborgerskabsprøven 28-06-2016
301 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation m.v.) 16-03-2016
283 Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven 14-03-2016
282 Bekendtgørelse om indfødsretsprøven af 2015 14-03-2016
107 Bekendtgørelse om betaling af udgifter til underhold mv. af asylansøgere m.fl. 03-02-2016
1791 Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2016 17-12-2015
1095 Bekendtgørelse om dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere 14-09-2015
695 Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold 20-05-2015
721 Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold 13-05-2015
376 Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum 20-03-2015
276 Bekendtgørelse om obligatorisk brug af ansøgningsskemaer eller digital selvbetjening ved indgivelse af ansøgning til Udlændingestyrelsen 20-03-2015
1550 Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende 23-12-2014
1549 Bekendtgørelse om greencardordningens pointsystem 23-12-2014
1512 Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører 23-12-2014
1446 Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til udlændingeloven 12-12-2014
1111 Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2015 09-10-2014
874 Bekendtgørelse om betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret 04-07-2014
873 Bekendtgørelse om dna-undersøgelser til brug for behandlingen af sager om dansk indfødsret 04-07-2014
426 Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Etniske Minoriteter 29-04-2014
425 Bekendtgørelse om valg og udpegning af medlemmer til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter og Repræsentantskabets valg af medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter 29-04-2014
424 Bekendtgørelse om forretningsorden for Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter 29-04-2014
1547 Bekendtgørelse om regulering af beløbene i henhold til udlændingeloven 16-12-2013
180 Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge 26-02-2013
1299 Bekendtgørelse om regulering af beløbene i henhold til udlændingeloven 14-12-2012
646 Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven 21-06-2012 1|2 >