1|2|3 >

NrTitelUnderskriftdato
40 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde 18-01-2018
18 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til sommerferiehjælp 12-01-2018
17 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen handicappuljen 12-01-2018
16 Bekendtgørelse om delegation af børne- og socialministerens beføjelser i lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri og visse beføjelser i finansloven 12-01-2018
1603 Bekendtgørelse om forretningsorden for Psykolognævnet 19-12-2017
1602 Bekendtgørelse om Tilbudsportalen 19-12-2017
1590 Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet 14-12-2017
1494 Bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag 11-12-2017
1493 Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab 11-12-2017
1438 Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge 06-12-2017
1309 Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer og foreninger 29-11-2017
1252 Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven 20-11-2017
1225 Bekendtgørelse om et autorisationsregister og offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på psykologområdet 15-11-2017
1251 Bekendtgørelse om socialtilsyn 13-11-2017
1250 Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn 13-11-2017
1249 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område 13-11-2017
1248 Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse 13-11-2017
1247 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven 13-11-2017
1246 Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter serviceloven 13-11-2017
1245 Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom 13-11-2017
1244 Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 13-11-2017
1231 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service 13-11-2017
1068 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) 13-09-2017
1067 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser 13-09-2017
1061 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 4 og 5, i lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 06-09-2017
1041 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere 05-09-2017
1026 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR 31-08-2017
1025 Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder 31-08-2017
997 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til dækning af initialomkostninger i forhold til Udviklings- og Investeringsprogrammet 28-08-2017
991 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge 24-08-2017
1017 Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner 19-08-2017
978 Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter dagtilbudslovens § 93, stk. 3 11-08-2017
962 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark 12-07-2017
951 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til tilskud til frivillige landsdækkende foreningers uddeling af julehjælp 06-07-2017
936 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud 04-07-2017
929 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser 30-06-2017
760 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job 19-06-2017
741 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper 14-06-2017
740 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark 14-06-2017
729 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge 13-06-2017
715 Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne 31-05-2017
647 Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland 31-05-2017
568 Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog eller autoriseret psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 19-05-2017
567 Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser 19-05-2017
565 Bekendtgørelse om betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog 19-05-2017
551 Bekendtgørelse om dagtilbud 11-05-2017
414 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge 27-04-2017
376 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til indsats på prostitutionsområdet 20-04-2017
368 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 12-04-2017
367 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge 12-04-2017 1|2|3 >