1|2 >

NrTitelUnderskriftdato
9056 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 15-01-2019
9030 Vejledning om mål og rammer for kompetenceudvikling op Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser - TAMU 11-01-2019
10003 Cirkulære om organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 27-11-2018
9367 Cirkulæreskrivelse om Styrelsen for It og Lærings opgaver som databehandler i visse administrative systemer på undervisningsområdet 24-05-2018
9366 Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar for visse administrative systemer, som stilles til rådighed af Styrelsen for It og Læring 24-05-2018
9287 Cirkulæreskrivelse om bemyndigelse til direktøren for Styrelsen for It og Læring om særlig adgang for anonymisering af oplysninger i styrelsen om elevers besvarelser ved trivselsmålinger i folkeskolen i 2015 – 2017 (Til direktøren for Styrelsen for It og Læring) 29-04-2018
9463 Vejledning om formål, tilrettelæggelse, indhold og gennemførelse af almen voksenuddannelse (avu) 19-05-2017
9080 Vejledning om AMU's tilbud til tosprogede 07-02-2017
10199 Vejledning om ændring af vejledning om lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I vejledning nr. 9534 af 3. juni 2016 om lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov foretages følgende ændring: 29-11-2016
9534 Vejledning om lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 03-06-2016
9406 Orientering om optagelse af udenlandske elever på institutioner for erhvervsrettet uddannelse 10-05-2016
11056 Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 24-11-2015
10847 Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 09-09-2015
9330 Cirkulæreskrivelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets varetagelse af visse opgaver på løn- og censorområdet 21-05-2015
9161 Cirkulæreskrivelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 26-03-2015
9566 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 10-04-2014
9600 Vejledning om ordblindeundervisning for voksne 22-10-2013
9469 Vejledning om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 09-09-2013
9401 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om vederlag til medlemmer af Undervisningsministeriets opgavekommissioner for folkeskolens afgangsprøver, almen voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning 06-08-2013
9097 Vejledning om vedtægter for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse 20-03-2013
9096 Vejledning om vedtægter for institutioner for erhvervsrettet uddannelse 20-03-2013
9555 Cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte ved selvejende og selvstændige institutioner under Undervisningsministeriet bortset fra frie grundskoler og frie kostskoler 11-10-2010
9897 Cirkulære om honorering af censorer ved almen voksenuddannelse, som er beskikket af Undervisningsministeriet 13-11-2009
9703 Vejledning om vurdering af eleverne som grundlag for udstedelse af grundforløbsbevis i erhvervsuddannelserne 08-09-2009
9396 Vejledning om specialundervisning for voksne 02-07-2009
9093 Vejledning om administrative fællesskaber mellem uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde 19-02-2009
9659 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 15-09-2008
9844 Cirkulære om organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler 19-05-2008
9002 Vejledning til skolerne om annoncering af grundforløbspakker 15-01-2008
9732 Vejledning om udarbejdelse af del- og slutmål samt undervisningsplaner for friskoler og private grundskoler 21-11-2005
9712 Vejledning til bekendtgørelse nr. 191 af 18. marts 2005 om uddannelse til fører af trækkraftenheder inden for jernbanedrift (lokomotivfører)
(Vejledning til bekendtgørelse om lokomotivføreruddannelsen)
29-07-2005
9845 Vejledning om tilskud m.v. til specialundervisning, specialpædagogisk bistand og svært handicappede elever (Frie kostskoler) 01-07-2003
145 Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsynet hermed 23-07-2001
11840 Vejledning om tilskud m.v. til specialundervisning, tosprogede elever og svært handicappede på frie grundskoler 01-03-2001
12233 Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for timelærere ved erhvervsskoler (handelsskoler og tekniske skoler) 30-06-2000
12 Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. 23-02-1999
22002 Cirkulære om bortfald af regler om løn- og ansættelseforhold i den kommunale ungdomsskole (Til samtlige kommunalbestyrelser) 04-02-1994
100 Vejledning om bekendtgørelse om ophævelse af regler i folkeskolen 21-06-1993
22124 Cirkulære om tilskudssatser ved kurser til videre uddannelse af forstandere og lærere ved de frie kostskoler (* 1) (Til alle folkehøjskoler, husholdningsskoler og efterskoler) 18-12-1991
22123 Cirkulære om statstilskud til kurser til videre uddannelse af forstandere og lærere ved de frie kostskoler (* 1) (Til folkehøjskoler, husholdningsskoler og efterskoler) 18-12-1991
154 Cirkulære om beskatning af støtte i henhold til højskoleloven (* 1) (Til kommuner og forstandere for de frie kostskoler) 05-09-1991
38 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om administration af tilskudsmidler, som uddannelsesinstitutioner m.fl. modtager ved gavebrev eller lignende 12-03-1991
22178 Cirkulære om tillidsrepræsentanter for lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse ( *1) (Til alle amtsråd og Frederiksberg Kommunalbestyrelse) 10-09-1990
107 Cirkulære om ferieregler for tjenestemænd ved amtskommunale voksenuddannelsescentre (* 1) (Til alle amtsråd og Frederiksberg Kommunalbestyrelse) 25-05-1990
34 Cirkulære om aflønning, afspadsering af overtimer, afvikling af undertimer og overtimebetaling for tjenestemænd ved amtskommunale voksenuddannelsescentre, bortset fra tjenestemandsansatte adjunkter/lektorer (* 1) (Til alle amtsråd og Frederiksberg Kommunalbestyrelse) 07-03-1990
33 Cirkulære om normering, klassificering, tjenestetid m.m. for forstandere og viceforstandere ved amtskommunale voksenuddannelsescentre, samt tjenestemænd og timelærere ved almen voksenuddannelse (* 1) (Til alle amtsråd og Frederiksberg Kommunalbestyrelse) 07-03-1990
22177 Cirkulære om rammeaftale af 10. november 1989 mellem Kulturministeriet og Lærernes Centralorganisation om indgåelse af lokalaftaler om løn- og tjenestetidsvilkår i forbindelse med forsøg i henhold til § 11 i lov nr. 335 af 24. maj 1989 om almen voksenuddannelse (* 1) (Til alle amtsråd og Frederiksberg Kommunalbestyrelse) 21-11-1989
22175 Cirkulære om vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde og deltagelse i uddannelseskurser vedrørende forhandlingsretlige forhold (Til alle efterskoler og husholdningsskoler) (* 1) 15-08-1989
3725 Cirkulære om de i bekendtgørelse nr. 629 af 20. december 1985, jf. § 3, stk. 1, oplistede ungdomsuddannelser. (* 1) 01-12-1987
3674 Cirkulære vedrørende fremsendelse af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 20. maj 1987 om betaling for ophold på skolehjem m.v.. (* 1) 01-10-1987 1|2 >