1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
1146 Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. 18-09-2018
1092 Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens byggesagsbehandling af Cityringen og dens afgreninger 30-08-2018
1048 Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) 13-08-2018
1042 Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren 06-08-2018
982 Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet 28-06-2018
944 Bekendtgørelse om Ungdomskort 28-06-2018
908 Bekendtgørelse om betaling af differensrente vedrørende renoveringslån støttet af Landsbyggefonden med 100 pct. statsgaranti 27-06-2018
900 Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger 27-06-2018
878 Bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs 25-06-2018
877 Bekendtgørelse om vejmyndighedernes parkeringskontrol 25-06-2018
850 Bekendtgørelse om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed 18-06-2018
802 Bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder 18-06-2018
752 Bekendtgørelse om kompensation til pendlere inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område 04-06-2018
670 Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet 31-05-2018
646 Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 30-05-2018
571 Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport 28-05-2018
531 Bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport 24-05-2018
524 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 2-10 og 13-32, i lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet m.v.) og om ikrafttræden af § 1, nr. 4 og 5, i lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne for foretagelse af ulovlige konstruktive ændringer i motordrevne køretøjers forureningsbegrænsende udstyr) 19-05-2018
456 Bekendtgørelse om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet 08-05-2018
9316 BL 3-10 B Bestemmelser om ændring af BL 3-10, Bestemmelser om luftfartshindringer, 2. udgave af 22. januar 2010 (Udgave 1 af 4. maj 2018) 04-05-2018
295 Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen 23-04-2018
285 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om personligt sikkerhedsudstyr, der anvendes på færdselslovens område (cykelhjelme, personreflekser m.m.) 18-04-2018
259 Bekendtgørelse om brugerinformation hos motorkøretøjsforhandlere om alternative brændstoffer 05-04-2018
201 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingbil 12-03-2018
200 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus 12-03-2018
9101 BL 5-44 Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om sikkerhed og sundhed for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj (4. udgave af 27. februar 2018) 27-02-2018
161 Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler på luftfartsområdet 27-02-2018
160 Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø på luftfartsområdet 27-02-2018
159 Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet 27-02-2018
158 Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet 27-02-2018
157 Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere 27-02-2018
81 Bekendtgørelse om Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 29-01-2018
70 Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 26-01-2018
57 Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler og motorkøretøjsmanualer 25-01-2018
26 Bekendtgørelse om Pulje til fremme af brændselscellekøretøjer 15-01-2018
25 Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane m.m. 11-01-2018
24 Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig veterantogskørsel på det åbne jernbanenet 11-01-2018
1633 Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning 20-12-2017
1632 Bekendtgørelse om vejafmærkning 20-12-2017
1703 Bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer 19-12-2017
1702 Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes brug af indberetningssystemer 19-12-2017
1629 Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet 19-12-2017
1628 Bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport 19-12-2017
1627 Bekendtgørelse om taxikørsel 19-12-2017
1701 Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer 18-12-2017
1700 Bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder 18-12-2017
1699 Bekendtgørelse om tilbagebetaling af tilskud til byfornyelse 18-12-2017
1639 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1) 15-12-2017
1719 Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen 14-12-2017
1487 Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. 14-12-2017 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>