1|2 >

NrTitelUnderskriftdato
1125 Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven 09-10-2017
1113 Bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger 29-09-2017
1106 Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark 28-09-2017
1105 Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro 28-09-2017
9942 BL 7-100 Bestemmelser der supplerer SERA-forordningen 2. udgave 27-09-2017
9941 BL 7-14 Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation Udgave 10, 12. oktober 2017 27-09-2017
9940 BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler Udgave 16 27-09-2017
1070 Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cyklisme 14-09-2017
1063 Bekendtgørelse om Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte 2015 til 2018 07-09-2017
1042 Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik 06-09-2017
818 Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 22-06-2017
815 Bekendtgørelse om kørekort 21-06-2017
781 Bekendtgørelse om pulje til forebyggelse af højresvingsulykker 20-06-2017
789 Bekendtgørelse om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer 16-06-2017
9560 BL 9-4 A Bestemmelser om ændring af Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg, BL 9-4, 3. udgave af 9. januar 2004 Udgave 1, 14. juni 2017 14-06-2017
788 Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 14-06-2017
828 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 10-06-2017
576 Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet 30-05-2017
543 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 24-05-2017
542 Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 24-05-2017
9472 BL 6-10 Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om pilotcertifikater/beviser, flyvemaskine og helikopter Udgave 2, 1. juni 2017 22-05-2017
9471 BL 6-37 Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om certifikat som kabinebesætningsmedlem, CA-certifikat, herunder grunduddannelse Udgave 3, 1. juni 2017 22-05-2017
541 Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen) 22-05-2017
9468 BL 1-7 Bestemmelser for flyvehåndbøger for Bilag II luftfartøjer 2. udgave, 18. maj 2017 18-05-2017
9539 BJ 5-070.001-2017 Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund Udgave 3, 11. maj 2017 11-05-2017
453 Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter 11-05-2017
451 Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) af statslige vej- og jernbaneprojekter 08-05-2017
450 Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne 08-05-2017
477 Bekendtgørelse om rutekørsel 02-05-2017
9413 BL 7-15 Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark Udgave 2, 28. april 2017 28-04-2017
378 Bekendtgørelse om forsøg med fordeling af udgifterne til varme efter indeklimamålere 20-04-2017
9556 Bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol BJ 5-1-2017 29-03-2017
283 Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler 27-03-2017
280 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af veterantogskørsel 24-03-2017
252 Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer 21-03-2017
147 Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet 30-01-2017
1595 Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 15-12-2016
1594 Bekendtgørelse om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17-årige 15-12-2016
1593 Bekendtgørelse om boligsparekontrakter med pengeinstitutter 15-12-2016
1666 Bekendtgørelse om fastsættelse af København Havns søområde 09-12-2016
1529 Bekendtgørelse om parkeringsskiver 09-12-2016
1502 Bekendtgørelse om tivolitog 06-12-2016
1501 Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet 05-12-2016
1465 Bekendtgørelse om køretøjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettet 05-12-2016
1499 Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 02-12-2016
1498 Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet 02-12-2016
1485 Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på byggeområdet 02-12-2016
1573 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 01-12-2016
1497 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 01-12-2016
1471 Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven 30-11-2016 1|2 >