1|2 >

NrTitelUnderskriftdato
9890 SU - Opretholdelse af EU-arbejdstagerstatus - påbegyndelse af uddannelse - tidsmæssig sammenhæng - indholdsmæssig sammenhæng - kontinuitet 15-10-2019
9888 SU - Opretholdelse af EU-arbejdstagerstatus - påbegyndelse af uddannelse - tidsmæssig sammenhæng - indholdsmæssig sammenhæng - kontinuitet 15-10-2019
9886 SU - udlændinges ret til SU - 5 års registreret ophold - administrativt ophold 15-10-2019
9867 Ankestyrelsens principmeddelelse 47-19 om behandlingsmæssigt fripladstilskud - behandlingsmæssige grunde - betydelig og varigt nedsat funktionsevne - almindeligt dagtilbud - særligt dagtilbud 11-10-2019
9824 SU - EU-arbejdstagerstatus - en vis periode - svingende og uregelmæssig beskæftigelse - ferie - sygdom 26-09-2019
9876 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve - race - adgangsbegrænsning - ej medhold 25-09-2019
9875 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - sagsbehandling - kompetence 25-09-2019
9874 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - medhold 25-09-2019
9873 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - sagsbehandling - kompetence 25-09-2019
9872 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - kommuner - medhold 25-09-2019
9871 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - uanset handicap - ej medhold 25-09-2019
9870 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - medhold 25-09-2019
9869 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - alder - sprog - chikane - alder - afskedigelse - medhold - parts- og vidneforklaringer - ej medhold 25-09-2019
9868 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve - race - øvrige - ej medhold 23-09-2019
9815 Fastholdelse af påbud om, at arbejdet i biohallen skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så påvirkning fra biologiske agenser så vidt muligt undgås eller iværksætte effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen for sundhedsskader. Fastholdelse af påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at efterkomme påbud om at træffe effektive foranstaltninger mod påvirkning fra biologiske agenser ved arbejde i biohallen samt med at forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer. 23-09-2019
9814 Fastholdelse af strakspåbud om at anvende åndedrætsværn under arbejde i biohallen, indtil arbejdet blev planlagt, tilrettelagt og kunne udføres, så udsættelse for biologiske agenser undgås (sundhedsskadelige påvirkninger - organisk materiale) 23-09-2019
9813 Fastholdelse af påbud om at sikre, at arbejdet med at håndtere 20 kg plastsække blev udført, så det var sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt (manuel håndtering - bæring - underarmsafstand - forværrende faktorer) 23-09-2019
9812 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at arbejdet med løft af sække udføres, så det er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Risikoen ved løft af sække skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdstilsynet havde foretaget partshøring af virksomheden forud for afgørelsen. (manuel håndtering - løft - ¾ arms afstand - forværrende faktorer - partshøring) 23-09-2019
9810 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at arbejdet med snitning af grøntsager på pålægsmaskinen udføres fuldt forsvarligt, herunder at der anvendes resteholder, når kniven kører. (arbejdets udførelse - anvendelse af tekniske hjælpemidler - sikringsdele og beskyttelsesudstyr) 23-09-2019
9809 Ankestyrelsens principafgørelse 46-19 om tolkeloven - kommunikation med andre - tidsubegrænset tolkning - bevillingsbegrænset tolkning - timebank 20-09-2019
9803 Ankestyrelsens principafgørelse 45-19 om sygedagpenge - revurderingstidspunkt - forlængelse - arbejdsskadesag 18-09-2019
9800 Ankestyrelsens principafgørelse 44-19 om personlig assistance - arbejdsbetingede rejser - rimelige udgifter - kriterier - lokal arbejdskraft 17-09-2019
9882 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold 04-09-2019
9881 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold 04-09-2019
9880 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold 04-09-2019
9879 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ej handicap - ej medhold 04-09-2019
9878 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - arbejdsvilkår - ej medhold 04-09-2019
9877 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - kommuner - ej medhold 04-09-2019
9737 Ankestyrelsens principafgørelse 43-19 om serviceloven - botilbud - egenbetaling - meddelelsestidspunktet 21-08-2019
9734 Ekstra klip – langvarig sygdom 20-08-2019
9759 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - forvaltningsretlig genoptagelse 08-08-2019
9758 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - kommuner - medhold 08-08-2019
9757 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold 08-08-2019
9756 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - ej medhold 08-08-2019
9755 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - parts- og vidneforklaringer 08-08-2019
9754 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - national oprindelse - arbejdsvilkår - ligeløn - ej medhold 08-08-2019
9753 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve - race - ansættelse - ej medhold 05-08-2019
9703 Fastholdelse af afgørelse med afslag på ansøgning om dispensation fra kravet om, at der ved malerarbejde, hvor der anvendes isocyanater, skal anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn med helmaske 01-08-2019
9702 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at håndtering af gods i højden på virksomhedens lager kan foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt 01-08-2019
9701 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at de ansatte anvender værnefodtøj ved færdsel på lageret nær stablere og palleløftere og i områder med håndtering af tunge varer samt fastholdelse af Arbejdstilsynets reaktionsvalg 01-08-2019
9661 Ankestyrelsens principafgørelse 42-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - indtægter - stor indtægt - ægtefælles indtægter - fradrag - beregning - arbejdstimefradrag - aconto udbetalinger - overløb - ansøgningsmåned - ophørsmåned 11-07-2019
9602 Ankestyrelsens principafgørelse 41-19 om arbejdsskade - varigt mén - lungekræft - fradrag - konkurrerende årsager 04-07-2019
9601 Ankestyrelsens principafgørelse 40-19 om hjælpemidler - forbrugsgoder - transport i nærområdet - el-køretøj - cykel 04-07-2019
9600 Ankestyrelsens principafgørelse 39-19 om fleksløntilskud - lønindtægt - skattepligtig værdi - personalegoder - lønloft - fuldtidsløn 03-07-2019
9599 Ankestyrelsens principafgørelse 38-19 om revalidering - ophør af revalideringsydelse - tilbagevirkende kraft - genoptagelse - forældelse - Østre Landsrets dom 03-07-2019
9597 Fastholdelse af afslag på ansøgning om dispensation fra reglerne om velfærdsforanstaltninger i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning (toilet, omklædningsrum og baderum) 03-07-2019
9596 Fastholdelse af strakspåbud om at udbedre mangler i plan for sikkerhed og sundhed om hvem der havde ansvaret på en byggeplads for fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder (PSS). Virksomheden var rette modtager af afgørelsen 03-07-2019
9595 For sen klage blev ikke behandlet, da nævnet ikke fandt, at der forelå oplysninger, som kunne begrunde den for sent indgivne klage. Der forelå ikke særlige forhold eller principielle elementer, som kunne begrunde en behandling af den for sent indgivne klage. Der var heller ikke tale om en åbenbar urigtig afgørelse. 03-07-2019
9594 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, er anerkendt af Arbejdstilsynet forud for arbejdets påbegyndelse (ændring af stillads over 3 meter højt) 03-07-2019
9593 Ophævelse af afgørelse uden handlepligt om at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om, at arbejdet med rengøring ikke var foregået fuldt forsvarligt 03-07-2019 1|2 >