NrTitelUnderskriftdato
25 Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til brug for transport, eller anvendes til procesformål i virksomheder eller til varmeproduktion 10-01-2020
1628 Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem og til renset biogas leveret til et bygasnet 27-12-2019
1627 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas eller af forgasningsgas fremstillet ved biomasse 27-12-2019
1626 Bekendtgørelse om Håndbog om dokumentation for biobrændstoffers bæredygtighed (HB 2017) 27-12-2019
1625 Bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v. 27-12-2019
1624 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller eller anlæg, der producerer elektricitet ved anvendelse af biogas, forgasningsgas eller biomasse 27-12-2019
1623 Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber 27-12-2019
1473 Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret 17-12-2019
1411 Bekendtgørelse om undtagelser for større nye anlæg i naturgasinfrastrukturen 16-12-2019
1410 Bekendtgørelse om adgang til opstrømsrørledningsnet og til opstrømsanlæg 16-12-2019
1403 Bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter 13-12-2019
1402 Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 13-12-2019
1302 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen 04-12-2019
1281 Bekendtgørelse om Forsyningstilsynets overvågnings- og analyseopgaver 02-12-2019
1252 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4 og § 7 i lov om Forsyningstilsynet 02-12-2019
1358 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere (Ændring af arbejdsgang med udlevering af standardiserede ledningsoplysninger og udvidelse af lovens anvendelsesområde) 26-11-2019
1255 Bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger om indvinding (produktion) af kulbrinter fra Danmarks undergrund 26-11-2019
1162 Bekendtgørelse om afgivelse af radiodækningsplaner og oplysninger om eksisterende antennepositioner 22-11-2019
1155 Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 21-11-2019
1151 Bekendtgørelse om radiogrænseflader 21-11-2019
1150 Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) 21-11-2019
1149 Bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre 21-11-2019
1148 Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser 21-11-2019
1146 Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 20-11-2019
1118 Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat 12-11-2019
1107 Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 06-11-2019
1064 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om energimærkning og oplysningspligt vedrørende elovne til husholdningsbrug 28-10-2019
1074 Bekendtgørelse om tilskud til varmepumper der installeres af energitjenesteleverandører hos varmekunder, hvis fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk nedlægges 25-10-2019
1068 Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser 25-10-2019
1005 Bekendtgørelse om CO2-kvoter 27-09-2019
866 Bekendtgørelse om midlertidig ordning for tilskud til varmepumper der installeres af energitjenesteleverandører hos varmekunder, hvis fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk nedlægges 26-08-2019
865 Bekendtgørelse om tilskud til kommuner, der hæfter for anlægsgæld optaget af visse kollektive varmeforsyningsanlæg, der nedlægges i relation til grundbeløbets ophør 26-08-2019
864 Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 26-08-2019
832 Bekendtgørelse om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter, som fremmer lagring af vedvarende energi 16-08-2019
821 Bekendtgørelse om beredskab for naturgassektoren 14-08-2019
820 Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne 14-08-2019
819 Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren 14-08-2019
805 Bekendtgørelse om andres brug af anlæg til indvinding, behandling og transport m.v. af kulbrinter (tredjepartsadgang) 13-08-2019
793 Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 07-08-2019
792 Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019) 07-08-2019
808 Bekendtgørelse om tilsyn af energimærkning af energirelaterede produkter 05-08-2019
742 Bekendtgørelse om tilskudspulje til fremme af energieksportindsatsen 12-07-2019