NrTitelUnderskriftdato
1471 Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele 11-12-2018
1439 Bekendtgørelse om produktionsafgift på fisk landet af danske fiskerfartøjer 06-12-2018
1355 Bekendtgørelse om anvendelse af akustiske alarmer (pingere) i visse garnfiskerier 27-11-2018
1270 Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet 30-10-2018
1205 Bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand fra 1. november 2018 til og med 31. januar 2019 05-10-2018
1112 Bekendtgørelse om de minimis støtte til kompensation for torskefiskere i Østersøen 30-08-2018
1093 Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 30-08-2018
1016 Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten 02-07-2018
984 Bekendtgørelse om kulturbankeproduktion af muslinger og østers 28-06-2018
983 Bekendtgørelse om Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser 28-06-2018
796 Bekendtgørelse om udnævnelse og afskedigelse af tjenestemænd i Fiskeristyrelsen 18-06-2018
793 Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering 18-06-2018
791 Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 15-06-2018
789 Bekendtgørelse om oplysning af ejerkredsen i erhvervsfiskerselskaber 13-06-2018
787 Bekendtgørelse om registrering som erhvervsfisker med A-status 08-06-2018
786 Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri vest for Livø 08-06-2018
1523 Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens varetagelse af visse opgaver i henhold til fiskeriloven 15-12-2017
1514 Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 05-12-2017
1389 Bekendtgørelse om særlig fiskeriregulering i marine Natura 2000 områder for beskyttelse af revstrukturer 03-12-2017
1388 Bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter muslinger og østers 03-12-2017
1387 Bekendtgørelse om opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen 03-12-2017
1103 Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø 28-09-2017
407 Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende minister for ligestillings puljemidler m.v. 26-04-2017
114 Bekendtgørelse om måltal i bestyrelser mv. og politik for de øvrige ledelsesniveauer i statslige institutioner og virksomheder for at fremme en ligelig kønsmæssig sammensætning 30-01-2014
1240 Bekendtgørelse om høring af erhvervsorganisationer om sammensætning af Danmarks Eksportråds bestyrelse 05-11-2010
340 Bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling
(Adgangen til at iværksætte ligestillingsfremmende initiativer uden dispensation)
10-04-2007
669 Bekendtgørelse om afgrænsning af Danmarks tilstødende zone 29-06-2005
1020 Bekendtgørelse om den eksklusive økonomiske zone ved Grønland 20-10-2004
62 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben (Overflyttelse af kompetence fra de statslige told- og skattemyndigheder til Erhvervsministeriet) 06-02-2004
508 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om Den Internationale Straffedomstol 20-06-2002
242 Bekendtgørelse om afgrænsning af Danmarks søterritorium 21-04-1999
297 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben 30-04-1997
584 Bekendtgørelse om Danmarks eksklusive økonomiske zone 24-06-1996
1146 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 22-12-1993
386 Bekendtgørelse om Danmarks fiskeriterritorium 23-08-1985
657 Bekendtgørelse om vilkårene for værnepligtens opfyldelse ved bistandsarbejde i udviklingslande. 22-12-1977
628 Bekendtgørelse om Danmarks fiskeriterritorium 22-12-1976
565 Meddelelse vedrørende offentliggørelse af retsforskrifter fra De europæiske Fællesskaber (EF) 22-12-1972
511 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om konsulære forbindelser. (* 1) 28-11-1972
355 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om diplomatiske forbindelser. 18-10-1968