1|2|3|4|5 >

NrTitelUnderskriftdato
9054 Undtagelse af ekstraheringspligtige oplysninger i ministerbetjeningsdokument fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens § 32, stk. 2, om rigets udenrigspolitiske interesser mv. ikke anset for tilstrækkeligt underbygget. Henstilling om genoptagelse 27-01-2018
9058 2018-2. Politisk debatoplæg var omfattet af begrebet ”miljøoplysninger” 18-01-2018
10403 Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at Skatteministeriet i to afgørelser om afslag på aktindsigt i en lovgivningssag (offentlighedslovens § 20) ikke havde anvendt bestemmelserne i offentlighedslovens §§ 28 og 29 om ekstrahering 17-01-2018
10404 Ombudsmanden havde ikke grundlag for at kritisere resultatet af Forsvarsministeriets to afgørelser om afslag på aktindsigt i oplysninger om, i hvilket omfang Forsvaret havde ydet assistance til PET i forhold til konkrete opgaver, eller hvordan en sådan assistance nærmere var tilrettelagt, og at ministeriet heller ikke ville af- eller bekræfte, om ministeriet var i besiddelse af dokumenter og oplysninger omfattet af anmodningerne om aktindsigt 20-12-2017
10405 2017-35. Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret 19-12-2017
10360 Selskab omfattet af offentlighedslovens § 4, stk. 1, og inddraget under ombudsmandens kompetence i medfør af ombudsmandslovens § 7, stk. 4 18-12-2017
10156 Afslag på anmodning om aktindsigt i ansættelsessag 11-11-2017
10104 Intern analyserapport udarbejdet af politiet var ikke omfattet af offentlighedslovens § 26, nr. 3. Kritik af manglende ekstrahering efter § 28, stk. 1, nr. 1, og henstilling om genoptagelse 30-10-2017
9951 Afslag på aktindsigt i fotos af politiets bodycuff i medfør af offentlighedslovens § 33, nr. 1 18-09-2017
9944 På enkelte punkter kritik af Beskæftigelsesministeriets delvise afslag på anmodning om aktindsigt i dokumenter og oplysninger om beregningsmetoder og beregningsgrundlag for loven om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler mv., herunder ministeriets beregninger af værdien af bortfald af 60-årsreglen. Ikke henstillet, at sagen blev genoptaget 15-09-2017
10035 2017-28. Miljøoplysninger var ”oplysninger om emissioner til miljøet” 14-09-2017
10034 2017-29. Miljøoplysninger var ikke ”oplysninger om emissioner til miljøet” 14-09-2017
10050 Afslag på dataudtræk fra KL. Ombudsmanden ikke kompetent, da KL ikke er omfattet af reglerne om dataudtræk 11-09-2017
9936 2016-26. Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 22-08-2017
9913 2017-25. Ikke pligt til at udlevere oplysninger, der tidligere var meddelt mundtligt som led i en solohistorie 22-08-2017
9907 2017-23. Videregivelse af dokument fra kommunal selvstyrehavn til kommunen var ekstern 22-08-2017
9906 2017-21. Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 09-08-2017
9920 Inddragelse af miljøoplysningslovens § 2, stk. 6, ved undtagelse af dokument fra aktindsigt efter miljøoplysningslovens § 13, stk. 1, nr. 6 08-08-2017
9937 2017-24. Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17-07-2017
9831 Ikke kritik af afslag på aktindsigt i månedsrapport indhentet fra entreprenør i forbindelse med et stort anlægsprojekt 04-07-2017
9830 Kontrolrapporter udarbejdet af konsulentvirksomhed om overholdelse af sociale klausuler kunne på det foreliggende grundlag ikke undtages fra aktindsigt. Oplysninger om ansatte og deres løn- og arbejdstidsforhold kunne undtages efter offentlighedslovens § 30, nr. 1 04-07-2017
9655 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt i dokumenter vedrørende enheden ”Regeringens digitale fornuftsstemmer”. Offentlighedslovens § 36, stk. 2 04-07-2017
9675 Udlændinge- og Integrationsministeriets afslag på aktindsigt i et internt dokument, der var læst op for en udenforstående. Offentlighedslovens § 23 29-06-2017
9898 2017-20. Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir 28-06-2017
9587 Ikke kritik af delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om Udlændinge- og Integrationsudvalgets studietur til Nauru og Australien. Offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, § 28, stk. 1, 1. pkt., og § 32 14-06-2017
9586 Afgørelse om uforholdsmæssigt ressourceforbrug over for journalist, jf. offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1 12-06-2017
9576 Ikke kritik af afslag på aktindsigt i oplysninger, der indgik i en konkret personalesag, jf. offentlighedslovens § 21, stk. 2 06-06-2017
9832 Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om EU/EØS-borgeres ret til ressourceforløb. Ministerbetjeningsdokumenter, jf. § 24. Folketingsmedlemmers e-mails til ministersekretærer omfattet af § 27, nr. 2. Tvivlsom undtagelse af oplysninger efter § 33, nr. 5, henset til bestemmelsens snævre anvendelsesområde 31-05-2017
9572 Ikke kritik af afslag på aktindsigt i SKATs korrespondance med kilden, som tilbød SKAT at købe Panama Papers 31-05-2017
9557 Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende demonstrationer. Offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, § 28, stk. 1, 1. pkt., og §§ 31 og 32 15-05-2017
9470 Afslag på dataudtræk i medfør af offentlighedslovens § 11, jf. § 19, stk. 1, og § 30, nr. 1. Anonymisering ikke mulig ved få og enkle kommandoer 09-05-2017
9573 Ikke kritik af, at aktindsigt i eksamensspørgsmål til teoriprøve var betinget af, at aktindsigten skulle ske ved personligt fremmøde og gennemsyn af spørgsmålene. Offentlighedslovens § 40, stk. 1, nr. 1 08-05-2017
9476 Kritik af Udenrigsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigtsanmodninger i Folketingets Udlændingeudvalgs rejse til Nauru og Australien og i Udenrigsministeriets kommunikation med de australske myndigheder om besvarelsen af aktindsigtsanmodningerne. Offentlighedslovens § 36 08-05-2017
9456 Afslag på aktindsigt i foreløbige forskningsresultater i form af videooptagelser af oddere. Miljøoplysningsloven. Offentlighedslovens § 33, nr. 4 27-04-2017
9469 2017-11. Henvisning til tidligere kritiske artikler i afslag på aktindsigt var beklagelig. Navn på virksomhed kunne ikke undtages efter offentlighedslovens § 30, nr. 2 05-04-2017
9455 Ikke kritik af delvist afslag på aktindsigt i Statsministeriets notater vedrørende telefonsamtale mellem statsministeren og FN’s generalsekretær. Ekstrahering efter offentlighedslovens § 28 og undtagelse af oplysninger efter offentlighedslovens § 32, stk. 1 05-04-2017
9435 Ikke kritik af delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om bogen ”Syv år for PET”. Kritik af manglende angivelse i begrundelsen af, med hvilken hjemmel nogle dokumenter var undtaget 29-03-2017
9433 Afslag på aktindsigt i korrespondance med australske myndigheder om folketingsudvalgs studietur til Australien og Nauru, jf. offentlighedslovens § 32, stk. 2. Ombudsmanden kunne ikke tilsidesætte Udlændinge- og Integrationsministeriets konkrete vurdering, som var foretaget på baggrund af en udtalelse fra de australske myndigheder 24-03-2017
9432 Ikke kritik af afslag på aktindsigt i Københavns Politis registreringer i tidsrummet mellem kl. 02.30 og 02.40 den 15. februar 2015. Offentlighedslovens § 31 og § 33, nr. 1 22-03-2017
9357 2017-8. Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag 16-03-2017
9360 Aktindsigt i dokumenter, der vedrørte undervisningsministerens udtalelser på et samråd i Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg. Interne dokumenter og ministerbetjeningsdokumenter. Ekstraheringspligtige oplysninger. Ingen kritik af ministeriets vurdering 27-02-2017
9434 Dataudtræk omfattet af offentlighedslovens § 35, jf. sundhedslovens § 200, stk. 1. Anonymisering ikke mulig ved få og enkle kommandoer, jf. offentlighedslovens § 11 22-02-2017
9247 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12-02-2017
9119 Afslag på aktindsigt i budget og budgetteringsværktøj, jf. offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1. Ekstrahering, jf. §§ 28 og 29. Dialog mellem den aktindsigtssøgende og myndigheden. For lang sagsbehandlingstid 09-02-2017
9348 2017-6. Afslag på aktindsigt i åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen 01-02-2017
9124 2017-3. Oplysninger i forskningsevalueringsrapport kunne på det foreliggende grundlag ikke undtages fra aktindsigt efter § 33, nr. 5, i offentlighedsloven 26-01-2017
9381 Forening hverken omfattet af offentlighedslovens § 3, stk. 1, nr. 2, eller § 4 24-01-2017
9099 Ekstrahering af oplysninger i ministerbetjeningsdokument. Kritik af afslag på meroffentlighed i en enkelt sætning 24-01-2017
10440 Aktindsigt i dokumenter, der vedrørte statens overvejelser om ”køb af skatteoplysninger i forbindelse med panamapapirerne fra en hemmelig kilde”. Interne dokumenter og ministerbetjeningsdokumenter. Efter ombudsmandens opfattelse indeholdt en række af de omhandlede akter – ud over de oplysninger, der allerede var ekstraheret – oplysninger, der som udgangspunkt var ekstraheringspligtige i medfør af offentlighedslovens § 28, stk. 1, 1. pkt. 22-12-2016
10456 2016-57. Dataudtræk fra vælgererklæringssystemet 21-12-2016 1|2|3|4|5 >