1|2 >

NrTitelUnderskriftdato
84 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klageproces m.v.) 12-12-2017
107 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Nedsættelse af VEU-bidrag, fuld arbejdsgiverfinansieret VEU-godtgørelse m.v., forbedret praktikbonus til arbejdsgivere samt forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.) 12-12-2017
83 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.) 12-12-2017
94 Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Videreførelse af adgangen til opholdstilladelse med henblik på at drive selvstændig erhvervsvirksomhed) 12-12-2017
28 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Bemyndigelse til at fastsætte regler om små motoriserede køretøjer) 12-12-2017
26 Forslag til Lov om ændring af jernbaneloven (Certificering af virksomheder, der udfører opgaver for andre end jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere) 12-12-2017
50 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om folkehøjskoler (Lempelse af tilskudsbetingelser for bygninger og arealer, varetagelse af opgaver ud over skole- og undervisningsvirksomhed m.v.) 12-12-2017
24 Tillægsbetænkning over Forslag til taxilov 12-12-2017
52 Forslag til folketingsbeslutning om et loft over de årlige omkostninger i procent (ÅOP) ved kviklån på 15 pct. over diskontoen 08-12-2017
40 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 31 af 16. november 2017 om køb af nye kampfly tilbage fra Finansudvalget 07-12-2017
71 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 07-12-2017
65 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Tilpasning og forenkling af lovens anvendelses- og støttemuligheder) 07-12-2017
75 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om EKF Danmarks Eksportkredit (Bestemmelse om udbyttepolitik, rammer for en udbyttepolitik og bestemmelse om omfattelse af arkivloven) 07-12-2017
41 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet ‌og -tjenester (Offentlige institutioners adgang til etablering af wi-fi-hotspots) 07-12-2017
66 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra Energinet.dk til energi-, forsynings- og klimaministeren m.v.) 07-12-2017
92 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Beskyttelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers behandling af oplysninger som led i varetagelsen af deres hverv) 07-12-2017
29 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold) 07-12-2017
23 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber (Implementering af takstreformer i Øst- og Vestdanmark og mulighed for overdragelse af trafikkøberansvar m.v.) 07-12-2017
93 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning (Standardisering af regnskabsføring og dataindberetning m.v. for varmeforsyningsvirksomheder til brug for en ny økonomisk regulering) 07-12-2017
67 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.) 07-12-2017
32 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) 07-12-2017
34 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri) 07-12-2017
51 Forslag til folketingsbeslutning om krav om, at tobakssalg skal ske fra en kiosk eller en særlig kasselinje i supermarkederne samt markedsføres og sælges i neutrale indpakninger 07-12-2017
53 Forslag til Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland 07-12-2017
19 Forslag til Lov om trossamfund uden for folkekirken 07-12-2017
45 Forslag til Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri 07-12-2017
15 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.) 07-12-2017
72 Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om hold af dyr (Uddannelseskrav og offentliggørelse af kontrolresultater) 07-12-2017
52 Forslag til Lov om ændring af fiskeriloven (Oplysning om den sidste tredjedel af ejerkredsen i erhvervsfiskerselskaber) 07-12-2017
44 Forslag til Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Ændrede retsvirkninger for visse fredede bygninger) 07-12-2017
49 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler (Lempelse af bindinger i regelsættet om »Fælles Mål«) 07-12-2017
81 Forslag til Lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning og lov om naturbeskyttelse (Mulighed for fastsættelse af nærmere regler om jagt med visse rovfugle, jagttider, tidsbegrænsede initiativer, jagtformer, fodring af vildt og ændring af regler om jagttegn samt ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger inden for skovbyggelinjen i landzone) 07-12-2017
54 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Implementering af dele af udvindingsaffaldsdirektivet og MCP-direktivet) 07-12-2017
55 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi (National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi) 07-12-2017
12 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om psykologer m.v. (Ændring af reglerne om udvidet lån til betaling af handicapbil, forsøg på det sociale område, stikprøvekontrol af indberetninger til Tilbudsportalen og forenkling af rammeaftalekonceptet samt demensmærkning m.v.) 07-12-2017
14 Forslag til Skatteindberetningslov 07-12-2017
13 Forslag til Skattekontrollov 07-12-2017
77 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse (Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.) 06-12-2017
90 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent) 06-12-2017
47 Forslag til folketingsbeslutning om udførelse af usikkerhedsberegning på NLES4-modellen, der ligger til grund for fødevare- og landbrugspakken 06-12-2017
48 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for elevfordeling på gymnasierne 06-12-2017
12 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om, at udlændinge for at have valgret og være valgbare til kommunale og regionale valg skal have bestået prøve i dansk 3 05-12-2017
57 Betænkning over Forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis 05-12-2017
50 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om folkehøjskoler (Lempelse af tilskudsbetingelser for bygninger og arealer, varetagelse af opgaver ud over skole- og undervisningsvirksomhed m.v.) 05-12-2017
59 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr (Fremstilling, indførelse, forhandling og udlevering af lægemidler til redningsberedskab m.v. og delegation af kompetence vedrørende medicinsk udstyr) 05-12-2017
70 Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Etablering af Nationalt ID-center) 05-12-2017
46 Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse her i landet) 05-12-2017
45 Forslag til folketingsbeslutning om lovliggørelse af peberspray til selvforsvar inden for rammerne af lovligt nødværge 05-12-2017
46 Forslag til folketingsbeslutning om navngivning af uddannelsesinstitutioner 05-12-2017
18 Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v. (Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.) 05-12-2017 1|2 >