1|2 >

NrTitelUnderskriftdato
235 Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.) 18-05-2018
71 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om, at færre personer under værgemål fratages stemmeretten til folketingsvalg på grund af handicap 17-05-2018
153 Betænkning over Forslag til lov om ændring af byggeloven (Henlæggelse af afgørelseskompetencer vedrørende brandmæssige forhold til § 60-selskaber, pristalsregulering af byggesagsgebyr m.v.) 17-05-2018
206 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Finansiering af almene boliger med lån ydet på grundlag af statsgaranterede obligationer) 17-05-2018
163 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse) 17-05-2018
184 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love (Styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor, indførelse af nye former for alternative investeringsfonde, ændringer af grænsen for prospektpligt m.v.) 17-05-2018
203 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og retsplejeloven (Udvidet besøgsafskæring for bandemedlemmer m.v., tvungen opsparing, adgang til AMU-kurser, alkoholkontrol, udvidet adgang til konfiskation m.v.) 17-05-2018
226 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.) 17-05-2018
191 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om kommunale og regionale valg og regionsloven (Bindende kommunale folkeafstemninger) 17-05-2018
224 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) 17-05-2018
162 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen) 17-05-2018
182 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Mærkning og registrering af skydevåben m.v.) 17-05-2018
146 Forslag til folketingsbeslutning om adgang til at inddrage forældremyndighedsindehavers opholdstilladelse, hvis vedkommende sender sit barn på genopdragelsesrejse i udlandet 17-05-2018
164 Forslag til Lov om Forsyningstilsynet 17-05-2018
68 Forslag til Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) 17-05-2018
166 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Afholdelse af et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg) 17-05-2018
190 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet (Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg m.v.) 17-05-2018
159 Forslag til Lov om ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. og militær straffelov (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.) 17-05-2018
69 Forslag til Lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) 17-05-2018
205 Forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Videreførelse af regler om behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billed- og lydoptagelser fra tv-overvågning af formodede gerningspersoner m.v.) 17-05-2018
157 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Vidneudelukkelse for patentrådgivere, obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om fri proces m.v.) 17-05-2018
158 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Øget beskyttelse af vidner) 17-05-2018
185 A Forslag til Lov om ændring af selskabsloven (Nedsættelse af minimumskrav til aktieselskabers selskabskapital) 17-05-2018
185 B Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde (Ændrede krav til ejerregistrering m.v.) 17-05-2018
147 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Selvstændig bestemmelse om hvidvask) 17-05-2018
183 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og forskellige andre love (Opfølgning på nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser m.v.) 17-05-2018
126 Tilføjelse til betænkning over Forslag til lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer 17-05-2018
100 Betænkning over Forslag til beslutningsforslag om afbureaukratisering af kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet 16-05-2018
80 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at erstatte Statens Kunstfond med seks regionale kunstfonde 16-05-2018
84 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om lokale folkeafstemninger om kunst i det offentlige rum og omlægning af systemet med hædersydelse 16-05-2018
81 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af legatuddelinger under det danske kunststøttesystem 16-05-2018
192 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) 16-05-2018
193 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension) 16-05-2018
194 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Styrket håndhævelse af RUT med mulighed for administrative tvangsbøder) 16-05-2018
68 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) 16-05-2018
75 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om adgang til at inddrage forældremyndighedsindehavers opholdstilladelse, hvis vedkommende sender sit barn på genopdragelsesrejse i udlandet 15-05-2018
214 Betænkning over Forslag til lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre (asbestloven) 15-05-2018
210 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Styrket tilsyn på ældreområdet) 15-05-2018
209 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service (Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet) 15-05-2018
211 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service (Plejehjemsoversigten) 15-05-2018
180 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.) (Ophævelse af revisionsbestemmelse) 15-05-2018
196 Betænkning over Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Styrkede incitamenter til at repatriere samt systematisk kommunal vejledningspligt) 15-05-2018
146 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genomcenter m.v.) 15-05-2018
235 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.) 15-05-2018
212 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler (Frit valg til genoptræning og gebyrlettelser for kliniske forsøg med lægemidler) 15-05-2018
197 Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ændring af lov om planlægning (Ophævelse af revisionsbestemmelser, forlængelse af udløbsbestemmelse og frist for domstolsprøvelse af frihedsberøvelse i en suspensionsperiode m.v.) 15-05-2018
195 Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning vedrørende retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-systemet m.v.) 15-05-2018
90 Folketingsbeslutning om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald 15-05-2018
186 Forslag til Lov om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse 15-05-2018
151 Forslag til Lov om ændring af fiskeriloven (Opfølgning på fiskeripakken, Bierhvervsfiskernævnets sammensætning m.v.) 15-05-2018 1|2 >