1|2 >

NrTitelUnderskriftdato
140 Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) 15-02-2019
42 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om afvikling af EU's rejsecirkus 08-02-2019
44 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe EU's finansiering af EU-partier og EU-politiske fonde 08-02-2019
29 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at stemme imod en forhøjelse af EU's flerårige finansielle ramme 08-02-2019
38 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre de danske udbudsregler vedrørende virksomheder i skattely 08-02-2019
95 Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe zoneforbuddet og stoppe kriminaliseringen af hjemløse 08-02-2019
93 Forslag til folketingsbeslutning om at give en officiel undskyldning til de 22 grønlandske børn, der var en del af grønlandseksperimentet i 1951 08-02-2019
96 Forslag til folketingsbeslutning om en dansk klimalov nu (borgerforslag) 08-02-2019
94 Forslag til folketingsbeslutning om et løft af naturkvaliteten i Danmarks nationalparker 08-02-2019
99 Forslag til folketingsbeslutning om forhøjet dagpengesats til personer med langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og lavere a-kassekontingent til dagpengemodtagere under 25 år 08-02-2019
97 Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for at undgå nedrivning af almene boliger i hårde ghettoområder 08-02-2019
98 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for opbevaring af nummerpladedata indhentet med politiets kameraer til automatisk nummerpladegenkendelse (anpg) 08-02-2019
2 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af Det Dataetiske Råd 07-02-2019
7 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om kørekort til stor knallert til 16-årige 07-02-2019
109 Betænkning over Forslag til lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet 05-02-2019
140 Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) 05-02-2019
27 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om alkoholbehandlingspakke som led i sundhedsreformen 29-01-2019
157 Administration af klagebegrænsningsreglerne i forhold til den sociale ankestyrelse
72 Advarsel efter mark- og vejfredslovens § 17
92 Afskedigelse af præst som disciplinær straf
65 Afslag efter offentlighedsloven på anmodning om at få tilsendt kopier
89 Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester
116 Afslag på tilladelse til råstofindvinding på havbunden
57 Aftale om understøttelsesordning for ikke-pensionssikret telefonistpersonale
67 Aktindsigt i erklæring fra en af sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere
50 Ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringens funktionelle kompetence
24 Ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence til at tage stilling til arbejdsdirektørens dispensationsafgørelser
32 Ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringens ændring af afgørelse til skade for klageren
74 Anvendelse af fiksationsmidler/beskyttelsesmidler på somatiske sygehusafdelinger og plejehjem
198 Anvendelse af forventet fremtidig indkomst ved beregning af boligsikring
22 Arbejdsdirektoratets stikprøvekontrol med arbejdsløshedskasserne
153 Arbejdsgivers partsstilling i erhvervssygdomssager
27 Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EF-land
134 Bedømmelsesudvalgs behandling af ansættelsessag
97 Begrundelse for afslag på EF-opholdstilladelse
163 Begrundelse for afvisning af »ikke-rettidig« indgivet klage til inkompetent myndighed
104 Beregning af frist for klage til miljøankenævnet
196 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens § 26, stk. 1, nr. 4
191 Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens § 26, stk. 2
177 Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år
116 Delegation til private brancheorganisationer
39 Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse
26 Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens iagttagelse af offentlighedslovens §§ 11 og 12
43 Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn
109 Dispensation fra kommuneplanbestemmelse
121 Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse
105 Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere
103 Flygtningenævnets praksis med hensyn til beskikkelse af advokat
75 Folketingets ombudsmands kompetence over for flygtningenævnet
169 For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension 1|2 >