1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
10094 Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler for forskellige målgrupper 03-12-2019
10091 Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel 03-12-2019
10090 Vejledning om sygedagpengeforsikringerne i sygedagpengelovens §§ 45 og 55 03-12-2019
10084 Vejledning om lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 29-11-2019
10079 Vejledning om selvforskyldt ledighed 28-11-2019
10078 Vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. 28-11-2019
10077 Vejledning til bekendtgørelse om rådighed 28-11-2019
10070 Vejledning om ferieydelse der optjenes i perioden fra 1. september 2019 – 31. august 2020 27-11-2019
10068 Arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter 27-11-2019
10080 Vejledning om afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte projekter og nytteindsats til private borgere 25-11-2019
10075 Vejledning om løntilskud 25-11-2019
10074 Vejledning om regler i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem 25-11-2019
10073 Vejledning om voksenlærlingeordningen 25-11-2019
10072 Vejledning til bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser 25-11-2019
10071 Vejledning om mentorordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 25-11-2019
10063 Vejledning om jobrotation 25-11-2019
10062 Vejledning om afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige 25-11-2019
10060 Vejledning om visitation af uddannelseshjælpsmodtagere 25-11-2019
10048 Vejledning om fleksjob m.v. 25-11-2019
10047 Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet 25-11-2019
10026 Vejledning om satser m.v. 2020 15-11-2019
10025 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2020 af satser på Beskæftigelsesministeriets område 15-11-2019
10024 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2019 af satser på Beskæftigelsesministeriets område 15-11-2019
9956 Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2020 01-11-2019
9937 Vejledning om regulering af satser fra 1. januar 2020 efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland og tidligere anordninger om arbejdsskadesikring 29-10-2019
9894 Kranførercertifikat 16-10-2019
9922 Vejledning om regulering af satser fra 1. januar 2020 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde 15-10-2019
9921 Vejledning om omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2020 15-10-2019
9830 Vejledning om beregning af sygedagpenge 27-09-2019
9829 Vejledning om beregning af barselsdagpenge 27-09-2019
9805 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 19-09-2019
9784 Opstilling og opstillingskontrol af trykbærende udstyr og enheder Vejledningen handler om de krav og vejledende retningslinjer, der gælder ved opstilling af trykbærende udstyr. 13-09-2019
9771 Køleanlæg og varmepumper Vejledningen handler om de særlige krav, der gælder, når man skal opstille, bruge og vedligeholde køleanlæg og varmepumpeanlæg samt indrette et maskinrum i forbindelse med et køleanlæg mv. 11-09-2019
9770 Arbejde med asfaltmaterialer Forebyggelse af sundhedsskadelig kontakt med asfaltmaterialer og asfaltrøg. Værnemidler og velfærdsforanstaltninger. 11-09-2019
9769 Arbejde med formolier Sundhedsfarer, gener og forebyggelse ved med arbejde med formolier. 11-09-2019
9768 Arbejde med nanomaterialer De vigtigste regler om forebyggelse af sundhedsfarlige påvirkninger ved arbejde med fremstillede nanomaterialer. 11-09-2019
9767 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker 11-09-2019
9765 Vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse 11-09-2019
9761 Vejledning om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb 10-09-2019
9738 Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste Vejledningen oplyser om arbejdsmiljølovgivningens regler om daglig hvileperiode og ugentligt fridøgn i forbindelse med rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste. 22-08-2019
9608 Arbejde i stenhuggerier Sundhedsfarer og gener i forbindelse med stenhuggerarbejde. Støv, støj, fysiske belastninger og værnemidler. 04-07-2019
9607 Arbejde med flyveaske Sundhedsfarer og forebyggelse ved arbejde med flyveaske. 04-07-2019
9606 Køle-smøremidler Vejledningen handler om de sundhedsfarer og gener, der kan være ved arbejde med køle-smøremidler, og om de foranstaltninger, der skal træffes for at imødegå dem. 04-07-2019
9605 Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan Sundhedsfarer og forebyggelse - samling af fjernvarmerør ved svejsning og efterisolering af samlestederne. 04-07-2019
9604 Arbejde i forurenet jord Sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejde i forurenet jord. Værnemidler, planlægning og sikkerhedsforanstaltninger. 04-07-2019
9603 Tømning af containere gasset med metylbromid Vejledningen oplyser om sundhedsfaren ved metylbromid og om, hvilke foranstaltninger, der skal træffes ved tømning af containere, der har været gasset med metylbromid. 04-07-2019
9582 Elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen Vejledningen oplyser om, hvordan folkeskoler og andre skoler med undervisning svarende til folkeskolen kan tilrettelægge praktisk og eksperimentalt arbejde med stoffer og materialer i undervisningssammenhænge således, at elevernes arbejde bliver sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 27-06-2019
9581 Ikke undervisningspligtige unges arbejde Vejledningen oplyser om de regler, der gælder for 15-17-årige, som ikke længere er omfattet af undervisningspligten, samt om enkelte særregler, der gælder for unge uanset, om de er omfattet af undervisningspligten eller ej. 27-06-2019
9579 Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Vejledningen gælder for elevers praktiske øvelser af arbejdsmæssig karakter med stoffer og materialer (kemikalier), biologiske agenser (eksempelvis mikroorganismer) og tekniske hjælpemidler (apparatur mv.) ved de gymnasiale uddannelser. 27-06-2019
9577 Arbejde med cytostatika Patientpleje, -behandling og -undersøgelse: Vejledning til forsvarligt arbejde med lægemidler mod kræft, herunder Cytostatika . 27-06-2019 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>