1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
9608 Arbejde i stenhuggerier Sundhedsfarer og gener i forbindelse med stenhuggerarbejde. Støv, støj, fysiske belastninger og værnemidler. 04-07-2019
9607 Arbejde med flyveaske Sundhedsfarer og forebyggelse ved arbejde med flyveaske. 04-07-2019
9606 Køle-smøremidler Vejledningen handler om de sundhedsfarer og gener, der kan være ved arbejde med køle-smøremidler, og om de foranstaltninger, der skal træffes for at imødegå dem. 04-07-2019
9605 Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan Sundhedsfarer og forebyggelse - samling af fjernvarmerør ved svejsning og efterisolering af samlestederne. 04-07-2019
9604 Arbejde i forurenet jord Sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejde i forurenet jord. Værnemidler, planlægning og sikkerhedsforanstaltninger. 04-07-2019
9603 Tømning af containere gasset med metylbromid Vejledningen oplyser om sundhedsfaren ved metylbromid og om, hvilke foranstaltninger, der skal træffes ved tømning af containere, der har været gasset med metylbromid. 04-07-2019
9582 Elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen Vejledningen oplyser om, hvordan folkeskoler og andre skoler med undervisning svarende til folkeskolen kan tilrettelægge praktisk og eksperimentalt arbejde med stoffer og materialer i undervisningssammenhænge således, at elevernes arbejde bliver sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 27-06-2019
9581 Ikke undervisningspligtige unges arbejde Vejledningen oplyser om de regler, der gælder for 15-17-årige, som ikke længere er omfattet af undervisningspligten, samt om enkelte særregler, der gælder for unge uanset, om de er omfattet af undervisningspligten eller ej. 27-06-2019
9579 Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Vejledningen gælder for elevers praktiske øvelser af arbejdsmæssig karakter med stoffer og materialer (kemikalier), biologiske agenser (eksempelvis mikroorganismer) og tekniske hjælpemidler (apparatur mv.) ved de gymnasiale uddannelser. 27-06-2019
9577 Arbejde med cytostatika Patientpleje, -behandling og -undersøgelse: Vejledning til forsvarligt arbejde med lægemidler mod kræft, herunder Cytostatika . 27-06-2019
9566 Asbest Regler for ethvert arbejde med asbest og herunder reparation, vedligeholdelse og fjernelse af asbestholdige materialer. 27-06-2019
9565 Sekundær udsættelse for isocyanater Vejledning om risiko for udsættelse for isocyanater ved svejsning, lodning og andet varmt arbejde 27-06-2019
9513 Oplæring, instruktion og tilsyn 20-06-2019
9512 Arbejde med stoffer og materialer 20-06-2019
9511 Kræftrisikable stoffer og materialer 20-06-2019
9408 Vådt arbejde 08-05-2019
9407 Hud og kemi 08-05-2019
9399 Vejledning om kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. 06-05-2019
9292 Anmeldelse af farlige stoffer og materialer 01-04-2019
9210 Vejledning om biologisk og kemisk påvirkning ved losning af industrifisk 20-03-2019
9202 Vejledning om bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige 14-03-2019
9166 Vejledning om satser m.v. 2019 01-03-2019
9165 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2019 af satser på Beskæftigelsesministeriets område 01-03-2019
9130 Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane 25-02-2019
9113 Klassifikation af laboratorier, anlæg til produktion mv. Vejledning om klassifikation af laboratorier, anlæg til produktion mv., hvor der arbejdes med genetisk modificerede organismer. 11-02-2019
9118 Vejledning om Forskelsbehandlingsloven 04-02-2019
9093 Ioniserende stråling Vejledning om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling 31-01-2019
9059 Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet 16-01-2019
9031 Vejledning om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2019 (Teknisk vejledning) 10-01-2019
10120 Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge 27-12-2018
9007 Cirkulære om samarbejde mellem politiet og Arbejdstilsynet 21-12-2018
10089 Vejledning om udbetaling af dagpenge 20-12-2018
10087 Vejledning om beregning af dagpengesatsen 20-12-2018
10078 Vejledning om klage over a-kassernes afgørelser 19-12-2018
10077 Vejledning om arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren 19-12-2018
10075 Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2019 19-12-2018
10076 Vejledning om jobrotation 18-12-2018
9953 Trykluft til åndedrætsværn Vejledning om brug og vedligeholdelse af trykluft til åndedrætsværn (åndemiddelluft) 21-11-2018
9960 Vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde Teknisk vejledning 20-11-2018
9924 Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik 08-11-2018
9874 Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2018 16-10-2018
9800 Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber 27-09-2018
9799 Anvendelse af en- og flersøjlede personløftere med arbejdsstandplads 27-09-2018
9798 Transportable personløftere med arbejdsstandplads 27-09-2018
9797 Løft af personer med gaffeltruck 27-09-2018
9796 Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber 27-09-2018
9820 Vejledning om medlemskab af en a-kasse 26-09-2018
9818 Vejledning om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 26-09-2018
9817 Vejledning om krav til a-kassernes kontrol og administration 26-09-2018
9816 Vejledning om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet 26-09-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>