1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
10040 Fastholdelse af påbud om at sikre, at ansatte ikke udsættes for en unødig støjbelastning 05-11-2018
10039 Fastholdelse af afgørelse uden handlepligt om at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at forebygge vold og trusler om vold som følge af ran/kassedyk 05-11-2018
10041 Fastholdelse af påbud om at sikre, at virksomhedens arbejdsmiljørepræsentant gennemfører en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse 31-10-2018
9911 Ophævelse af afgørelse om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningens regler om effektivt at forebygge faren for brand og eksplosion 16-10-2018
9912 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at arbejdet med truckkørsel ud for læsseramper ved emballageområde planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt 27-09-2018
9910 Fastholdelse af afgørelse uden handlepligt 26-09-2018
9775 Fastholdelse af påbud om at sikre, at de ansatte på værkstedet ikke udsættes for unødig støjbelastning. Støjniveauet skal holdes så lavt, som det er rimeligt i forhold til den tekniske udvikling 30-08-2018
9774 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre de ansatte mod unødig støvpåvirkning fra ophvirvlende indskudslag 29-08-2018
9772 Fastholdelse af forbud med påbud om straks at standse arbejdet med DeWALT bordrundsav indtil klingeoverdækning og spaltekniv er monteret, fastholdelse af at virksomheden er rette modtager af afgørelsen samt af nævnets kompetence 29-08-2018
9773 Fastholdelse af strakspåbud om at træffe effektive foranstaltninger mod nedstyrtning fra tag ved overgang til stige, tilstrækkelig partshøring af virksomheden, grundlag for Arbejdstilsynets reaktionsvalg samt nævnets kompetence 28-08-2018
9613 Fastholdelse af påbud om at foretage lovpligtigt eftersyn på flere centrifuger i produktionen 29-06-2018
9615 Fastholdelse af strakspåbud om at anvende egnet teknisk hjælpemiddel til håndtering af varer i højden 27-06-2018
9611 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre forsvarlig opbevaring af kemiske produkter, herunder at spild og fald opsamles 27-06-2018
9614 Fastholdelse af strakspåbud om at sørge for, at opstilling og brug af stige er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt 01-06-2018
9612 Fastholdelse af påbud om at etablere en arbejdsmiljøorganisation 31-05-2018
9610 Fastholdelse af strakspåbud til virksomheden om at sikre, at virksomhedens stillads stabilt og fastgjort sikkerhedsmæssigt fuldforsvarligt samt rette modtager af afgørelsen 30-05-2018
9325 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre mod sammenskridning og nedstyrtning ved arbejde med gravemaskine på skrående terræn 26-04-2018
9324 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at virksomhedens medarbejder kan færdes forsvarligt på byggepladsens udvendige adgangsveje 26-04-2018
9323 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at BIN kornsilo anvendes på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fosvarlig måde 26-04-2018
9322 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at temperaturen er tilpasset den menneskelige organisme ved de ansattes arbejde med montage af skørter af farmacellplader 26-04-2018
9321 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at koordinator koordinerer de fælles sikkerhedsforhold 26-04-2018
9212 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, arbejdet i udgravning foregår sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt 23-03-2018
9211 Behandling af klage i det afgørelser var åbenbart urigtige da virksomheden ikke var rette modtager 22-03-2018
9214 Fastholdelse af strakspåbud om at forebygge risikoen for fysisk og psykisk vold på botilbud 21-03-2018
9213 Fastholdelse af påbud om at forebygge psykisk og fysisk vold i arbejdet på skole 21-03-2018
9190 Fastholdelse af strakspåbud om, at der ikke sker igangsætning af traktor, før der er skabt sikkerhed for, at det kan foregå uden fare 01-03-2018
9189 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre ansatte mod nedfald af genstande samt at indrette arbejdsstedet således, at det er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt 01-03-2018
9187 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre forsvarlig adgangsveje for deres ansatte samt rette modtager 01-03-2018
9188 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre den ansatte tilstrækkelig mod nedstyrtning fra altan 28-02-2018
9193 Ophævelse af strakspåbud om at sikre fodspark på rækværk langs gavlen 02-02-2018
9195 Hjemvisning af strakspåbud om at sikre, at de unge, der er undervisningspligtige og under 15, kun udfører arbejdsopgaver, de må beskæftige sig med 01-02-2018
9194 Fastholdelse af strakspåbud om, at der ikke sker igangsættelse af traktorenes frontlift før, der er skabt sikkerhed for, at det kan foregå uden fare 01-02-2018
9192 Fastholdelse af påbud om at foretage støjmålinger ved chaufførenes arbejde 01-02-2018
9191 Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for vold og trusler om vold i arbejdet med børn/unge 01-02-2018
9185 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at ansatte uden asbestuddannelsescertifikat ikke befinder sig i området hvor der asbestsaneres samt fastholdelse af, at afgørelsen skal efterkommes straks 21-12-2017
9184 Rette modtager 21-12-2017
9183 Hjemvisning af påbud om at sikre tilstrækkelige flugtveje i butikken 21-12-2017
9182 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at ansatte, som har været ude for traumatiske hændelser, får psykisk førstehjælp 21-12-2017
9186 Hjemvisning af strakspåbud om at sikre, at unge under 18 år ikke udfører arbejde med udbedring af driftstop på flaskeautomater, ved tilgang til flaskeautomaten gennem låge 20-12-2017
9181 Fastholdelse af påbud om at sikre, at arbejdet med løft af patienter på båre planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 20-12-2017
9180 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre at arbejdet på lager planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 01-12-2017
9179 Fastholdelse af afgørelse om at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at sikre de ansatte mod ulykkesfare ved udførelsen af arbejdet med betonstøbning 01-12-2017
9177 Hjemvisning af strakspåbud om at sikre tilstrækkelig instruktion i at udføre arbejde med revision af transformerstation, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt 01-12-2017
9178 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre velfærdsforanstaltninger på byggepladsen 30-11-2017
10056 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre afgrænsning og opmærkning af epoxyområder, således at andre ansatte ikke opholder sig så nær, at de udsættes for sundhedsfarlig påvirkning på byggepladsen 03-11-2017
10057 Fastholdelse af afgørelse uden handlepligt om, at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om, at arbejde med kemiske stoffer og produkter skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 02-11-2017
10054 Fastholdelse af påbud om at sikre, at arbejdet med løft af kasser med varer i frostlageret og kølelaget planlægges, tilrettelægges og udføres, så det med hensyn til den samlede vægt pr. ansat er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 02-11-2017
10053 Fastholdelse af afgørelse om, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at forebygge risikoen for psykisk vold og trusler om vold i arbejdet med en beboer 02-11-2017
10055 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at ansatte kan færdes forsvarligt på stilladsdæk i trappetårn i forbindelse med færdsel til og fra tag på byggepladsen samt rette modtager 01-11-2017
10052 Hjemvisning af afgørelse om ikke at acceptere klagers undersøgelsesrapport, nævnets kompetence til at behandle sagen, hvorvidt klagerne er klageberettiget samt klagefrist 01-11-2017 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>