1|2|3 >

NrTitelUnderskriftdato
1256 Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 27-11-2019
1085 Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab 25-10-2019
1344 Bekendtgørelse om fastsættelse af isafgift for 2020 09-10-2019
896 Bekendtgørelse om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste 21-08-2019
1209 Bekendtgørelse om fastsættelse af isafgift for 2019 17-09-2018
1028 Bekendtgørelse om behandlingssikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger 11-07-2018
594 Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med Forsvarets internationale operative virke 29-05-2018
454 Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter 08-05-2018
67 Bekendtgørelse om fordeling af udskrevne værnepligtige og behandling af oplysninger om udskrevne værnepligtiges strafbare forhold mv. 11-01-2017
66 Bekendtgørelse om Forsvarets Dag, herunder session og indkaldelse til værnepligtstjeneste mv. 11-01-2017
65 Bekendtgørelse om hjemsendelse og fornyet indkaldelse af værnepligtige i Forsvaret, redningsberedskabet og under militærnægterordningen 11-01-2017
1762 Bekendtgørelse om sikringsmæssige foranstaltninger for nukleart materiale og nukleare anlæg og udarbejdelse af sikringsplaner 27-12-2016
1639 Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 06-12-2016
1125 Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse af personale m.v. i ungdomsbrandkorps 11-08-2016
1000 Bekendtgørelse om brandsyn 29-06-2016
682 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer 06-06-2016
569 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 01-06-2016
568 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet 01-06-2016
567 Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester 01-06-2016
565 Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse af medarbejdere på net- og informationssikkerhedsområdet 01-06-2016
564 Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv. 01-06-2016
1913 Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelsen til at fastsætte regler til Beredskabsstyrelsen og om klageadgang 15-12-2015
927 Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse 29-07-2015
1339 Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. 10-12-2014
1231 Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier 21-11-2014
131 Bekendtgørelse om isbrydning samt opkrævning af isafgift 06-02-2014
350 Bekendtgørelse om undtagelse fra forbud mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap 30-03-2012
1444 Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 15-12-2010
1458 Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår forsvarets aktiviteter 14-12-2010
1424 Bekendtgørelse om undtagelse fra indførelse i Lovtidende af tekniske specifikationer 14-12-2010
294 Bekendtgørelse om militære grader mv. for personel i det militære forsvar 24-03-2010
165 Bekendtgørelse om orlov til uddannelsessøgende, der har tegnet kontrakt med forsvaret om udsendelse 16-02-2010
220 Bekendtgørelse om promillegrænser på særlige områder for tjeneste i forsvaret 20-03-2009
995 Bekendtgørelse om civil værnepligt 04-10-2008
262 Bekendtgørelse om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet 22-04-2008
212 Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker 27-03-2008
178 Bekendtgørelse om forsvarets varetagelse af politimæssige opgaver til søs 10-03-2008
174 Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker 25-02-2008
1371 Bekendtgørelse om Værnepligtsnævnet 09-12-2007
1370 Bekendtgørelse om tjenestetid for værnepligtige og kvinder på værnepligtslignende vilkår 09-12-2007
1369 Bekendtgørelse af ophævelse om hjemmeværnets distriktsudvalg 09-12-2007
9424 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag 01-06-2007
981 Bekendtgørelse om udsættelse og benådning af fængselsstraffe og om fuldbyrdelse af bødestraffe i militære straffesager 26-09-2006
9694 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag 14-08-2006
1196 Bekendtgørelse om disciplinarmyndighed i forsvaret 08-12-2005
1169 Bekendtgørelse om anvendelse af disciplinarmidler i forsvaret 07-12-2005
1119 Bekendtgørelse om kompensation ved ophævelse eller formildelse af udståede disciplinarmidler 23-11-2005
1118 Bekendtgørelse om disciplinarnævn 23-11-2005
1109 Bekendtgørelse om militære myndigheders adgang til at foretage uopsættelige efterforskningsskridt i tilfælde, hvor auditørens afgørelse ikke kan indhentes 04-11-2005
232 Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af dele af lov om ændring af beredskabsloven (Nedlæggelse af Redningsrådet) 31-03-2005 1|2|3 >