1|2|3|4|5 >

NrTitelUnderskriftdato
9776 Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. 13-09-2018
9121 Cirkulæreskrivelse om strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. Generalauditør meddelelse nr. 3/2018 30-08-2018
9122 Cirkulæreskrivelse om Auditørens adgang til at frafalde tiltale Generalauditør meddelelse nr. 2/2018 25-06-2018
9494 Cirkulære om folkeretlig vurdering i forbindelse med udforskning, udvikling, erhvervelse eller valget af et nyt våben og af metoder eller midler i krigsførelse (Våbenscreening mv.) 29-05-2018
9376 Cirkulære om tildeling af Hæderstegnet for god tjeneste i brandvæsenet 18-05-2018
9320 Cirkulære om tildeling af æressabel/æresdolk 23-04-2018
9858 Cirkulæreskrivelse om civile kørelærere i forsvaret 12-09-2017
9298 Cirkulæreskrivelse om ekstraordinær tjenestefrihed 23-03-2017
9306 Cirkulæreskrivelse om organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel af 30. april 2015 for Stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder 20-03-2017
9246 Cirkulæreskrivelse om timelønnet undervisning og vederlæggelse af censorvirksomhed under Forsvarsministeriets område 14-03-2017
9245 Cirkulæreskrivelse om Plustid for personale under Forsvarsministeriets myndighedsområde, dog Beredskabsstyrelsen undtaget. 14-03-2017
9244 Cirkulæreskrivelse om opsparing og afvikling af frihed - Fridøgnsbank 14-03-2017
9123 Cirkulæreskrivelse om Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for kontraktansatte officerer i forsvaret med reserveofficersuddannelse med undtagelse af kadetter og kontraktansatte officerer med pilotuddannelse i hæren og flyvevåbnet 23-02-2017
9122 Cirkulæreskrivelse om Cirkulære om antagelse, aflønning mv. af officerer af reserven med rådighedspligt 23-02-2017
9121 Cirkulæreskrivelse om Cirkulære om betaling mv. til tjenestemænd mfl. 23-02-2017
9118 Cirkulæreskrivelse om Cirkulære om ekstraordinær tjenestefrihed med løn 23-02-2017
9117 Cirkulæreskrivelse om Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om tjenestefrihed med løn den 1. maj, 5. juni og 24. december for civilt ansatte 23-02-2017
9116 Cirkulæreskrivelse om Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om udbetaling af visse særlige ydelser til lønmodtagere, der oppebærer løn under ferie 23-02-2017
9115 Cirkulære om arbejdstidsregler m.m. for personel under Forsvarsministeriet 23-02-2017
9114 Cirkulæreskrivelse om ansættelse og aflønning mv. af specialarbejdere under Forsvarsministeriet 22-02-2017
9014 Cirkulære om Hjemmeværnets inddeling 10-01-2017
9201 Cirkulæreskrivelse om kvalitet, legalitet og tilsyn med behandlingen af militære straffesager Generalauditør meddelelse nr. 2/2016 07-09-2016
9123 Cirkulæreskrivelse om forskrifter om underretning og indberetning i militære straffesager Generalauditør meddelelse nr. 3/2016 24-06-2016
9305 Cirkulæreskrivelse om løn- og ansættelsesforhold for sygeplejersker og radiografer med rådighedspligt 08-04-2016
9304 Cirkulæreskrivelse om aftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Fagligt Fælles Forbund (3F) om rådighedstjeneste i forbindelse med brandberedskab 08-04-2016
9303 Cirkulæreskrivelse om aftale om særligt INTOPS relateret tillæg for faglærte arbejdere 08-04-2016
9302 Cirkulæreskrivelse om institutionsspecifikke bestemmelser for faglærte skibsassistenter og skibsmekanikere under Forsvarskommandoen 08-04-2016
9301 Cirkulæreskrivelse om organisationsaftale for befarne skibsassistenter under Forsvarskommandoen (Metal Søfart) 08-04-2016
9257 Cirkulæreskrivelse om bestemmelser for afholdelse af politiske orienteringsmøder på forsvarets tjenestesteder 31-03-2016
9256 Cirkulæreskrivelse om indberetning af overenskomststridige arbejdsstandsninger og kollektive overtrædelser 31-03-2016
9255 Cirkulæreskrivelse om vilkår for frihed til varetagelse af organisationsarbejde 31-03-2016
9205 Cirkulæreskrivelse om lokalaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Forsvarsarbejdernes Landsorganisation om fastholdelses- og rekrutteringstillæg for civile håndværkere, der arbejder med vedligeholdelse af Forsvarets fly 16-03-2016
9203 Cirkulæreskrivelse om aftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Forsvarsarbejdernes Landsorganisation om udlån af arbejdstøj 16-03-2016
9199 Cirkulæreskrivelse om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i Forsvaret 16-03-2016
9060 Cirkulære om Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd 29-01-2016
9013 Cirkulæreskrivelse om løn- og ansættelsesvilkår for civilt ansatte tjenestemandslignende under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde (tidligere Forsvarets Civil-Etat). 15-12-2015
11097 Cirkulæreskrivelse om regulativ for særstatusområde Christiansø 01-12-2015
10878 Cirkulæreskrivelse om overenskomst for lægestuderende i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. 19-10-2015
10954 Cirkulære om tildeling af Redningsberedskabets Medalje for International Tjeneste (godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 8. juli 2015) 01-09-2015
10395 Cirkulære om tildeling af Medalje for International Tjeneste 1948-2009 (godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 4. maj 2015) 01-09-2015
10186 Cirkulæreskrivelse om institutionsspecifikke bestemmelser for Fagligt Fælles Forbunds (3F) forhandlingsområde under Forsvarsministeriet. 19-08-2015
9714 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om forsvarets Koncernfælles Indkøbsgruppe 01-07-2015
9688 Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. 26-06-2015
9381 Cirkulæreskrivelse om godtgørelse af merudgifter til kost og logi under tjenesterejse og udstationering i Danmark 18-06-2015
9384 Cirkulære om tildeling af Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste (godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 2. juni 2015) 02-06-2015
9323 Cirkulærskrivelse vedrørende organisationsaftale for tandplejere i Forsvaret 20-05-2015
9111 Cirkulære om elektronisk registrering og indberetning af det kommunale redningsberedskabs kapaciteter og udrykningsaktiviteter
(Til samtlige kommunalbestyrelser)
03-03-2015
9473 Cirkulæreskrivelse om godtgørelse af merudgifter under deltagelse i øvelser, sejlads med flådens skibe mv. 01-07-2014
9459 Cirkulæreskrivelse om anmeldelse og behandling af arbejdsulykker 30-06-2014
9457 Cirkulæreskrivelse om behandling af erstatningssager i Forsvaret 30-06-2014 1|2|3|4|5 >