Om Lex Dania


Grundlaget for retsinformation.dk og for lovtidende.dk (elektronisk Lovtidende) er et fælles produktionssystem.

Dette produktionssystem anvendes til produktion af alle love (bortset fra finansloven) og næsten alle administrative forskrifter, der udstedes af centrale statslige myndigheder. Publiceringen på retsinformation.dk og lovtidende.dk er en integreret del af systemet. Derved adskiller det danske system sig afgørende fra lignende systemer i andre lande, hvor datafangsten til både offentlige og private retsinformationssystemer er en efterfølgende proces.

Det er også specielt for den danske model, at det indbyggede workflow omfatter hele lovgivningsprocessen fra udarbejdelse af de lovforslag, der fremsættes, gennem lovforslagenes behandling i Folketinget til vedtagelse ved 3. behandling eller forkastelse. Herefter frigiver Folketinget lovforslaget som vedtaget ved 3. behandling, så det går tilbage til vedkommende ministerium, som færdiggør loven til stadfæstelse, kundgørelse i Lovtidende og offentliggørelse på retsinformation.dk. Danmark er så vidt vides det eneste land, hvor regering og parlament arbejder på et fælles datagrundlag, hvilket både effektiviserer sagsgangene og begrænser fejlmulighederne meget betydeligt.


Lex Dania xml

Lex Dania xml er et fællesprojekt mellem Folketinget og Civilstyrelsen, som bygger på det eksisterende samarbejde omkring produktionssystemet. Projektets formål er at implementere XML som standardformat i produktion og formidling af lovgivning og administrative forskrifter, der udstedes af centrale statslige myndigheder.

Projektet blev iværksat i februar 2004, og det er gennemført i samarbejde med en lovteknisk referencegruppe med medlemmer fra Parlamentarisk Afdeling, Folketinget, og Justitsministeriet, Lovafdelingen.

Projektet er nu afsluttet, således at lovgivning og administrative forskrifter, der udstedes af centrale statslige myndigheder, med virkning fra 24. september 2007 bliver produceret i XML.

Tekstproduktionen sker indtil videre i det eksisterende redigeringsværktøj, dfTekst, som er taget i brug i en 2003 version. Samtidig overgår konverteringsopgaven til Lex Dania konverter, som varetager konverteringen af dokumenterne fra Word til Lex Dania xml.

Produktionen af teksten i Word kræver stor akkuratesse af informationsleverandørerne, og konverteringsopgaven er ikke triviel. Vi har derfor nu iværksat et nyt udviklingsprojekt vedrørende en Lex Dania editor, som til sin tid vil blive stillet til rådighed for de informationsleverandører, som foretrækker at producere teksten direkte i xml og undgå de fejlmuligheder, tekstproduktion i Word og den efterfølgende konvertering indebærer.


Lex Dania klient

Samtidig med overgangen til XML har vi taget Lex Dania klient i brug. Klienten er et uovertruffet værktøj til opbygning og vedligeholdelse af relationer mellem alle de forskrifter, der produceres i systemet.

Lex Dania klient er således produktionssystemets centrale komponent, som også styrer workflow og arbejdsgange i forbindelse med produktion og publicering af forskrifterne.