Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land1)

(Sagsbehandlingsregler m.v. – implementering af servicedirektivet)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1000 af 26. juli 2007 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1)Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376, s. 36.«

2. I indledningen udgår »jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007« og i stedet indsættes: » jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24. september 2009«

3. I indledningen indsættes før »§ 19, stk. 5«: » § 7 b,«

4. I indledningen indsættes efter »§ 19, stk. 5,«: »§ 89 b,«

5. I indledningen indsættes efter »jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006,«: » som ændret ved lov nr. 251 af 31. marts 2009, lov nr. 460 af 12. juni 2009, lov nr. 513 af 12. juni 2009, lov nr. 1383 af 21. december 2009,«

6. I indledningen udgår »jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2007« og i stedet indsættes: » jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009«

7. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Personer, der udfører boringer på land eller foretager svejsning af forerør, skal oplyse tjenestemodtageren om:

1) kontaktoplysninger til By- Landskabsstyrelsen, som eventuelt har meddelt anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer efter § 6 eller § 8 i bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land,

2) kontaktoplysninger til kommunen, der fører tilsyn efter lov om vandforsyning m.v.,

3) de brancheorganisationer pågældende er medlem af, og

4) hvis de erhvervsmæssige kvalifikationer er opnået i at andet EU- eller EØS-land, i hvilket land de erhvervsmæssige kvalifikationer er opnået.

Stk. 2. Hvis tjenestemodtageren anmoder om det, skal personen, der udfører boringen eller foretager svejsning af forerør, oplyse om de faglige regler, som er fastsat i denne bekendtgørelse og hvordan der skaffes adgang til dem.

Stk. 3. Disse oplysninger skal gøres tilgængelig eller meddeles klart og entydigt og i god tid inden kontraktens indgåelse eller inden udførelsen af tjenesteydelsen, hvis der ikke indgås skriftlig aftale.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2010.

Miljøministeriet, den 25. marts 2010

Karen Ellemann

/ Helle Pilsgaard

Officielle noter

1) Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376, s. 36.