Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Det var ikke i strid med god presseskik, at bladet havde bragt et billede af klagernes nu afdøde datter, da dette samt mediernes omtale af tidligere forbrydelser kunne medvirke til afsløring af de uafklarede forhold. Det var forkert at bringe en mulig sammenhæng mellem en klunser, som kom i familiens hjem, og drabet som en kendsgerning. Pressenævnet fandt imidlertid ikke grundlag for kritik. Bladet burde dog ikke have gengivet det 3 år gamle forsidebillede af forældrene, da de fik beskeden om deres datters død, og nævnet udtalte kritik på dette punkt.

Bladet blev pålagt at offentliggøre et resumé af kendelsen.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 67/1998

 

K og K har klaget til Pressenævnet over en artikel bragt i Ekstra Bladet den 15. juli 1998, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat.

Den påklagede artikel blev bragt over en dobbeltside sammen med en artikel om en klunser, der på Falster havde begået selvmord efter beskyldninger om børne-sex. I tilknytning til denne artikel bragtes et billede af pigen Roujan, der i juni 1995 blev myrdet på Nørrebro i København. Der blev endvidere bragt en kopi af Ekstra Bladets forside fra den 14. juni 1995, hvor Roujans forældre blev vist, mens de modtog beskeden om deres datters død.

Billedet af Roujan, der var klagernes datter, havde følgende billedtekst: " Roujan blev i 1995 myrdet på Nørrebro i København. Nu skal den 64-årige fra Falster tjekkes i forbindelse med mordet."

Kopien af bladets forside fra den 14. juni 1995 viste tydeligt klagerne, da to mænd talte med dem. På denne forside hed det: "JERES BARN ER MYRDET".

Hovedartiklen på siderne havde overskriften "HÆNGTE SIG EFTER ANKLAGE OM BØRNE-SEX".

Den påklagede artikel havde overskriften "VAR VEN MED ROUJANS FORÆLDRE" og bl.a. følgende indhold:

"Den hængte klunser kom i hjemmet hos myrdet pige på Nørrebro i København. Politiet undersøger eventuel forbindelse til det uopklarede barne-mord.

Det uopklarede mord på syv-årige Roujan (efternavn) på Nørrebro i København er igen blevet aktuelt efter klunseren "Jesus"s selvmord på Falster.

Den 64-årige "Jesus" boede dengang i Sydhavnen og kendte Roujans forældre. Han besøgte oven i købet flere gange familiens bopæl. Pigen blev overfaldet og frygtelig mishandlet i en trappeopgang tæt ved. Hendes lig blev bagefter fundet i en lyskasse nær familien (efternavn)s lejlighed."

Den 17. juli 1998 bragte bladet på ny billedet af Roujan som illustration til en artikel med overskriften " ROUJANS MORDER STADIG FRI" og bl.a. følgende indhold:

"Drabsafdelingen i København kunne i går afslutte sin efterforskning af en mulig forbindelse mellem en netop afdød klunser og det uhyggelige mord på den syv-årige Roujan fra Nørrebro i København.

Et håndaftryk på døren ind til den opgang, hvor Roujan blev myrdet for tre år siden, er nu blevet sammenlignet med den afdøde klunsers hånd.

- Og aftrykkene passer ikke sammen. Der er heller intet, som tyder på, at manden skulle have kendt Roujans familie. Derfor lukker vi af for den vinkel på det uopklarede drab, siger vicekriminalinspektør Ove Dahl.

Drabsafdelingen i København gik ind i sagen, fordi nogle oplysninger pegede på, at der kunne have været en forbindelse mellem klunseren og Roujans familie. Kriminalfolkene fra København undersøgte rutinemæssigt oplysningerne, men kan nu afskrive den døde mand totalt i sagen om mordet på Roujan."

Den 30. juli 1998 bragte bladet følgende på læserbrevssiderne:

"VI HAR ALDRIG SET KLUNSEREN

Vi, som er forældre til den myrdede Roujan (efternavn), blev meget chokerede over at se billedet af vores datter på forsiden af Ekstra Bladet 15.7. En klunsers selvmord var anledningen til at skrive om det uopklarede mord på vores datter. Der var ingen forbindelse.

Inde i selve avisen stod, under billedet af vores afdøde datter: "Var ven med Roujans forældre". Den overskrift er helt falsk: Vi har aldrig set klunseren "Jesus", og vi har aldrig hørt om ham. Vi fatter ikke, hvor journalist Gorm Lindbjerg har den historie fra. Gorm Lindbjerg har ikke talt med os om forbindelsen og politiet gjorde det først efter, at Ekstra Bladet havde bragt historien.

Vi måtte flytte væk fra Mimersgade, fordi vi ikke kunne holde ud at bo ved det sted, hvor vores Roujan var blev myrdet. Vi vil være i fred. Når naboerne i vores nye kvarter ser sådan en forside på Ekstra Bladet, tror de på historien. Og de tror, at klunseren "Var ven med Roujans forældre".

Vi vil videre med vores liv, og det kommer vi ikke med den slags spekulationer i vores datters død. Vis respekt for Roujan og for os. Det er meget belastende for os som forældre at blive udstillet på den måde igen og igen. Og lad politiet tage sig af opklaringen.

Fredag 17.7. skriver Ekstra Bladet igen om sagen. Her er det kriminalinspektør Ove Dahl, der siger: Og aftrykkene passer ikke sammen. Der er heller intet, der tyder på, at manden skulle have kendt Roujans familie. Derfor lukker vi af for den vinkel på det uopklarede drab".

Hvordan kunne Ekstra Bladet så skrive 15.7., at klunseren "Var ven med Roujans forældre"? Det er jo det samme som at beskylde os, forældrene, for ikke at passe godt nok på vores datter!

(fornavn) og (fornavn) (efternavn)

SVAR:

Ekstra Bladet erfarede tirsdag 14.7, at drabsafdelingen i Københavns Politi på baggrund af et tip fra offentligheden rutinemæssigt undersøgte en eventuel forbindelse mellem den afdøde klunser på Falster og det uopklarede drab på Roujan i 1995.

Dette forhold blev beskrevet dagen efter i en artikel. Allerede torsdag 16.7. afsluttede drabsafdelingen sine undersøgelser og konstaterede, at der ingen forbindelse var mellem de to sager.

Også dette forhold beskrev Ekstra Bladet i en artikel fredag 17.7. Jævnfør vicekriminalinspektør Ove Dahls udtalelse i artiklen: - Intet tyder på, at klunseren skulle have kendt Roujans familie. Derfor lukker vi af for den vinkel.

Ekstra Bladet har naturligvis stor forståelse for, hvor smerteligt det må være for Roujans familie at genopleve tabet af et barn på baggrund af en forbrydelse. Men drabet er stadig uopklaret, og derfor blev det beskrevet, at politiet foretog en rutinemæssig undersøgelse foranlediget af nye men viste det sig ukorrekte oplysninger.

Det har i den anledning naturligvis ikke været fremsat beskyldninger mod Roujans forældre om, at de ikke passede godt nok på deres datter.

Gorm Lindbjerg"

Klagerne har anført, at bladet aldrig har vist respekt for det forhold, at klagernes datter blev offer for en modbydelig forbrydelse. Klagerne blev udstillet på forsiden af bladet, dengang deres datter blev myrdet. Dette var helt unødvendigt, og tragedien forfølger dem, fordi de hele tiden bliver genkendt.

Klagerne har videre anført, at artiklen den 15. juli 1998 chokerede dem og gjorde dem dybt ulykkelige, idet artiklen var forsynet med et billede af deres datter og forsiden fra 1995. De ønsker nu at være i fred, og at bladet lader deres datter være i fred.

Klagerne har yderligere anført, at det er løgn, at de kendte klunseren, og at politiet aldrig har udtalt, at de kendte ham.

Bladet har i en udtalelse anført, at forholdene fra 1995 er så gamle, at det må ligge udenfor Pressenævnets virke at tage stilling hertil nu. Bladet havde imidlertid både i 1995 og i årene derefter den opfattelse, at klagerne var usædvanlig åbne i deres modtagelse af pressen, og Roujans far opfordrede bladet til at intensivere omtalen, da politiets indsat efterhånden aftog i omfang.

Der var ikke tale om, at familien på noget tidspunkt bad om at være i fred og at sagen skulle forbigås i medierne. Dette hensyn lå derfor ikke i baghovedet på bladets medarbejdere, da det nye barnedrab på Falster i juli i år fik politiet til at undersøge, om der kunne trækkes en tråd herfra til Roujan-mordet.

Bladet har videre anført, at oplysningerne i artiklen den 15. juli 1998 stammer fra Københavns politis drabsafdeling, og at Vicekriminalinspektør Ove Dahl i artiklen understreger, at der er tale om en rutine efterforskning.

Bladet har i den forbindelse anført, at det ligger inden for grænserne for god presseskik at omtale sådanne efterforskningsskridt. Andre medier har gjort ligeså, og sådan omtale kan erfaringsmæssigt fremkalde nyttige henvendelser fra offentligheden. Da politiets undersøgelse efter et par dage viste, at der ikke var nogen forbindelse mellem den hængte klunser og klagerne, meddelte bladet straks dette den 17. juli 1998.

Bladet har endelig anført, at politiet i efterforskninger af denne natur nødvendigvis efterprøver spor, der kan vise sig at ende blindt. Det må være i samfundets interesse, at pressen nøje følger sådanne efterforskningsskridt med henblik på at fremkalde hjælp fra offentligheden.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Per Sørensen, Aage Lundgaard, Tage Clausen og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at fristen for klager over mediernes indhold og handlemåde er 4 uger, jf. medieansvarslovens § 34. Nævnet kan derfor ikke nu tage stilling til, om god presseskik blev tilsidesat i forbindelse med offentliggørelsen af billedet af klagerne den 14. juni 1995.

Det er sædvanligt, at medierne i forbindelse med overfald og drab navnlig på børn og kvinder opregner tilsvarende uopklarede sager med angivelse af navn og yderligere oplysninger om den dræbte.

Pressenævnet finder, at disse oplysninger, der kan medvirke til afsløring af de uopklarede forhold, har en uomtvistelig offentlig interesse. Det forhold, at bladet har bragt billedet af klagernes datter i forbindelse med andre alvorlige forbrydelser mod børn, er derfor ikke i strid med god presseskik.

Pressenævnet finder endvidere, at det var forkert af bladet at fastslå som en kendsgerning, at klunseren kom i familiens hjem og var ven med familien. Da oplysningen imidlertid blev bragt med det formål at efterprøve en mulig sammenhæng mellem klunseren og det uopklarede drab på klagernes datter, finder Pressenævnet på dette punkt ikke grundlag for kritik.

Derimod finder Pressenævnet, at det til opfyldelsen af formålet med artiklen var unødvendigt at gengive bladets 3 år gamle forside med et billede af forældrene, da de fik beskeden om deres datters død, således at forældrene kunne genkendes.

Pressenævnet finder herefter, at bladet på sidstnævnte punkt har tilsidesat god presseskik, og Pressenævnet udtaler sin kritik af bladet.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægges det herefter den ansvarshavende redaktør af Ekstra Bladet at offentliggøre følgende:

"Kendelse fra Pressenævnet.

Ekstra Bladet bragte den 15. juli 1998 en artikel om en klunser, der på Falster havde begået selvmord efter beskyldninger om børne-sex. I tilknytning til denne artikel bragtes et billede af pigen Roujan, der i juni 1995 blev myrdet på Nørrebro i København. Der blev endvidere bragt en kopi af Ekstra Bladets forside fra den 14. juni 1995, hvor Roujans forældre blev vist, mens de modtog beskeden om deres datters død. I den tilhørende artikel blev det tilkendegivet, at den døde klunser var ven med Roujans forældre og kom i Roujans hjem på Nørrebro.

Roujans forældre har klaget over artiklen og de tilhørende billeder, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat.

Pressenævnet har i anledning af klagen udtalt, at det er sædvanligt, at medierne i forbindelse med overfald og drab navnlig på børn og kvinder opregner tilsvarende uopklarede sager med angivelse af navn og yderligere oplysninger om den dræbte. Disse oplysninger, der kan medvirke til afsløring af de uopklarede forhold, har en uomtvistelig offentlig interesse. Det forhold, at bladet har bragt billedet af klagernes datter i forbindelse med andre alvorlige forbrydelser mod børn, er derfor ikke i strid med god presseskik.

Pressenævnet finder endvidere, at det var forkert af bladet at fastslå som en kendsgerning, at klunseren kom i familiens hjem og var ven med familien. Da oplysningen imidlertid blev bragt med det formål at efterprøve en mulig sammenhæng mellem klunseren og det uopklarede drab på klagernes datter, finder Pressenævnet på dette punkt ikke grundlag for kritik.

Derimod finder Pressenævnet, at det til opfyldelsen af formålet med artiklen var unødvendigt at gengive bladets 3 år gamle forside med et billede af forældrene, da de fik beskeden om deres datters død, således at forældrene kunne genkendes.

Pressenævnet finder herefter, at bladet på sidstnævnte punkt har tilsidesat god presseskik, og Pressenævnet udtaler sin kritik af bladet.

København, den 23. september 1998

Per Sørensen, Aage Lundgaard, Tage Clausen og Ole Askvig."

Afsagt den 23. september 1998.