Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. maj 2007

Forslag

til

Lov om ændring af navneloven

(Gebyr for behandling af ansøgning om navneændring m.v.)

 

§ 1

I navneloven, lov nr. 524 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »statsamt« til: »statsforvaltning«, »statsamtet« til: »statsforvaltningen« og »Statsamtet« til: »Statsforvaltningen«.

2. Overalt i loven ændres »ministerialbogsføreren« til: »personregisterføreren« og »Ministerialbogsføreren« til: »Personregisterføreren«.

3. § 16, stk. 1, affattes således:

»Ansøgning om navngivning og navneændring indgives til personregisterføreren i sognet. I de sønderjyske landsdele indgives ansøgningen til personregisterføreren i kommunen«.

4. I § 16, stk. 2 og 4, udgår »(personregisterføreren)«.

5. Efter § 25 indsættes:

»Gebyr

§ 25 a. Ved ansøgning om navneændring betales et gebyr på 430 kr., jf. dog stk. 2. Gebyret reguleres en gang årligt pr. 1. januar med pris- og lønudviklingen.

Stk. 2. Der betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der sker i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.

Stk. 3. Søges der om navneændring for flere personer, skal der betales gebyr for hver ansøger. Der skal dog kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne om navneændring omfatter ægtefæller, ugifte samlevende, søskende eller plejebørn under 18 år.

Stk. 4. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsætter regler om betaling af gebyr.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og finder anvendelse på ansøgninger om navneændring, der indgives til personregisterføreren denne dag eller senere.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.