Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af
Schengenkonventionen

(Gennemførelse af rådsafgørelse og forordning om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II))

[af justitsministeren (Lene Espersen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 28. februar 2007 og var til 1. behandling den 22. marts 2007. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 26. januar 2007 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 316. Den 14. marts 2007 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 4 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Efter Enhedslistens opfattelse er der særlig grund til at hæfte sig ved følgende konklusion fra Datatilsynet vedrørende indberetninger til Schengenkonventionens artikel 96, jf. bilaget til svar på spørgsmål 3. Her står på side 4-5:

»Sammenfattende kan Datatilsynet konstatere, at der i de 443 danske indberetninger af uønskede udlændinge til SIS er sket fejlagtig indberetning i 25 tilfælde, og at der herudover er sket forskellige fejl i yderligere et antal tilfælde.

Indberetningerne til SIS vil kunne få alvorlige konsekvenser for den pågældende person, idet en person efter konventionens artikel 5 som hovedregel ikke vil kunne få tilladelse til at indrejse i og opholde sig i Schengen-området.

På den baggrund er det Datatilsynets opfattelse, at der er tale om et uacceptabelt højt antal fejl, og tilsynet finder således resultatet af undersøgelsen kritisabelt.

5. På denne baggrund har Datatilsynet i brev af dags dato orienteret Justitsministeriet om de konstaterede tilsidesættelser af Schengen-konventionen, udlændingeloven og persondataloven.«

25 mennesker har altså formentlig ikke kunnet rejse til noget Schengenland på grund af fejlindberetning. Og det er kun den danske del af SIS. Vi kender ikke til, hvor mange der måtte være i de andre Schengenlande. Vi ved ikke, om afvisningen har haft andre konsekvenser for de pågældende mennesker, men det store antal af fejlagtige indberetninger til SIS burde være helt uacceptabelt for enhver, der går ind for borgernes retssikkerhed.

I rapporten fra Den Fælles Tilsynsmyndighed for perioden januar 2004 – december 2005 peger myndigheden desuden på en lang række problemer, herunder og især at SIS II tilsyneladende skal have et meget bredere formål end det eksisterende system, uden at man samtidig tager hensyn til følgerne for den enkelte borgers rettigheder. Det er skræmmende.

Dertil kommer så, at det, vi har kunnet se i praksis, er, at man bruger de her registre og systemer til i et vist omfang også at forhindre folk i at udøve deres lovlige demokratiske rettigheder til at demonstrere og til at kunne rejse frit mellem landene, når de ønsker at deltage i demonstrationer rundt om. Der er desværre alt for mange eksempler på, at folk har fået at vide, at de ikke måtte rejse eller ikke måtte tage fra et land til et andet for at deltage i lovlige, fredelige demonstrationer. Det mener Enhedslisten også er et meget alvorligt aspekt ved hele den registrering, der er opbygget.

Enhedslisten mener i allerhøjeste grad, at der er brug for, at man sætter retssamfundet og retssikkerhedsgarantier på dagsordenen og begynder at bruge sin politiske energi på at sikre borgernes retssikkerhed i Europa frem for kun at se på, hvordan man kan lave yderligere registreringer og indskrænkninger i borgernes rettigheder.

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Birthe Rønn Hornbech (V)  Michael Aastrup Jensen (V)  Karsten Nonbo (V)  Søren Pind (V)  Peter Skaarup (DF)  fmd. Kim Christiansen (DF)  Hans Kristian Skibby (DF)  Tom Behnke (KF)  Allan Niebuhr (KF)  Simon Pihl Sørensen (S)  Per Kaalund (S)  Lissa Mathiasen (S)  Frode Sørensen (S)  Elisabeth Arnold (RV)  Simon Emil Ammitzbøll (RV)  Anne Baastrup (SF)  nfmd. Line Barfod (EL) 

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Siumut (SIU)

1

Dansk Folkeparti (DF)

23

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

Uden for Folketingsgrupperne (UFG)

1Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 164

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar og høringsoversigt, fra justitsministeren

2

Udkast til tidsplan

3

Endelig tidsplan

4

1. udkast til betænkning

 

 

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 164

Spm.nr.

Titel

1

Spm., om ministeren i fortsættelse af 1. behandlingen vil redegøre for, hvorfor lovforslaget ikke skal gælde for Grønland og Færøerne, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

2

Spm. om, hvad de praktiske konsekvenser er af, at lovforslaget ikke skal gælde for Grønland og Færøerne, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

3

Spm., om ministeren vil tilsende udvalget de to seneste undersøgelser/rapporter fra Datatilsynet vedrørende danske indberetninger til Schengeninformationssystemet, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

4

Spm., om ministeren vil tilsende udvalget de to seneste årsrapporter fra den fælles tilsynsmyndighed om Schengeninformationssystemet, til justitsministeren, og ministerens svar herpå