Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007

Betænkning

over

Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

[af justitsministeren (Lene Espersen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 28. februar 2007 og var til 1. behandling den 22. marts 2007. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder.

Sammenhæng med lovforslag nr. L 166

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af ny lov om forældelse af fordringer, ophævelse af købelovens reklamationsfrist ved visse køb m.v.) (lovforslag nr. L 166).

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 22. december 2006 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 240. Den 15. marts 2007 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Forbrugerrådet,

Håndværksrådet og

advokat Olav Willadsen, Glostrup.

Justitsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer

Endvidere har Håndværksrådet og advokat Olav Willadsen, Glostrup, mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 10 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Enhedslisten mener, at der er mange fornuftige ting i lovforslaget, og at det er en fornuftig måde, lovforslaget er skruet sammen på.

Når Enhedslisten alligevel ikke kan støtte lovforslag nr. L 165 og L 166, skyldes det, at spørgsmålet om personskade ikke er blevet løst. I lovforslaget sættes en forældelsesgrænse på 30 år ved personskade.

Enhedslisten er enig med Forbrugerrådet og Landsorganisationen i Danmark (LO), som i deres høringssvar har anført, at de finder det urimeligt, at der fastsættes en absolut forældelsesfrist for fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af personskade. De påpeger, at den foreslåede regel vil kunne medføre, at visse skadelidtes erstatningskrav forældes, før kravene er opstået.

Ministeren anfører selv i kommentarerne til et høringssvar, at der er meget få sager, hvor folk har behov for at rejse en sag om personskade efter 30 år. Derfor er det uforståeligt for Enhedslisten, at ministeren ikke vil gå med til ikke at sætte nogen grænse. Enhedslisten har indimellem set, at der kommer ny viden på et område, som betyder, at der er nogle personskader, hvor man slet ikke tidligere har tænkt på, at en personskade kunne have relation til arbejdsmiljøet, eller hvor det tidligere har været fuldstændig afvist, at en personskade kunne have relation til arbejdsmiljøet, men hvor man senere bliver klar over, at der kan være en årsagssammenhæng, og hvor der derfor er behov for at rejse et krav. Enhedslisten synes, det kun er rimeligt, at disse mennesker på trods af de mange år, der er gået, stadig kan få erstatning.

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Birthe Rønn Hornbech (V)  Michael Aastrup Jensen (V)  Karsten Nonbo (V)  Søren Pind (V)  Peter Skaarup (DF)  fmd. Kim Christiansen (DF)  Hans Kristian Skibby (DF)  Tom Behnke (KF)  Allan Niebuhr (KF)  Simon Pihl Sørensen (S)  Per Kaalund (S)  Lissa Mathiasen (S)  Frode Sørensen (S)  Elisabeth Arnold (RV)  Simon Emil Ammitzbøll (RV)  Anne Baastrup (SF)  nfmd. Line Barfod (EL) 

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.


 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Siumut (SIU)

1

Dansk Folkeparti (DF)

23

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

Uden for Folketingsgrupperne (UFG)

1Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 165

Bilagsnr.

Titel

1

Udkast til tidsplan

2

Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren

3

Endelig tidsplan

4

Henvendelse af 22/3-07 fra advokat Olav Willadsen, Glostrup

5

Henvendelse af 30/3-07 fra Håndværksrådet

6

Henvendelse af 24/4-07 fra Forbrugerrådet

7

1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 165

Spm.nr.

Titel

1

Spm. om en uddybelse af høringsnotatet for så vidt angår høringssvarene fra Forbrugerrådet og LO om forældelsesfristen vedrørende personskader, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

2

Spm., om ministeren kan bekræfte, at der i Finland og til dels i Norge ikke er en absolut forældelsesfrist på personskadeområdet, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

3

Spm. om, hvorfor ministeren for så vidt angår den foreslåede forældelsesfrist vedrørende personskader finder det tilfredsstillende, at reglen »i langt de fleste tilfælde vil tilgodese hensynet til skadelidte på tilstrækkelig måde«, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

4

Spm. om en uddybelse af den foreslåede forældelsesfrist vedrørende personskader, og hvad der nærmere ligger i, at reglen »i langt de fleste tilfælde vil tilgodese hensynet til skadelidte på tilstrækkelig måde«, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

5

Spm., om ministeren vil tilsende udvalget en oversigt, som på overskuelig vis i en parallelopstilling sammenholder de væsentligste punkter i lovforslaget med gældende retstilstand, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

6

Spm. om, hvorfor der er fastsat en forældelsesfrist på 30 år, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

7

Spm. om det rimelige i at rejse sager, også selv om der er gået ganske mange år fra den skadevoldende handling, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/3-07 fra Olav Willadsen, Glostrup, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/3-07 fra Håndværksrådet, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/4-07 fra Forbrugerrådet, til justitsministeren, og ministerens svar herpå