Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
forretningsorden for Medicintilskudsnævnet

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 167 af 14. marts 2001 om forretningsorden for Medicintilskudsnævnet foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7 h, stk. 2, i lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998, som ændret ved lov nr. 495 af 7. juni 2001 fastsættes:«

2. § 1, stk. 1, affattes således:

»Medlemmerne af Medicintilskudsnævnet beskikkes for 4 år ad gangen af indenrigs- og sundhedsministeren, jf. sygesikringslovens § 7 h, stk. 1.«

3. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren udpeger blandt nævnets medlemmer en formand, jf. sygesikringslovens § 7 h, stk. 1.«

4. § 2, stk. 1, affattes således:

»Medicintilskudsnævnet rådgiver Lægemiddelstyrelsen i sager om tilskud til lægemidler, jf. sygesikringslovens § 7 h, stk. 1.«

5. § 12, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Det godkendte referat underskrives af formanden, hvorefter det offentliggøres på Lægemiddelstyrelsens netsted.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2005.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 7. marts 2005

Lars Løkke Rasmussen

/Paul Schüder