Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2007

Forslag

til

Lov om ændring af lov om
Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen

(Gennemførelse af rådsafgørelse og forordning om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II))

 

§ 1

I lov nr. 418 af 10. juni 1997 om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen, som ændret ved lov nr. 227 af 2. april 2003 og lov nr. 448 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Justitsministeren kan på Danmarks vegne i Rådet for Den Europæiske Union medvirke til vedtagelsen af en rådsafgørelse om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II).«

2. § 2, stk. 1, affattes således:

»Bestemmelserne i rådsafgørelsen og forordningen om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) gælder her i landet.«

3. I § 2, stk. 2, ændres »konventionens artikel 108, stk. 1« til: »rådsafgørelsens og forordningens artikel 7, stk. 1«.

4. I § 2, stk. 3, ændres »konventionens artikel 114 og 128« til: »henholdsvis rådsafgørelsens artikel 60, stk. 1, og forordningens artikel 44, stk. 1, samt efter Schengenkonventionens artikel 128«.

§ 2

Stk. 1. Lovens § 1, nr. 1, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 1, nr. 2-4.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft også for disse landsdele.