Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2002)

 

 

Integrationsministeren (Bertel Haarder):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse og stramning af betingelserne for familiesammenføring m.v.).

(Lovforslag nr. L 152).

Lovforslaget er en del af udmøntningen af regeringens udlændingeudspil af 17. januar 2002 »En ny udlændingepolitik«, som hviler på tre grundlæggende hensyn:

Udlændingepolitikken skal respektere Danmarks internationale forpligtelser.

Antallet af udlændinge, der kommer til Danmark, skal begrænses, og der skal stilles skærpede krav til selvforsørgelse.

De flygtninge og indvandrere, der bor i Danmark, skal integreres bedre og komme hurtigere i arbejde. Tilskyndelsen til selv at søge arbejde skal derfor styrkes.

De lovgivningsinitiativer, som følger af regeringens udlændingeudspil, omfatter lovforslag fra beskæftigelsesministeren, undervisningsministeren og integrationsministeren.

Nærværende lovforslag indeholder de forslag til ændringer af udlændingeloven og ægteskabsloven, som følger af regeringens udlændingeudspil.

Lovforslaget indebærer, at de facto-flygtningebegrebet afskaffes, således at der fremover alene gives opholdstilladelse til asylansøgere, der efter internationale konventioner har krav på beskyttelse. Lovforslaget indebærer endvidere, at der indføres skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, bl.a. således at der fremover stilles krav om syv års lovligt ophold som betingelse for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse. Samtidig styrkes muligheden for at inddrage opholdstilladelser, bl.a. hvis forholdene i en flygtnings hjemland har ændret sig på en sådan måde, at den pågældende ikke længere risikerer forfølgelse. Herudover indebærer lovforslaget en række forslag til effektivisering af asylsagsbehandlingen herunder om en ændret sammensætning af Flygtningenævnet samt forslag om, at udlændinge på tålt ophold skal kunne pålægges at tage ophold i Center Sandholm.

Lovforslaget indeholder herudover en række forslag til ændringer af betingelserne for ægtefællesammenføring, som bl.a. indebærer, at der ikke er retskrav på familiesammenføring. Det foreslås bl.a., at alderskravet for ægtefællesammenføring forhøjes fra 18 år til 24 år, at ægtefællesammenføring så vidt muligt i alle tilfælde skal ske i det land, hvortil den samlede tilknytning er størst, at der som udgangspunkt skal stilles forsørgelseskrav i alle tilfælde af ægtefællesammenføring, at der som udgangspunkt i alle tilfælde af ægtefællesammenføring skal stilles krav om økonomisk sikkerhedsstillelse på 50.000 kr., og at den herboende ikke må have modtaget visse sociale ydelser i 1 år inden ægtefællesammenføringen. Ved lovforslaget afskaffes endvidere adgangen til familiesammenføring med forældre over 60 år.

Lovforslaget indeholder endvidere en styrkelse af samarbejdet mellem udlændingemyndighederne og kommunerne.

Lovforslaget indeholder herudover et forslag med henblik på lempelse af adgangen til opholdstilladelse af beskæftigelsesmæssige grunde.

Lovforslaget indeholder endelig en skærpelse af de generelle betingelser for indgåelse af ægteskab, således at det bliver et krav, at begge ægtefæller har lovligt ophold i Danmark.