Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal udligning og
generelle tilskud til kommuner og amtskommuner,
lov om elforsyning og lov om varmeforsyning

(Fremrykning af modregning ved kommuners afståelse m.v. af energivirksomheder)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 719 af 13. august 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Beløb efter stk. 6 og 7 modregnes i udbetalingen af statstilskuddet til den enkelte kommune fra oktober måned i det år, hvor rådighedsbeløb inkl. beregnet forrentning er meddelt af Energitilsynet. Hvis det beløb, som efter stk. 6 og 7 skal modregnes i statstilskuddet, overstiger statstilskuddet til den enkelte kommune for månederne oktober-december i dette år, reduceres statstilskuddet i de følgende år, indtil det fulde beløb er modregnet.«

2. § 17, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Beløb efter stk. 6 og 7 modregnes i udbetalingen af statstilskuddet til den enkelte amtskommune fra oktober måned i det år, hvor rådighedsbeløb inkl. beregnet forrentning er meddelt af Energitilsynet. Hvis det beløb, som efter stk. 6 og 7 skal modregnes i statstilskuddet, overstiger statstilskuddet til den enkelte amtskommune for månederne oktober-december i dette år, reduceres statstilskuddet i de følgende år, indtil det fulde beløb er modregnet.«

§ 2

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 452 af 10. juni 2003, § 7 i lov nr. 458 af 10. juni 2003, § 2 i lov nr. 1232 af 27. december 2003, § 1 i lov nr. 494 af 9. juni 2004, § 1 i lov nr. 495 af 9. juni 2004 og § 30 i lov nr. 1384 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 37, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Endvidere skal indberetningen angive en beregnet forrentning af rådighedsbeløbet fra de enkelte rådighedsdatoer og frem til den 1. november i indberetningsåret, hvor der, jf. stk. 9, sker reduktion i kommunens eller amtskommunens statstilskud efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.«

2. I § 37, stk. 9, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Hvis beløbet efter 2. pkt. overstiger det modregnede beløb i det første modregningsår, beregner Indenrigs- og Sundhedsministeriet en forrentning af restbeløbet fra den 1. november i indberetningsåret til den 1. juli i året efter indberetningsåret. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret.«

§ 3

I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000, som ændret ved § 3 i lov nr. 316 af 22. maj 2002, § 3 i lov nr. 452 af 10. juni 2003, lov nr. 205 af 29. marts 2004, § 41 i lov nr. 493 af 9. juni 2004, § 3 i lov nr. 494 af 9. juni 2004 og § 2 i lov nr. 495 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 23 e, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Endvidere skal indberetningen angive en beregnet forrentning af rådighedsbeløbet fra de enkelte rådighedsdatoer og frem til den 1. november i indberetningsåret, hvor der, jf. stk. 9, sker reduktion i kommunens statstilskud efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.«

2. I § 23 e, stk. 9, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Hvis beløbet efter 2. pkt. overstiger det modregnede beløb i det første modregningsår, beregner Indenrigs- og Sundhedsministeriet en forrentning af restbeløbet fra den 1. november i indberetningsåret til den 1. juli i året efter indberetningsåret. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovens § 1 har virkning for udbetaling af statstilskud i henhold til § 10 og § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner fra og med tilskudsåret 2005.

Stk. 3. Lovens § 2 og § 3 finder anvendelse for indberetninger fra og med 2004.

Stk. 4. Fristen for foretagelse af indberetning i henhold til § 37, stk. 4, i elforsyningsloven og § 23 e, stk. 4, i varmeforsyningsloven er for 2004 fastsat til 4 uger efter denne lovs ikrafttræden.

Givet på Schackenborg, den 27. april 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn
JOACHIM
Prins til Danmark
Rigsforstander

/Lars Løkke Rasmussen