Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af
danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om
kommunale valg

(Adgang til benyttelse af elektroniske valglister og elektroniske brevstemmeprotokoller, opgørelse af personlige stemmer for hvert afstemningsområde, elektronisk indsendelse af valgbøger til indenrigs- og sundhedsministeren m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 27. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 19 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der for et eller flere eller alle afstemningsområder i kommunen skal benyttes en elektronisk valgliste.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. I § 64, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at protokollen føres elektronisk.«

3. § 73, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Der foretages samtidig en opgørelse for hvert afstemningsområde og for hele opstillingskredsen af antallet af personlige stemmer for hver kandidat samt antallet af partistemmer for hvert parti, jf. stk. 3 og 4. Der foretages herefter en opgørelse for hele opstillingskredsen af, hvorledes de afgivne partistemmer skal fordeles på hver enkelt kandidat, jf. stk. 5, og af summen af antallet af personlige stemmer og tillagte partistemmer for hver kandidat.«

4. § 73, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Resultatet af de i stk. 2, 1. og 2. pkt., nævnte opgørelser for hele opstillingskredsen indføres i valgbogen og meddeles de tilstedeværende. Resultatet af den i stk. 2, 1. pkt., nævnte opgørelse for hvert afstemningsområde vedlægges valgbogen som bilag.«

5. I § 74, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »valgbogen«: »med bilag tillige med en stemmeseddel, der ikke er udleveret,«.

6. I § 74, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»Indenrigs- og sundhedsministeren bestemmer den nærmere fremgangsmåde ved indsendelsen af valgbogen med bilag og kan herunder bestemme, hvorvidt og i hvilken form valgbogen med bilag elektronisk skal indsendes til indenrigs- og sundhedsministeren.«

7. I § 110, stk. 4, 2. pkt., og § 114, 2. pkt., ændres »lov om vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet« til: »lov om vederlag og pension m.v. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet«.

§ 2

I lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 2. februar 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der for et eller flere eller alle afstemningsområder i kommunen skal benyttes en elektronisk valgliste.«

2. I § 30 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte opgørelse foretages for hvert afstemningsområde og for hele opstillingskredsen.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

3. § 30, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Resultatet af den i stk. 1 nævnte opgørelse for hele opstillingskredsen indføres i valgbogen og meddeles de tilstedeværende. Resultatet af den i stk. 1 nævnte opgørelse for hvert afstemningsområde vedlægges valgbogen som bilag.«

4. I § 30, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes i 1. pkt. efter »valgbogen«: »med bilag tillige med en stemmeseddel, der ikke er udleveret,«.

5. I § 30, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes som 4. pkt.:

»Indenrigs- og sundhedsministeren bestemmer den nærmere fremgangsmåde ved indsendelsen af valgbogen med bilag og kan herunder bestemme, hvorvidt og i hvilken form valgbogen med bilag elektronisk skal indsendes til indenrigs- og sundhedsministeren.«

§ 3

I lov om kommunale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 18. april 2001, som ændret ved § 10 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 3 i lov nr. 1209 af 27. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der for et eller flere eller alle afstemningsområder i kommunen skal benyttes en elektronisk valgliste.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

2. I § 70, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at protokollen føres elektronisk.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2005.

Stk. 2. § 1, nr. 1 og 2, har virkning for folketingsvalg, der afholdes efter de kommunale valg i 2005.

Givet på Schackenborg, den 27. april 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn
JOACHIM
Prins til Danmark
Rigsforstander

/Lars Løkke Rasmussen