Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (29. november 2006)

 

 

Integrationsministeren (Rikke Hvilshøj):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik. (Indvandringsprøve, integrationseksamen, opholdstilladelse med henblik på at søge beskæftigelse m.v.).

(Lovforslag nr. L 93).

Lovforslaget, som jeg fremsætter i dag, gennemfører de ændringer af udlændingelovgivningen og lov om aktiv socialpolitik, som følger af aftalen af 20. juni 2006 mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring.

Lovforslaget indebærer i hovedtræk følgende:

– Indførelse af en indvandringsprøve for udlændinge, der søger om opholdstilladelse som ægtefællesammenført eller religiøs forkynder

Der foreslås efter nederlandsk forbillede indført en prøve i dansk og viden om Danmark og det danske samfund som betingelse for opholdstilladelse som ægtefællesammenført eller religiøs forkynder. Betingelsen kan fraviges over for udlændinge, der søger om ægtefællesammenføring, hvis særlige grunde taler derfor. Særlige grunde vil f.eks. foreligge, hvis afslag på ægtefællesammenføring vil være i strid med Danmarks internationale forpligtigelser, herunder artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

– Indførelse af en integrationseksamen som betingelse for tidsubegrænset opholdstilladelse og kontanthjælp

Det foreslås indført, at tidsubegrænset opholdstilladelse skal betinges af, at udlændingen har haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse i 2 år og 6 måneder samt bestået Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 1 sammen med en engelskprøve svarende til Prøve i Dansk 2. Retten til kontanthjælp skal betinges af, at den pågældende har haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse i 2 år og 6 måneder.

– Opholdstilladelse til udlændinge med job med en årlig aflønning på 450.000 kr.

Det foreslås, at den gældende jobkortordning udvides således, at alle udlændinge med et konkret jobtilbud med en årlig aflønning på mindst 450.000 kr. kan få opholds- og arbejdstilladelse. Det er en betingelse, at løn- og ansættelsesvilkårene er sædvanlige efter danske forhold. Det er uden betydning, om der er herboende ledig arbejdskraft, der kan påtage sig det pågældende arbejde.

– Indførelse af en green card-ordning

Der foreslås indført en green card-ordning for udlændinge med særlige kvalifikationer som følge af uddannelse, sprogfærdigheder, erhvervserfaring m.m. Disse udlændinge skal således på baggrund af et nærmere fastsat pointsystem kunne gives opholdstilladelse i op til 6 måneder med henblik på at søge beskæftigelse. En opholdstilladelse med henblik på at søge beskæftigelse giver ikke ret til at arbejde eller til at medbringe familien. Hvis en udlænding under sit ophold finder et arbejde, skal den pågældende indgive ansøgning om opholdstilladelse efter de almindelige regler om opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse, herunder den foreslåede udvidede jobkortordning.

– Administrative tiltag med hensyn til studerende og jobkortordningens positivliste

I tilknytning til den foreslåede green card-ordning tages der administrative tiltag med hensyn til udenlandske studerende, der afslutter en videregående uddannelse i Danmark. Disse udlændinge skal således kunne blive her i landet i op til 6 måneder efter studiets afslutning med henblik på at søge beskæftigelse.

Endvidere vil der – efter drøftelse med Beskæftigelsesministeriet – blive optaget flere uddannelsestyper på listen over uddannelser omfattet af jobkortordningen.