Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om røgfri miljøer i offentlige lokaler,
transportmidler og lignende

(Obligatorisk skiltning om rygepolitik på offentligt tilgængelige serveringssteder)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 436 af 14. juni 1995 om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende, som ændret ved lov nr. 1313 af 20. december 2000, foretages følgende ændring:

1. Efter § 10 a indsættes:

»Kapitel 4 a

Obligatorisk information om rygepolitik på indendørs serveringssteder

§ 10 b. Indendørs serveringssteder, hvortil offentligheden har adgang, skal ved synlig skiltning informere om deres rygepolitik på indgangspartier eller ved indgange til serveringsstedet.

Stk. 2. Ved et serveringssted forstås erhvervsvirksomhed med servering af spise- eller drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis arrangementet, hvor serveringen finder sted, har karakter af en enkeltstående begivenhed eller serveringen er ganske ubetydelig eller ganske sekundær i forhold til den primære erhvervsmæssige virksomhed.

§ 10 c. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om udformning, opsætning m.v. vedrørende obligatorisk skiltning om rygepolitik i henhold til § 10 b.

Kapitel 4 b

Straffebestemmelser

§ 10 d. Med bøde straffes den restauratør, indehaver, bestyrer, forpagter, vært m.v., der overtræder § 10 b, stk. 1.

Stk. 2. Der kan fastsættes straf for overtrædelse af bestemmelser i forskrifter, som udstedes med hjemmel i § 10 c.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2005.

Givet på Schackenborg, den 27. april 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn
JOACHIM
Prins til Danmark
Rigsforstander

/Lars Løkke Rasmussen