Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (31. marts 2006)

 

 

Videnskabsministeren (Helge Sander):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, lov om radiofrekvenser og lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold (Opfølgning på regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse)

(Lovforslag nr. L 219).

Regeringen fremlagde i november 2005 sin handlingsplan for terrorbekæmpelse. Handlingsplanen blev behandlet af Folketinget den 16. november 2005.

Handlingsplanen indeholder en række anbefalinger, hvoraf nærværende lovforslag implementerer dele af anbefaling 15 samt anbefaling 17, 18, 20, 25, 28 og 31.

Ifølge anbefaling 15 skal udbydere indrette deres udstyr og systemer, så der kan foretages indgreb i meddelelseshemmeligheden uanset teknologisk fremførelsesform. Anbefalingen vedrører således både bagudrettede oplysninger (logning) og fremadrettede oplysninger (herunder aflytning og teleobservation).

Dette lovforslag implementerer kun den del af anbefaling 15, der vedrører de fremadrettede oplysninger.

Ifølge lovforslaget:

– Får udbydere pligt til at indrette deres udstyr og systemer, så der kan foretages fremadrettede indgreb i meddelelseshemmeligheden og teleobservation uanset teknologisk fremførelsesform.

– Får udbydere pligt til at behandle politiets anmodninger om oplysninger straks.

– Skal alle udbydere af telenet eller teletjenester registreres hos Rigspolitiet.

– Pålægges udbydere at opdatere databaser om et nummers bruger og operatør.

– Pålægges udbydere af telenet eller teletjenester at udlevere abonnementsoplysninger uden rettens godkendelse.

– Får politiet mulighed for i særlige situationer at anvende udstyr, der kan forstyrre eller afbryde radio- og telekommunikation m.v.

Lovforslaget fremsættes som en del af regeringens samlede antiterrorlovpakke.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til velvillig behandling i det høje Ting.