Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Formål
    Kapitel 2Obligatorisk information om rygepolitik på indendørs serveringssteder
    Kapitel 3Skiltning med rygepolitik
    Kapitel 4Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Skilte med serveringssteders rygepolitik, jf. §5, stk.1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om obligatorisk skiltning om rygepolitik
på offentligt tilgængelige serveringssteder

 

I medfør af § 10 c og § 10 d, stk. 2, i lov nr. 436 af 14. juni 1995 om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende, som ændret ved lov nr. 298 af 27. april 2005 fastsættes:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Formålet med bestemmelserne i denne bekendtgørelse er at bidrage til at forebygge og begrænse gener ved passiv rygning på serveringssteder.

Kapitel 2

Obligatorisk information om rygepolitik på indendørs serveringssteder

§ 2. Efter § 10 b i loven om røgfri miljøer skal indendørs serveringssteder, hvortil offentligheden har adgang, ved synlig skiltning informere om deres rygepolitik på indgangspartier eller ved indgange til serveringsstedet.

Stk. 2. Ved et serveringssted forstås erhvervsvirksomhed med servering af spise- eller drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis arrangementet, hvor serveringen finder sted, har karakter af en enkeltstående begivenhed, eller serveringen er ganske ubetydelig eller ganske sekundær i forhold til den primære erhvervsmæssige virksomhed.

Kapitel 3

Skiltning med rygepolitik

§ 3. Det enkelte serveringssted kan vælge mellem følgende betegnelser for sin rygepolitik:

1) Røgfrit.

2) Opdelt i rygeområder og ikke-rygeområder.

3) Rygning tilladt.

Stk. 2. Ved ”røgfrit” forstås, at tobaksrygning er totalt forbudt i alle serveringsstedets lokaliteter, der benyttes af kunderne.

Stk.   3. Ved ”opdelt i rygeområder og ikke-rygeområder” forstås, at borde, diske og lignende i serveringslokaler er opdelt i områder eller lokaler, hvor tobaksrygning er tilladt, og områder eller lokaler, hvor tobaksrygning ikke er tilladt. Det er en forudsætning for at anvende denne skiltning, at ikke-rygeområdet eller ikke-rygeområderne udgør en sammenhængende og ikke ubetydelig del af serveringsstedets borde og lignende.

Stk. 4. Ved ”rygning er tilladt” forstås, at tobaksrygning er tilladt i serveringslokalet eller serveringslokalerne.

§ 4. Skiltningen med serveringsstedets rygepolitik skal opsættes på et for forbrugeren synligt sted ved indgangspartier eller ved indgange til serveringsstedet.

Stk. 2. På den for det enkelte serveringssted mest hensigtsmæssige måde vil der for så vidt angår de serveringssteder, der er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 2, ligeledes kunne skiltes med den valgte rygepolitik ved de opdelte områder eller på de enkelte borde og lignende.

§ 5. Den nærmere udformning af skiltningen med serveringsstedets rygepolitik, der er nævnt i § 4, stk. 1, fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Under forudsætning af, at skiltene forbliver letlæselige, og der tages hensyn til, at skiltningens ensartethed bevares, vil det være tilladt for serveringssteder, der foretrækker dette, at anvende en ændret udformning af den skiltning, der fremgår af bilag 1, på følgende måde:

1) Den røde farve kan erstattes af en anden farve efter eget valg, dog således at kontrasten mellem symboler og baggrund bevares.

2) Farven på bogstaverne i skiltene kan erstattes af en anden farve, dog således at kontrasten mellem bogstaver og baggrund bevares.

3) Skiltene skal være kvadratiske og have en minimumsstørrelse på 8 x 8 cm.

Kapitel 4

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 6. Efter § 10 d, stk. 2, i loven om røgfri miljøer straffes den restauratør, indehaver, bestyrer, forpagter, vært m.v., der overtræder bestemmelserne i denne bekendtgørelse, med bøde.

Stk. 2. Efter § 10 d, stk. 3, i loven om røgfri miljøer kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2005.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 24. maj 2005

Lars Løkke Rasmussen

/Hanne NielsenBilag 1

Skilte med serveringssteders rygepolitik, jf. § 5, stk. 1

AI1908_1.JPG Size: (285 X 915)

Farvekoder

Rød farve i CMYK

Grå farve

Pantoneskala

C: 0

30% sort

Rød: 201 C

M: 100

 

Grå: 422

Y: 60

 

 

K: 30