Den fulde tekst

Fremsat den 13. november 2003 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Forslag

til

Lov om ændring af ferieloven

(Renteafkast af FerieKonto)

 

§ 1

I ferieloven, jf. lov nr. 396 af 31. maj 2000, som ændret ved lov nr. 133 af 20. marts 2002 og lov nr. 1039 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 32, stk. 2, ændres »2002 og 2003« til: »2004« og »for hvert af årene op til 150 mio. kr.« til: »op til 100 mio. kr.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Generelle bemærkninger til lovforslaget

Der er den 5. november 2003 fremsat lovforslag nr. L 53 om forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge). L 53 berører ikke nærværende lovforslag.

Efter ferielovens § 32, stk. 2, dækkes udgifterne til administration af FerieKonto af renterne af de til FerieKonto indbetalte beløb, mens resten tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond. Som led i de samlede økonomiske overvejelser foreslås det i forbindelse med finansloven for år 2004, at op til 100 mio. kr. af den del af renteafkastet i år 2004, der ikke skal dække administration af FerieKonto, indbetales til statskassen.

Det bemærkes, at udtrykket renteafkastet i år 2004 skal forstås således, at det omfatter beløb, der er påløbet efter den 31. december 2003. Desuden omfattes evt. morarenter, der indbetales i 2004.

Bemyndigelsen tænkes anvendt til at udstede en bekendtgørelse, der fastlægger, i hvilken takt de 100 mio. kr. skal overføres. FerieKonto vil blive inddraget i forbindelse med fastlæggelsen heraf. Bestemmelsen vil have udtømt sin virkning den 31. december 2004.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Med forslaget overføres op til 100 mio. kr. til statskassen, hvilket vil indebære en tilsvarende mindreindtægt for Arbejdsmarkedets Feriefond.

Erhvervsmæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen konsekvenser for erhvervslivet generelt.

Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

Ligestillingsmæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen ligestillingsmæssige konsekvenser.

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Høring

Lovforslaget er sendt i høring hos Dansk Arbejdsgiverforening, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Landsorganisationen i Danmark, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Akademikernes Centralorganisation, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Ledernes Hovedorganisation, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Vurdering af konsekvenser af lovforslaget

 

Positive

konsekvenser / mindreudgifter

(hvis ja, angiv omfang)

Negative

konsekvenser / merudgifter

(hvis ja, angiv omfang)

Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Staten vil i år 2004 få et provenu på op til 100 mio. kr.

Ingen

Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen

Ingen

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Ingen

Ligestillingsmæssige konsekvenser

Ingen

Ingen

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Det foreslås, at op til 100 mio. kr. af den del af renteafkastet i år 2004, der ikke skal dække administration af FerieKonto, indbetales til statskassen. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger.

Til § 2

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft 1. januar 2004. Evt. renter som er påløbet i år 2003, men som endnu ikke er overført, følger de hidtil gældende regler for renter påløbet i 2003.


Parallelopstilling af
Ferieloven

Gældende formulering

 

Lovforslaget

§ 32, stk. 2

Udgifterne til administration af FerieKonto dækkes af renterne af de til FerieKonto indbetalte beløb, jf. § 28, stk. 1, og af renterne af for sent indbetalt feriegodtgørelse, jf. § 28, stk. 2. Af renteafkastet af FerieKonto i 2002 og 2003 tilfalder endvidere for hvert af årene op til 150 mio. kr. statskassen. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om overførsel af renteafkastet til statskassen. Det resterende renteafkast tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond.

 

1. I § 32, stk. 2 , ændres »2002 og 2003« til: »2004« og »for hvert af årene op til 150 mio. kr.« til: »op til 100 mio. kr.«