Den fulde tekst

Fremsat den 20. oktober 2004 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om ændring af lov om retsforholdet
mellem arbejdsgivere og funktionærer

(Ophævelse af revisionsbestemmelsen)

 

§ 1

I lov nr. 340 af 2. juni 1999 om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, som ændret ved lov nr. 132 af 20. marts 2002, foretages følgende ændring:

1. § 3 ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

I forbindelse med ændringen af reglerne om konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer i 1999 blev der indsat en bestemmelse om, at reglerne skulle revideres senest 1. juni 2001. Formålet hermed var at vurdere effekten af ændringerne efter, at de havde virket et par år, og om nødvendigt at foretage justeringer i reglerne.

Efter konsultationer med arbejdsmarkedets parter viste det sig imidlertid, at der ikke inden udløbet af revisionsfristen var tilstrækkeligt grundlag for at vurdere reglernes effekt. Revisionsfristen blev derfor udskudt til 1. oktober 2004. Af bemærkningerne til ændringsloven fremgik det, at regeringen ville nedsætte et udvalg, der kunne overveje behovet for evt. ændringer.

Regeringen nedsatte derfor i efteråret 2003 udvalget om konkurrence- og kundeklausuler med deltagelse af LO, AC, Ledernes Hovedorganisation, Danske Sælgere, FTF, DA, HTS-I, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, FA, SALA, Advokatrådet samt en række ministerier. Af kommissoriet fremgår, at udvalget skulle se på, hvilken effekt ændringerne i 1999 har haft på udbredelsen mv. af konkurrence- og kundeklausuler, herunder tillige spørgsmålet om klausuler på timelønsområdet.

Udvalget har udarbejdet en redegørelse, som er offentliggjort i september 2004.

Af redegørelsen fremgår bl.a., at der på de fleste områder kan ses et mindre fald i det samlede antal konkurrence- og kundeklausuler efter de nye reglers ikrafttræden. Samlet set er der tale om et procentuelt fald på knap 10 pct. fra 21,7 pct. i 1999 til 20 pct. i 2003.

Et hovedhensyn ved ændringen i 1999 var at sikre mobiliteten på arbejdsmarkedet og samtidig tage hensyn til virksomhedernes behov for at kunne beskytte erhvervshemmeligheder mv. Stramningen af konkurrence- og kundeklausulreglerne havde således bl.a. til formål at imødegå en forventet stigning i antallet af klausuler som følge af den teknologiske udvikling til skade for mobiliteten inden for de pågældende brancher.

Med det konstaterede fald i antallet af klausuler synes dette mål at være nået, og det er regeringens opfattelse, at udbredelsen af de nuværende klausuler ikke synes at hæmme den generelle mobilitet på arbejdsmarkedet væsentligt, og at der derfor ikke er behov for nye lovgivningsmæssige tiltag på området.

Redegørelsen beskriver endvidere forskellige problemstillinger omkring afgrænsning af klausulernes område, herunder anvendelsen af klausuler på timelønsområdet. Det er imidlertid regeringens opfattelse, at disse problemstillinger ikke løses bedst ved yderligere detaljering af lovreglerne, men derimod ved større opmærksomhed og information om de nuværende regler og mulighederne for at udforme klausulen efter det konkrete behov. Dette gælder måske særligt timelønsområdet, hvor mange af de klausuler, der pålægges, formentlig vil være ugyldige efter de nuværende regler i aftaleloven. Der er således et udtalt behov for, at såvel arbejdsgivere som lønmodtagere bliver gjort opmærksom på og vejledt om de gældende regler. Denne opgave er efter regeringens opfattelse først og fremmest en opgave for de relevante organisationer.

Regeringen skal også påpege, at der allerede i dag i lovgivningen er mulighed for, at parterne selv kan løse eventuelle problemer ved kollektive overenskomster, som jo i højere grad kan tilpasses forholdene på de enkelte områder. Således giver funktionærlovens § 18 og § 18 a mulighed for at arbejdsmarkedets parter selv kan regulere området. Denne mulighed kunne være velegnet til at fastsætte særlige regler inden for de brancher, hvor parterne vurderer, at der er et særligt behov, både inden for og uden for funktionærlovsområdet.

På den baggrund foreslås det, at bestemmelserne om konkurrence- og kundeklausuler bevares i deres nuværende form, og at revisionsbestemmelsen ophæves.

Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, amter og kommuner

Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for stat, amter og kommuner.

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Lovforslaget har ikke økonomiske konsekvenser eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Høring

Lovforslaget har været sendt i høring i Dansk Arbejdsgiverforening, Landsorganisationen i Danmark, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Akademikernes Centralorganisation, Danske Sælgere, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen af Registrerede Revisorer, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, HTS – Handel, Transport og Serviceerhvervene, Ledernes Hovedorganisation, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen i Danmark, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Advokatrådet.

Sammenfatning af lovforslagets konsekvenser

 

Positive konsekvenser

Negative konsekvenser

Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner 

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen

Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Ingen

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Det foreslås, at revisionsbestemmelsen ophæves. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger.

Til § 2

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.Bilag

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering

 

Lovforslaget

1.

§ 3

§§ 18 og 18 a i lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2 og 3, tages op til revision senest den 1. oktober 2004.

 

1. § 3 ophæves.