Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om regional statsforvaltning

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Etablering, ledelse m.v.

§ 1. Til varetagelse af den regionale statslige forvaltning oprettes den 1. januar 2007 fem statsforvaltninger, der benævnes:

1) Statsforvaltningen Nordjylland

2) Statsforvaltningen Midtjylland

3) Statsforvaltningen Syddanmark

4) Statsforvaltningen Sjælland

5) Statsforvaltningen Hovedstaden

§ 2. De regionale grænser er tillige grænserne for de fem statsforvaltninger.

§ 3. Hver af de fem statsforvaltninger ledes af en direktør, som har ansvaret for statsforvaltningens virksomhed.

Kapitel 2

Opgaver

§ 4. Statsforvaltningerne skal varetage de opgaver, der i lovgivningen er henlagt til statsforvaltningerne, og skal endvidere varetage de opgaver, som indenrigs- og sundhedsministeren eller vedkommende minister efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren i overensstemmelse med lovgivningen har bestemt skal henlægges til statsforvaltningerne.

Kapitel 3

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 5. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler for varetagelsen af statsamternes og statsamtmændenes opgaver indtil udgangen af 2006 og for statsamternes varetagelse indtil udgangen af 2006 af andre opgaver, som efter lovgivningen varetages af statsforvaltningerne fra den 1. januar 2007. Ministeren kan herunder fastsætte regler, der fraviger gældende lovgivning.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at hver af de ansatte direktører for statsforvaltningerne varetager hvervet som statsamtmand for et eller flere amter i perioden indtil udgangen af 2006.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 5 træder i kraft den 1. juli 2005.

Kapitel 4

Ændring af forskellige love

Beskæftigelsesministeriet

§ 7. I lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 1, ændres »amtmanden over det amt« til: »direktøren for statsforvaltningen i den region«.

Forsvarsministeriet

§ 8. I værnepligtsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1242 af 12. december 2003, som ændret ved § 19 i lov nr. 69 af 4. februar 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, ændres »den statsamtmand« til: »den statsforvaltning«.

2. I § 6 ændres »den statsamtmand« til: »den statsforvaltning«.

3. § 10, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Nævnet består af en formand, der ikke er bemyndiget til at forestå afholdelse af sessioner, jf. § 6, og 4 andre medlemmer, der alle udpeges af forsvarsministeren. 2 af medlemmerne udpeges efter indstilling fra de værnepligtiges talsmandsorganer.«

4. I § 13, stk. 2, ændres »den statsamtmand« til: »den statsforvaltning«.

5. I § 36, stk. 2, ændres »den statsamtmand« til: »den statsforvaltning«.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

§ 9. I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 439 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, 2. pkt., § 57, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, og § 63, stk. 1, ændres »statsamtmand« til: »statsforvaltning«.

2. Overskriften til kapitel VI affattes således:

»Statsforvaltningens tilsyn«.

3. § 47 affattes således:

»§ 47. Tilsynet med kommunerne varetages af statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende.

Stk. 2. Tilsynet med kommunale fællesskaber, jf. § 60, varetages af den statsforvaltning, der efter stk. 1 varetager tilsynet med de deltagende kommuner. Varetages tilsynet med de deltagende kommuner ikke af samme statsforvaltning, udøves tilsynet af den statsforvaltning, der efter stk. 1 varetager tilsynet med fællesskabets hjemstedskommune.

Stk. 3. Statsforvaltningen er i udøvelsen af tilsynet ikke undergivet indenrigs- og sundhedsministerens instruktioner. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte generelle forskrifter for udøvelsen af statsforvaltningens beføjelser som led i tilsynet.«

4. I § 48, stk. 1, 2 og 3, § 48 a, § 49, stk. 2, 1. pkt . , og stk. 3, 5 og 6, § 50, § 50 c, stk. 1, § 50 d, § 51, stk. 1, og § 55, 1. pkt . , ændres »Statsamtmanden« til: »Statsforvaltningen«.

5. To steder i § 49, stk. 1, samt i § 49, stk. 4, § 50 a, stk. 1, 1. og 2. pkt. samt 3. pkt., nr. 1, § 50 b, stk. 1, § 51, stk. 1, § 52, stk. 4, 1. og 3. pkt., § 53, stk. 1, 1. og 2. pkt., stk. 2, 2. og 3. pkt., § 53 a, stk. 2, 1. og 2. pkt., § 54, § 56, stk. 1, og § 57, stk. 2, 2. pkt., ændres »statsamtmanden« til: »statsforvaltningen«.

6. I § 52, stk. 1 og 2 , ændres »Statsamtmandens« til: »Statsforvaltningens«.

7. I § 52, stk. 3 og stk. 4, 1 . og 2. pkt . , § 53 a, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt ., og § 55, 2. pkt . , ændres »statsamtmandens« til: »statsforvaltningens«.

8. I § 60, stk. 1, ændres »statsamtmænd, der efter § 47, stk. 2,« til: »statsforvaltninger, der efter § 47, stk. 1,«.

9. I § 60, stk. 2 og 3, ændres »statsamtmand, jf. § 47, stk. 3,« til: »statsforvaltning, jf. § 47, stk. 2,«.

§ 10. I lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 2. december 1998, som ændret ved lov nr. 377 af 6. juni 2002 og lov nr. 1371 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 25, stk. 1, 1. pkt., ændres »Statsamtmanden« til: »Statsforvaltningen«.

2. I § 25, stk. 1, 2. pkt., ændres »statsamtet« til: »regionen«.

3. I § 25, stk. 3, ændres »statsamtmanden« til: »statsforvaltningen«.

4. I § 25, stk. 4, ændres »Statsamtmanden« til: »Statsforvaltningen«.

5. § 34 affattes således:

»§ 34. Ved hver statsforvaltning oprettes et psykiatrisk patientklagenævn bestående af direktøren for statsforvaltningen som formand, jf. dog stk. 2, samt 2 medlemmer. Indenrigs- og sundhedsministeren beskikker et antal medlemmer efter indstilling fra henholdsvis Den Almindelige Danske Lægeforening og De Samvirkende Invalideorganisationer. Indenrigs- og Sundhedsministeren beskikker endvidere stedfortrædere for medlemmerne. Beskikkelserne gælder for en periode på 4 år. Genbeskikkelse kan finde sted.

Stk. 2. Direktøren for statsforvaltningen kan bemyndige ansatte ved statsforvaltningen til at fungere som formand for nævnet.

Stk. 3. Statsforvaltningen varetager patientklagenævnets sekretariatsopgaver og afholder udgifterne ved nævnets virksomhed, herunder vederlag til nævnets medlemmer.«

§ 11. I lov nr. 217 af 28. april 1993 om udbetaling af godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl., som ændret ved § 28 i lov nr. 386 af 22. maj 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 4, 1. og 2. pkt . , og i § 5, 3. pkt . , ændres »statsamtets« til: »statsforvaltningens«.

§ 12. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 27. juni 2004, som ændret ved § 1 i lov nr. 294 af 27. april 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 33, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For opstillingskredse, der er beliggende i Københavns og Frederiksborg Amtskredse, skal kandidatanmeldelser indleveres til Statsforvaltningen Hovedstaden. For opstillingskredse, der er beliggende i Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms Amtskredse, skal kandidatanmeldelser indleveres til Statsforvaltningen Sjælland. For opstillingskredse, der er beliggende i Bornholms Amtskreds, skal kandidatanmeldelser indleveres til formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune. For opstillingskredse, der er beliggende i Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle Amtskredse, skal kandidatanmeldelser indleveres til Statsforvaltningen Syddanmark. For opstillingskredse, der er beliggende i Ringkøbing, Århus og Viborg Amtskredse, skal kandidatanmeldelser indleveres til Statsforvaltningen Midtjylland. For opstillingskredse, der er beliggende i Nordjyllands Amtskreds, skal kandidatanmeldelser indleveres til Statsforvaltningen Nordjylland. For opstillingskredse, der er beliggende i 1. og 2. storkreds, skal kandidatanmeldelser indleveres til formanden for valgbestyrelsen i Københavns Kommune. For opstillingskredse, der er beliggende i 3. storkreds, skal kandidatanmeldelser indleveres til formanden for valgbestyrelsen i Frederiksberg Kommune.«

2. § 37, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Meddelelsen skal gives til anmeldelsesmyndigheden.«

3. § 41, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Anmeldelser efter stk. 1 og 2 skal ske skriftligt til anmeldelsesmyndigheden.«

4. § 42, stk. 1 og 2, affattes således:

»For hver amtskreds eller storkreds skal anmeldelsesmyndigheden snarest muligt efter udløbet af fristen i § 37, jf. § 41, udarbejde fortegnelser over de kandidater, der er opstillet i vedkommende amtskreds eller storkreds.

Stk. 2. For hver amtskreds, bortset fra Bornholms Amtskreds, skal anmeldelsesmyndigheden snarest muligt efter udløbet af den i stk. 1 nævnte frist sende fortegnelserne over de kandidater, der er opstillet i vedkommende amtskreds, til valgbestyrelsen i hver opstillingskreds i amtskredsen.«

Justitsministeriet

§ 13. I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 21. september 2004, som ændret senest ved § 17 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 456 d, § 456 n, stk. 1, og § 478, stk. 1, nr. 3, ændres »statsamtet« til: »statsforvaltningen«.

2. I § 475 b, stk. 2, og § 475 c, stk. 1, ændres »Statsamtet« til: »Statsforvaltningen«.

3. I § 457, nr. 2, § 459, stk. 1, nr. 3, § 463 og § 488, stk. 2, ændres »statsamtets« til: »statsforvaltningens«.

§ 14. I arveloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 14. august 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 67, stk. 2, ændres »statsamtets« til: »statsforvaltningens«.

§ 15. I værgemålsloven, lov nr. 388 af 14. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »Statsamtet« til: »Statsforvaltningen«, »statsamtet« til: »statsforvaltningen«, »Statsamtets« til: » Statsforvaltningens«, »statsamtets« til: »statsforvaltningens«, »Statsamterne« til: »Statsforvaltningerne« og »statsamterne« til: »statsforvaltningerne«.

§ 16. I strandingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 619 af 15. september 1986, som ændret ved § 13 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »Amtmanden« til: »statsforvaltningen« og »Amtmandens« til: »statsforvaltningens«.

§ 17. I lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895, jf. lovbekendtgørelse nr. 625 af 15. september 1986, som ændret ved § 21, nr. 2, i lov nr. 108 af 5. marts 1988, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »amtmanden« til: »statsforvaltningen« og »amtet« til: »statsforvaltningen«.

§ 18. I midlertidig lov om landboforeningers og husmandsforeningers auktioner m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 28. august 1986, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, ændres »amtmanden i det pågældende amt« til: »statsforvaltningen i den pågældende region«.

2. I § 2, stk. 1, 2. pkt., ændres »amtmand« til: »statsforvaltning«.

§ 19. I forordning af 2. december 1825 ang. Strandings-Commissionaires Sallarium foretages følgende ændring:

1. Overalt i forordningen ændres »Amtmand« til: »statsforvaltning«, »Amtmandens« til: »statsforvaltningens«, »Amtmændene« til: »statsforvaltningerne« og »Amtmanden« til: »statsforvaltningen«.

§ 20. I forordning af 16. marts 1842 ang. Dykkervæsenet m.v. foretages følgende ændring:

1. Overalt i forordningen ændres »Amtmand« til: »statsforvaltning«, »Amtmanden« til: »statsforvaltningen« og »Amtmandens« til: »statsforvaltningens«. Dog ændres »Amtmanden« til: »Statsforvaltningen« i § 2, 3. pkt.

Miljøministeriet

§ 21. I lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 494 af 12. juni 2003, foretages følgende ændring:

1. § 40 affattes således:

»§ 40. Når der foreligger særlige omstændigheder, kan den stedlige statsforvaltning træffe beslutning om, at omkostningerne ved skelforretningen helt eller delvis skal betales af staten. Miljøministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 2. Statsforvaltningens beslutning kan påklages til Kort- og Matrikelstyrelsen.«

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

§ 22. I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 14. september 2004, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Statsamtet« til: »Statsforvaltningen«, »statsamtet« til: »statsforvaltningen«, »Statsamtets« til: »Statsforvaltningens« og »statsamtets« til: »statsforvaltningens«.

2. I § 25 a, stk. 1, ændres »amtskommune og for Københavns henholdsvis Frederiksberg og Bornholms Kommune« til: »region«, og »amtskommunen (kommunen)« ændres til: »statsforvaltningen«.

3. I § 25 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »amtskommunen (kommunen)« til: »statsforvaltningen«.

§ 23. I børneloven, lov nr. 460 af 7. juni 2001, som ændret ved § 2 i lov nr. 133 af 2. marts 2004 og § 8 i lov nr. 446 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »Statsamtet« til: »Statsforvaltningen«, »statsamtet« til: »statsforvaltningen«, »Statsamtets« til: » Statsforvaltningens«, »statsamtets« til: »statsforvaltningens«, »Statsamternes« til: »Statsforvaltningernes« og »statsamternes« til: »statsforvaltningernes«.

§ 24. I lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 352 af 15. maj 2003, som ændret ved § 7 i lov nr. 446 af 9. juni 2004 og § 24 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »statsamtet« til: »statsforvaltningen«, »Statsamtet« til: »Statsforvaltningen«, »Statsamtets« til: »Statsforvaltningens« og »statsamternes« til: »statsforvaltningernes«.

§ 25. I lov nr. 387 af 14. juni 1995 om forældremyndighed og samvær, som ændret ved lov nr. 416 af 10. juni 1997, § 2 i lov nr. 461 af 7. juni 2001 og § 3 i lov nr. 446 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »Statsamtet« til: »Statsforvaltningen« og »statsamtet« til: »statsforvaltningen«.

§ 26. I lov om inddrivelse af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 15. september 1986, som ændret bl.a. ved § 11 i lov nr. 396 af 13. juni 1990 og senest ved § 25 i lov nr. 430 og § 28 i lov nr. 431, begge af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »statsamtet« til: »statsforvaltningen«, »Statsamtets« til: »Statsforvaltningens« og »statsamternes« til: »statsforvaltningernes«.

§ 27. I lov nr. 193 af 29. april 1981 om personnavne, som ændret ved § 2 i lov nr. 845 af 20. december 1989, § 8 i lov nr. 396 af 13. juni 1990, § 5 i lov nr. 386 af 20. juni 1992, § 3 i lov nr. 233 af 2. april 1997 og lov nr. 361 af 2. juni 1999, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »Statsamtet« til: »Statsforvaltningen« og »statsamtet« til: »statsforvaltningen«.

§ 28. I lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 37 af 5. januar 1995, som ændret ved § 9 i lov nr. 389 af 14. juni 1995, § 4 i lov nr. 385 af 22. maj 1996 og § 2 i lov nr. 446 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »statsamtet« til: »statsforvaltningen«, »Statsamtets« til: »Statsforvaltningens«, »statsamtets« til: »statsforvaltningens« og »statsamternes« til: »statsforvaltningernes«.

§ 29. I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 9. marts 1999, som ændret ved § 3 i lov nr. 461 af 7. juni 2001, § 2 i lov nr. 365 af 6. juni 2002, § 4 i lov nr. 387 af 28. maj 2003, § 1 i lov nr. 446 af 9. juni 2004 og § 2 i lov nr. 324 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres »statsamtets tilladelse« til: »tilladelse fra den myndighed, som efter § 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne« og »Statsamtet« til: »Den myndighed, som efter § 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne,«.

2. I § 4 ændres »statsamtet« til: »den myndighed, som efter § 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne,«.

3. § 10, stk. 3, ophæves.

4. I § 11 a, stk. 2, ændres »statsamtet« til: »den myndighed, som efter § 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne,«.

5. I § 53, stk. 2, ændres »statsamtet« to steder til: »statsforvaltningen«.

6. Efter § 58 a indsættes i kapitel 5 a:

»§ 58 b. Afgørelser efter §§ 1 og 4, § 10, stk. 2, og § 11 a, stk. 2, samt afgørelser om anerkendelse af udenlandske skilsmisser til brug for prøvelse af ægteskabsbetingelserne kan påklages til ministeren for familie- og forbrugeranliggender.

Stk. 2. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan fastsætte regler om behandlingen af sager efter denne lovs kapitel 1.«

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

§ 30. I lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1 og 2, ændres »et statsamt, Københavns Overpræsidium« til: »en statsforvaltning«.

§ 31. I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret senest ved § 26 i lov nr. 430 og § 32 i lov nr. 431, begge af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »et statsamt« til: »en statsforvaltning«, »statsamtet« til: »statsforvaltningen«, »statsamtets« til: »statsforvaltningens«, »statsamterne« til: »statsforvaltningerne« og »statsamternes« til: »statsforvaltningernes«.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

§ 32. I lov nr. 435 af 9. juni 2004 om landbrugsejendomme foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, affattes således:

»Statsforvaltningen skal mindst én gang i hver valgperiode i samarbejde med kommunalbestyrelserne udarbejde og offentliggøre en analyse af jordbrugserhvervene, der skal sikre, at de jordbrugsmæssige interesser indgår i de regionale udviklingsplaner, kommuneplanerne og lokalplanerne.«

2. I § 3, stk. 2, ændres »region-,« til: »den regionale udviklingsplanlægning samt«.

3. § 34, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter inden for hver region en eller flere lokale jordbrugskommissioner bestående af en formand og yderligere 4 medlemmer, jf. dog stk. 3. For hvert medlem udpeges en suppleant.«

4. § 35, stk. 1, affattes således:

»Statsforvaltningerne yder jordbrugskommissionerne sekretariatsmæssig bistand og afholder de med jordbrugskommissionernes virke forbundne omkostninger.«

5. I § 35, stk. 2, ændres »amts- og primærkommunernes« til: »statsforvaltningernes og kommunernes«.

§ 33. I lov nr. 352 af 2. juni 1917 om superficiære Fæste- og Lejeforhold, som ændret ved § 47 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres »Amtet eller Bornholms Kommune« til: »Regionen«.

2. I § 5, stk. 1, ændres »i hvert Amt og Bornholms Kommune« til: »inden for hver region« og »Amtet eller Bornholms Kommune« til: »regionen«.

3. I § 5, stk. 3, ændres »Amtet eller Bornholms Kommune« til: »Statsforvaltningen«.

4. I § 9 ændres »Amtsrepartitionsfonden« til: »Statsforvaltningen«.

§ 34. I lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 717 af 6. august 2001, som ændret ved § 46 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 27, stk. 1, ændres »primærkommune« til: »kommune«.

2. I § 46, stk. 4, ændres »Amtmanden« til: »Statsforvaltningen«.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

§ 35. I lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 1, ændres »statsamtet, i København og Frederiksberg Kommuner til Københavns Overpræsidium« til: »statsforvaltningen«.

2. I § 23, stk. 2 og 5, ændres »De i stk. 1 nævnte myndigheder« til: »Statsforvaltningen«.

3. To steder i § 23, stk. 3 , samt i § 23, stk. 4 , ændres »Statsamtet og Københavns Overpræsidium« til: »Statsforvaltningen«.

Socialministeriet

§ 36. I lov nr. 1234 af 27. december 2003 om byfornyelse og udvikling af byer, som ændret ved § 6 i lov nr. 330 af 18. maj 2005 og § 51 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 84, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Inden for hver region nedsættes et byfornyelsesnævn.«

2. § 84, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Formanden og de øvrige medlemmer af byfornyelsesnævnet udpeges af direktøren for statsforvaltningen, jf. dog stk. 3.«

3. § 84, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

4. I § 84, stk. 3, udgår »af amtsrådet, i Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner af kommunalbestyrelsen,«.

5. § 86 affattes således:

»§ 86. Statsforvaltningen skal stille de fornødne lokaler til rådighed for nævnet og sørge for den nødvendige medhjælp til dette. Statsforvaltningen afholder endvidere alle udgifter, som nævnets virksomhed medfører, herunder vederlag til formanden og eventuelt vederlag til nævnets øvrige medlemmer, udgifter forbundet med sekretariatsbetjeningen af nævnet og udlæg, som formanden og medlemmerne har i anledning af hvervet.«

§ 37. I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 922 af 10. september 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 371 af 24. maj 2005 og § 54 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 36, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.«

§ 38. I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 921 af 10. september 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 330 af 18. maj 2005 og § 3 i lov nr. 371 af 24. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. § 97, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.«

§ 39. I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 6. februar 2004, som ændret senest ved § 110 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 19, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) en pædagogisk-psykologisk sagkyndig, der udpeges af statsforvaltningen for en periode, som svarer til den kommunale valgperiode«.

2. I § 19 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4 . Den pædagogisk-psykologisk sagkyndige, som udpeges efter stk. 1, nr. 3, kan ikke deltage i behandling af andre sager vedrørende samme person eller samme familie inden for den offentlige forvaltning, herunder behandlingen af sager i statsforvaltningen og klagesager.«

Undervisningsministeriet

§ 40. I lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. juli 2004, foretages følgende ændring:

1. § 39 affattes således:

»§ 39. De afgørelser, som institutionen eller praktikstedet træffer efter reglerne for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, kan indbringes for statsforvaltningen i den region, hvor institutionen er beliggende, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2. Klagen indgives til den institution eller det praktiksted, som har truffet afgørelsen, senest 14 dage efter, at afgørelsen er modtaget. Såfremt institutionen eller praktikstedet fastholder sin tidligere meddelte afgørelse, videresendes klagen senest 14 dage efter modtagelsen til statsforvaltningen vedlagt institutionens eller praktikstedets begrundelse og genvurdering.

Stk. 3. Statsforvaltningen træffer normalt sin afgørelse senest 14 dage efter, at klagen er modtaget, eller efter, at de til sagen nødvendige oplysninger for at kunne træffe afgørelse i sagen foreligger. Klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning.

Stk. 4. Statsforvaltningens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

Økonomi- og Erhvervsministeriet

§ 41. I byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, som ændret ved lov nr. 228 af 31. marts 2001, § 2 i lov nr. 1088 af 17. december 2002 og § 1 i lov nr. 484 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 1, ændres »statsamtet,« til: »statsforvaltningen«, og »i Københavns og Frederiksberg kommuner til Københavns Overpræsidium« udgår.

2. I § 23, stk. 2, 2. pkt., ændres »Statsamtets« til: »Statsforvaltningens«.

Kapitel 5

Territoriale gyldighedsområde

§ 42. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Lovens § 30 gælder for Færøerne og Grønland.

Stk. 3. Lovens § 29 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lars Løkke Rasmussen