Den fulde tekst

Lov om midlertidig binding af kommunernes og
amtskommunernes overskudslikviditet

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Hver kommune og amtskommune deponerer i perioden fra den 1. oktober 2005 til den 1. januar 2007 et beløb, der svarer til 60 pct. af den del af kommunens eller amtskommunens likviditet ved udgangen af regnskabsåret 2004, der overstiger 2,9 pct. af kommunens eller amtskommunens budgetterede bruttodrifts- og -anlægsudgifter for budgetåret 2005.

Stk. 2. Kommuner, der for 2005 har budgetteret med et overskud for forsyningsvirksomhederne under et, skal i perioden fra den 1. oktober 2005 til den 1. januar 2007 deponere et beløb svarende til overskuddet, jf. dog stk. 5.

Stk. 3. Kommunen eller amtskommunen skal senest den 1. oktober 2005 indsætte det beløb, kommunen eller amtskommunen i henhold til stk. 1 og 2 skal deponere, på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponere obligationer med en kursværdi svarende hertil i et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller i KommuneKredit.

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren opgør de beløb, den enkelte kommune og amtskommune skal deponere. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om beløbenes beregning og deponering.

Stk. 5. Såfremt en kommune for 2006 budgetterer med et underskud for forsyningsvirksomhederne under et, kan deponeret likviditet i henhold til stk. 2 frigives i løbet af 2006. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler for frigivelsen af de deponerede midler efter stk. 2.

Stk. 6. Indenrigs- og sundhedsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om deponering efter stk. 1 og 2.

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3. I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 719 af 13. august 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 293 af 27. april 2005 og lov nr. 296 af 27. april 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 19, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»For tilskudsåret 2006 forhøjes tilskudsrammen med 150 mio. kr.«

2. Efter § 33 a indsættes:

»§ 33 b. For de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen i medfør af § 7 i lov om kommunal indkomstskat har anvendt sit eget skøn over udskrivningsgrundlaget for budgetåret 2005, foretages der i 2005 en foreløbig efterregulering af udligningen af beskatningsgrundlag for tilskudsåret 2005.

Stk. 2. Efterreguleringen efter stk. 1 opgøres som forskellen mellem de foreløbigt opgjorte udligningsbeløb for 2005 efter §§ 2-4 og 18 og en fornyet beregning af disse udligningsbeløb, hvor det skønnede indbyggertal pr. 1. januar 2005 erstattes med det faktisk opgjorte indbyggertal pr. 1. januar 2005. Efterreguleringen afregnes med kommunerne med en tredjedel i hver af månederne oktober, november og december 2005.

§ 33 c. Indenrigs- og sundhedsministeren kan bestemme, at der for de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen i medfør af § 7 i lov om kommunal indkomstskat anvender sit eget skøn over udskrivningsgrundlaget for budgetåret 2006, foretages en foreløbig efterregulering af udligningen af beskatningsgrundlag i 2006 for tilskudsåret 2006.

Stk. 2. Efterreguleringen efter stk. 1 opgøres som forskellen mellem de foreløbigt opgjorte udligningsbeløb for 2006 efter §§ 2-4 og 18 og en fornyet beregning af disse udligningsbeløb, hvor det skønnede indbyggertal pr. 1. januar 2006 erstattes med det faktisk opgjorte indbyggertal pr. 1. januar 2006. Efterreguleringen afregnes med kommunerne med en tredjedel i hver af månederne oktober, november og december 2006.«

§ 4. I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 24. marts 2003, som ændret ved § 6 i lov nr. 1386 af 20. december 2004, lov nr. 1430 af 22. december 2004 og § 22 i lov nr. 386 af 27. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. For budgetåret 2006 fastsættes den enkelte kommunes udskrivningsprocent efter bestemmelserne i stk. 2 og 3 uanset bestemmelsen i § 6.

Stk. 2. For de kommuner, der for budgetåret 2007 ikke indgår i en kommunesammenlægning, kan udskrivningsprocenten for 2006 højst fastsættes til det samme som for 2005.

Stk. 3. For de kommuner, der fra og med budgetåret 2007 indgår i en kommunesammenlægning, fastsættes udskrivningsprocenten i de enkelte kommuner for 2006 til

1) den samme som for 2005 eller

2) en procent, som de kommuner, der indgår i sammenlægningen, har aftalt indbyrdes. Det er en forudsætning, at det samlede indkomstskatteprovenu for de kommuner, der indgår i den pågældende kommunesammenlægning, skal svare til provenuet ved uændrede udskrivningsprocenter i forhold til 2005. Den pågældende aftale skal godkendes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kommunerne skal indsende ansøgning herom til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 1. september 2005.«

2. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. For budgetåret 2006 kan kommunalbestyrelsens eget skøn over kommunens udskrivningsgrundlag, jf. § 7, stk. 1, højst udgøre et af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat beløb.

Stk. 2. Det højeste beløb for den enkelte kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag for 2006, jf. stk. 1, beregnes som en procentvis fremskrivning af kommunens faktisk opgjorte udskrivningsgrundlag for 2003 opgjort på grundlag af de oplysninger, der foreligger pr. 1. maj 2005.

Stk. 3. For de kommuner, hvor væksten i kommunens udskrivningsgrundlag opgjort eksklusive aktieindkomster i perioden 2000-2003 har været lavere end landsgennemsnittet, anvendes den fremskrivningsprocent for udskrivningsgrundlaget, der fastsættes i henhold til § 7, stk. 2.

Stk. 4. For de kommuner, hvor væksten i kommunens udskrivningsgrundlag opgjort eksklusive aktieindkomster i perioden 2000-2003 har været højere end landsgennemsnittet, anvendes den fremskrivningsprocent for udskrivningsgrundlaget, der fastsættes i henhold til § 7, stk. 2, forhøjet med et tillæg. Tillægget opgøres som det antal procentpoint, som væksten i kommunens udskrivningsgrundlag opgjort eksklusive aktieindkomster i perioden 2000-2003 overstiger landsgennemsnittet med.«

§ 5. I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 1. september 2003, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1433 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 2 indsættes:

»§ 3. For budgetåret 2006 fastsættes den enkelte kommunes grundskyldpromille efter bestemmelserne i stk. 2 og 3 uanset bestemmelsen i § 2, stk. 1.

Stk. 2. For de kommuner, der for budgetåret 2007 ikke indgår i en kommunesammenlægning, kan grundskyldpromillen for 2006 højst fastsættes til det samme som for 2005.

Stk. 3. For de kommuner, der fra og med budgetåret 2007 indgår i en kommunesammenlægning, fastsættes grundskyldpromillen i de enkelte kommuner for 2006 til

1) den samme som for 2005 eller

2) en promille, som de kommuner, der indgår i sammenlægningen, har aftalt indbyrdes. Det er en forudsætning, at det samlede grundskyldprovenu for de kommuner, der indgår i den pågældende kommunesammenlægning, skal svare til provenuet ved uændrede grundskyldpromiller i forhold til 2005. Den pågældende aftale skal godkendes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kommunerne skal indsende ansøgning herom til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 1. september 2005.«

2. Efter § 23 C indsættes:

»§ 24. For budgetåret 2006 fastsættes den enkelte kommunes promiller for dækningsafgift efter bestemmelserne i stk. 2 og 3 uanset bestemmelserne i §§ 23 og 23 A.

Stk. 2. For de kommuner, der for budgetåret 2007 ikke indgår i en kommunesammenlægning, kan promillerne for dækningsafgift for 2006 højst fastsættes til det samme som for 2005.

Stk. 3. For de kommuner, der fra og med budgetåret 2007 indgår i en kommunesammenlægning, fastsættes promillerne for dækningsafgift i de enkelte kommuner for 2006 til

1) de samme som for 2005 eller

2) de promiller for dækningsafgift, som de kommuner, der indgår i sammenlægningen, har aftalt indbyrdes. Det er en forudsætning, at det samlede provenu af dækningsafgift for de kommuner, der indgår i den pågældende kommunesammenlægning, skal svare til provenuet ved uændrede promiller for dækningsafgift i forhold til 2005. Den pågældende aftale skal godkendes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kommunerne skal indsende ansøgning herom til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 1. september 2005.«

Stk. 4. For budgetåret 2006 fastsættes den enkelte amtskommunes promiller for dækningsafgift til det samme som for 2005 uanset bestemmelserne i § 23.«

§ 6. I lov om amtskommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 272 af 14. april 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 9 affattes således:

»§ 9. For budgetåret 2006 fastsættes den enkelte amtskommunes udskrivningsprocent til det samme som for 2005.«

2. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. For budgetåret 2006 skal det enkelte amtsråd anvende det af indenrigs- og sundhedsministeren udmeldte skøn over udskrivningsgrundlag og skøn over ejendomsværdiskat uanset bestemmelsen i § 10, jf. § 7, stk. 1, i lov om kommunal indkomstskat.«

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lars Løkke Rasmussen