Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (23. februar 2005)

 

 

Ministeren for familie- og forbrugeranliggender (Lars Barfoed):

 

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til Navnelov

(Lovforslag nr. L 27).

Lovforslaget er en genfremsættelse af lovforslag nr. L 152, der blev fremsat den 16. december 2004. Formålet med lovforslaget er at liberalisere og modernisere reglerne om personnavne, ligesom sagsgangen ved myndighederne søges forenklet for borgeren.

Lovforslaget svarer hovedsageligt til Navnelovsudvalgets lovudkast i udvalgets betænkning nr. 1446, 2004.

Forslaget bringer den danske navnelovgivning bedre i overensstemmelse med de andre nordiske landes regler. Af nyskabelser kan bl.a. nævnes:

- Indførelse af en model, hvorefter et efternavn, der bæres af flere end 1.000 personer, frit kan tages af enhver.

- Indførelse af ligestilling af papirløst samlevende med gifte par i relation til at erhverve hinandens efternavne.

- Afskaffelse af begrebet giftenavn og indførelse af adgang til at tage sin ægtefælles efternavn som eget efternavn

- Indførelse af adgang til at erhverve et patronymnavn (f.eks. Anderssøn og Henriettesdatter) som efternavn. Det vil endvidere blive muligt at tage andre navnekulturers patronymnavn samt at benytte andre navneskikke, der f.eks. tillader kønsbøjning af et efternavn.

- Indførelse af adgang til at erhverve et mellemnavn som efternavn.

- En større valgfrihed til at erhverve fornavn, der allerede er i brug her i landet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.