Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (14. marts 2007)

 

 

Minister for familie- og forbrugeranliggender (Carina Christensen):

 

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af navnelov (gebyr for behandling af ansøgning om navneændring m.v.)

(Lovforslag nr. L 187).

Formålet med lovforslaget er at indføre gebyr ved ansøgninger om navneændringer. Endvidere indeholder forslaget konsekvensrettelser på baggrund af kommunalreformen.

Lovforslaget er en udmøntning af en aftale indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med forhandlingerne om Finansloven for 2007. Aftalen blev indgået som følge af den markante stigning i antallet af ansøgninger om navneændringer siden navnelovens ikrafttræden den 1. april 2006.

Forslaget lægger op til, at der indføres et gebyr på 430 kr. på alle ansøgninger om navneændringer undtagen:

– Ansøgninger om navneændringer i forbindelse med vielse.

– Ansøgninger om navneændringer for børn under 18 år, der følger forælderen/forældrenes navneændring.

Gebyret skal sikre omkostningsdækning, idet der betales for selve sagsbehandlingen af en ansøgning. Gebyret tilbagebetales således ikke, hvis ansøgningen ikke imødekommes.

I forslaget lægges op til en simpel administrativ model til betaling af gebyr, såvel for borgerne som for de administrerende myndigheder.

Idet jeg henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.