Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 66 

 Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven. (Oprettelse af et råd 

 vedrørende hold af særlige dyr m.v.). 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Fremsat skr 28/10 98     Till.A 1772 

 Lovf som fremsat       Till.A 1764 

 1.beh 13/11 98        FF   1133 

 Betænkning 17/12 98     Till.B 335 

 2.beh 14/1 99        FF   2760 

 3.beh 19/1 99        FF   2986 

 Lovf som vedt        Till.C 316 

 Lov nr 80 af 9. februar 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Frederik Nørgaard (S), Inge Dahl-Sørensen (V), Pernille 

 Sams (KF), Anne Baastrup (SF), Pia Kjærsgaard (DF), Elisabeth Arnold (RV), 

 Line Barfod (EL), Tom Behnke (FP) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven oprettes et råd vedrørende hold af særlige dyr. 

 Rådet afgiver udtalelser til politiet om hold af særlige 

 dyr, om tilladelse til zoologiske haver og dyreparker og om 

 indretning og drift af dyrehandler. 

 Loven bemyndiger endvidere justitsministeren til at 

 fastsætte de regler, der er nødvendige for at kunne anvende 

 Det Europæiske Fællesskabs forordninger på 

 dyrevelfærdsområdet. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var en revideret genfremsættelse af 

 lovforslag nr. L 179 fra folketingsåret 1997-98 (1. 

 samling), jf. omtalen i Årbog & Registre 1997-98 side 169. 

 Den væsentligste ændring i forhold til det tidligere 

 lovforslag var bemyndigelsen til justitsministeren til at 

 fastsætte de nødvendige regler for anvendelsen af Det 

 Europæiske Fællesskabs forordninger om dyrevelfærd m.v. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 109 stemmer.