Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 65 

 Forslag til lov om undersøgelse af Politiets Efterretningstjeneste. 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Titelændring 25/5 99 til: 

 Forslag til lov om undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på det 

 politiske område og af de aktiviteter, der var baggrunden for denne 

 virksomhed. 

 Fremsat skr 28/10 98     Till.A 1762 

 Lovf som fremsat       Till.A 1743 

 1.beh 12/11 98        FF   986 

 Betænkning 20/5 99      Till.B 1162 

 2.beh 25/5 99        FF   7049 

 Tillægsbet 25/5 99      Till.B 1352 

 3.beh 28/5 99        FF   7370 

 Lovf som vedt        Till.C 767 

 Lov nr 359 af 2. juni 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Jacob Buksti (S), Birthe Rønn Hornbech (V), Bendt 

 Bendtsen (KF), Holger K. Nielsen (SF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Duetoft 

 (CD), Elisabeth Arnold (RV), Søren Søndergaard (EL), Tom Behnke (FP) og Jann 

 Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Retsudvalget (REU). 

 Resumé: 

 Med loven nedsættes en undersøgelseskommission, der får til 

 opgave at undersøge og redegøre for politiets 

 efterretningsvirksomhed i perioden 1945-1989 over for 

 politiske partier m.v. og for karakteren af de aktiviteter 

 i politiske partier m.v., der i den periode var baggrunden 

 for politiets efterretningsvirksomhed. 

 Undersøgelseskommissionen skal endvidere for perioden 

 1968-1989 vurdere politiets efterretningsvirksomhed og 

 herunder belyse, om virksomheden er udøvet i 

 overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som har 

 været fastsat af Folketinget eller regeringen. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at der gennem den senere 

 tid havde været en meget omfattende debat om PET, og at der 

 herunder var fremkommet oplysninger, der skabte tvivl om, 

 hvorvidt PET i enhver henseende havde overholdt gældende 

 regler og retningslinjer for tjenestens virksomhed, hvorfor 

 regeringen fandt det rigtigst med en 

 kommissionsundersøgelse. 

 Lovforslaget fik sin endelige udformning med 

 justitsministerens ændringsforslag i Retsudvalgets 

 betænkning over lovforslaget, hvorved undersøgelsen bl.a. 

 blev udvidet med en historisk undersøgelse for hele 

 perioden 1945-1989. Disse ændringsforslag blev tiltrådt af 

 et flertal i udvalget (S, SF, RV, EL og KRF). 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 58 stemmer (S, SF, RV, EL og KRF) mod 50 (V, KF, 

 DF, CD og FP).