Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 70 A 

 Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab. (Ændring af 

 betingelserne for indgåelse af registreret partnerskab og stedbarnsadoption 

 for registrerede partnere). 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Tillægsbet 18/5 99      Till.B 1046 

 3.beh 20/5 99        FF   6801 

 Lovf som vedt        Till.C 594 

 Lov nr 360 af 2. juni 1999. 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Retsudvalget (REU). 

 Resumé: 

 Loven sidestiller statsborgerskab i de øvrige nordiske 

 lande med dansk statsborgerskab som betingelse for at kunne 

 indgå registreret partnerskab her i landet. Endvidere giver 

 loven mulighed for at indgå registreret partnerskab her i 

 landet, selv om ingen af parterne er danske statsborgere, 

 hvis de har boet her de sidste 2 år. 

 Endelig giver loven mulighed for, at en registreret 

 partner kan adoptere den anden partners barn. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at formålet med de 

 hidtidige snævrere betingelser for at indgå registreret 

 partnerskab var at undgå, at udenlandske par indgik 

 registreret partnerskab her i landet, selv om 

 registreringen ingen retsvirkninger ville have i deres 

 hjemland. Da en række lande, herunder de nordiske, nu har 

 eller er ved at få lovgivning om registreret partnerskab, 

 fandt man det rigtigt at sidestille statsborgerskab i disse 

 lande med dansk statsborgerskab. 

 Bestemmelsen om mulighed for stedbarnsadoption for 

 registrerede partnere tilkom som et ændringsforslag fra 

 Centrum-Demokraterne i Retsudvalgets betænkning over 

 lovforslaget. Dette ændringsforslag blev tiltrådt af et 

 flertal (S, SF, CD, RV og FP). 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 61 stemmer (S, SF, CD, RV, EL og FP) mod 48 (V, 

 KF, DF og KRF og Thorkild B. Fransgaard (FP)).