Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 107 

 Forslag til lov om oprettelse af et centralt dna-profilregister. 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Fremsat skr 2/12 99     Till.A 3063 

 Lovf som fremsat       Till.A 3043 

 1.beh 26/1 2000       FF   3562 

 Betænkning 4/5 2000     Till.B 716 

 2.beh 18/5 2000       FF   8238 

 3.beh 26/5 2000       FF   8747 

 Lovf som vedt        Till.C 841 

 Lov nr 434 af 31. maj 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Sandy Brinck (S), Karsten Nonbo (V), Jens Heimburger 

 (KF), Anne Baastrup (SF), Peter Skaarup (DF), Sonja Albrink (CD), Gunhild 

 Husum (RV), Jette Gottlieb (EL), Jann Sjursen (KRF) og Tom Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven fastsætter regler for oprettelse af et centralt 

 DNA-profilregister og angiver, hvad dette register må 

 indeholde. Registret består af en persondel med 

 personidentificerede DNA-profiler og en spordel med 

 ikkepersonidentificerede DNA-profiler. 

 I persondelen må optages DNA-profiler af personer, som 

 er eller har været sigtede for visse nærmere angivne 

 straffelovsovertrædelser af grovere karakter. Oplysningerne 

 i persondelen skal slettes i en række nærmere angivne 

 situationer, bl.a. hvis en sigtelse opgives som grundløs, 

 eller der er forløbet 10 år fra frifindelse eller 

 tiltalefrafald. 

 I spordelen må optages DNA-profiler af biologisk 

 materiale, der er fundet på gerningssteder eller på 

 effekter, personer eller steder med tilknytning til en 

 forbrydelse. Loven indeholder bestemmelser om, hvornår 

 oplysninger i spordelen skal slettes. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var udarbejdet på baggrund af rapporten 

 »Etablering af et DNA-profilregister« fra 1996, der var 

 udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af 

 Justitsministeriet. 

 Det fremgik af bemærkningerne, at formålet med 

 lovforslaget var at etablere et centralt DNA-profilregister 

 som internt arbejdsregister for politiet med henblik på at 

 forbedre politiets muligheder for at efterforske og opklare 

 forbrydelser. Det var hensigten, at DNA-profilregistret 

 skulle supplere politiets eksisterende registre, herunder 

 Det Centrale Kriminalregister og Rigspolitichefens Centrale 

 Fingeraftryksregister. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 86 stemmer (S, V, KF, CD, RV, FRI og Frank 

 Dahlgaard (UP)) mod 18 (SF, DF og EL); 2 (KRF) stemte hverken for eller 

 imod.