Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 146 

 Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med 

 gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Ændringer som følge 

 af straffuldbyrdelsesloven, afskaffelse af hæftestraffen og prøveløsladelse 

 af livstidsdømte m.v.). 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Fremsat skr 8/12 99     Till.A 3925 

 Lovf som fremsat       Till.A 3808 

 1.beh 3/2 2000        FF   3842 

 Betænkning 18/5 2000     Till.B 1237 

 2.beh 24/5 2000       FF   8438 

 Tillægsbet 24/5 2000     Till.B 1393 

 3.beh 26/5 2000       FF   8748 

 Lovf som vedt        Till.C 865 

 Lov nr 433 af 31. maj 2000. 

 Beh sammen: L 145 og L 146. 

 Ordførere: (1.beh) Dorte Bennedsen (S), Karen Rønde (V), Helge Adam Møller 

 (KF), Anne Baastrup (SF), Peter Skaarup (DF), Sonja Albrink (CD), Elisabeth 

 Arnold (RV), Søren Søndergaard (EL), Jann Sjursen/Ole M. Nielsen (KRF) og 

 Tom 

 Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Retsudvalget (REU). 

 Resumé: 

 Loven gennemfører de ændringer i navnlig straffeloven og 

 retsplejeloven, der er nødvendige som følge af 

 straffuldbyrdelsesloven, jf. L 145 ovenfor. 

 Herudover indeholder loven en prøveløsladelsesordning for 

 livstidsdømte. 

 Baggrund: 

 Baggrunden for fremsættelsen af lovforslaget var den 

 samme som for L 145, jf. omtalen ovenfor. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (S, SF, RV, EL og KRF) mod 51 (V, KF, 

 DF, CD, FRI og Frank Dahlgaard (UP)).