Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om deling af kommuner

 

I medfør af § 2, stk. 2-4, i lov nr. 540 af 24. juni 2005 om revision af den kommunale inddeling fastsættes følgende:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for deling af kommuner som led i gennemførelsen af en revision af den kommunale inddeling med virkning fra den 1. januar 2007, hvor der pr. 1. januar 2005 var indbyggere tilmeldt folkeregistret i to eller flere af de dele af den delte kommune, der sammenlægges med nye kommuner.

§ 2. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse, hvor en kommune deles således, at den indgår i en sammenlægning med mere end to nye kommuner.

§ 3. Med mindre andet følger af denne bekendtgørelse, finder bestemmelser i lov nr. 540 af 24. juni 2005 om revision af den kommunale inddeling om kommuner, der indgår i en sammenlægning, og de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf, anvendelse på den delte kommune.

Kapitel 2

Aktiver og passiver samt rettigheder og pligter

§ 4. Ved delingen af en kommune tilfalder en forholdsmæssig andel af kommunens nettoformue de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune.

Stk. 2. Den forholdsmæssige andel af den delte kommunes nettoformue, som efter stk. 1 tilfalder de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, fastsættes efter forholdet mellem antallet af indbyggere, der pr. 1. januar 2005 var tilmeldt folkeregistret i den del af den delte kommune, der sammenlægges med den ene af de nye kommuner, og antallet af indbyggere, der pr. 1. januar 2005 var tilmeldt folkeregistret i den del af den delte kommune, der sammenlægges med den anden af de nye kommuner.

§ 5. Ved beregningen af den delte kommunes nettoformue indgår de aktiver og passiver, herunder kommunale ejerandele i kommunale fællesskaber og selskaber, som i henhold til »Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner« for regnskab 2004 skal indgå i balancen for kommuner og amtskommuner ved det endeligt godkendte regnskab 2004, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Følgende aktiver og passiver, der i 2004 er autoriseret i »Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner«, indgår ikke i beregningen af nettoformuen efter stk. 1:

1) Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre (funktion 9.36, 9.37, 9.48 og 9.49 samt dele af funktion 9.14 og 9.59 m.v.).

2) Aktiver og passiver tilhørende fonde eller legater (funktion 9.40-9.47 m.v.).

3) Aktiver og passiver vedrørende selvejende institutioner (funktion 9.18, 9.61, 9.63 og dele af funktion 9.81-9.87 m.v.).

4) Aktiver og passiver vedrørende kommunens forsyningsvirksomhedsområder, jf. § 9.

Stk. 3. Ved værdiansættelsen af de aktiver og passiver, der indgår i beregningen af nettoformuen efter stk. 1, jf. dog stk. 2, anvendes de opgørelsesprincipper for aktiver og passiver, der i overensstemmelse med »Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner« for regnskab 2004 er benyttet i det endeligt godkendte regnskab 2004. Værdiansættelsen foretages i overensstemmelse med oplysningerne i det endeligt godkendte regnskab 2004 til værdien ultimo 2004, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Ejendomme anskaffet før den 1. januar 1999 opgøres til den foreliggende offentlige ejendomsvurdering opgjort pr. 1. januar 2004 korrigeret for af- og nedskrivninger samt opskrivninger, som er foretaget i 2004 i overensstemmelse med opgørelsesprincipperne i »Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner« for regnskab 2004 og det endeligt godkendte regnskab 2004.

§ 6. Ved delingen af en kommune fordeles alle kommunens aktiver og passiver samt rettigheder og pligter mellem de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune. Ved fordelingen indgår de aktiver og passiver, der indgår i nettoformuen, jf. § 5, samt andre aktiver og passiver, rettigheder og pligter, der bestod på tidspunktet for forelæggelsen af aftaleudkastet, jf. § 17, stk. 1.

Stk. 2. Den nye kommune, der ved delingen overtager en tjenestemand, jf. § 10, overtager den delte kommunes pensionsforpligtelse vedrørende den pågældende tjenestemand.

Stk. 3. Aktiver og passiver vedrørende mellemregning med de kommunale forsyningsvirksomheder (funktion 9.30-9.35) fordeles til den af de nye kommuner, der efter § 8, stk. 2, overtager den største andel af den delte kommunes nettoformue, der vedrører hvert enkelt forsyningsvirksomhedsområde.

Stk. 4. Hver af de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, overtager de aktiver, der ikke er omfattet af stk. 2 og 3, og som geografisk er placeret i den del af den delte kommune, der sammenlægges med den pågældende nye kommune. Vedkommende nye kommune overtager endvidere de passiver, rettigheder og pligter, der er tilknyttet de pågældende aktiver.

Stk. 5. Hver af de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, overtager endvidere de aktiver og passiver samt rettigheder og pligter, der ikke er omfattet af stk. 2-4, og som udelukkende eller helt overvejende er knyttet til den del af den delte kommune, der sammenlægges med den pågældende nye kommune.

Stk. 6. Ved fordelingen af øvrige aktiver og passiver tilstræbes det at begrænse størrelsen af kompensationen efter § 7.

§ 7. Overstiger den samlede værdi af de aktiver og passiver, der efter § 5 indgår i opgørelsen af kommunens nettoformue, og som en af de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, overtager efter § 6, den andel af den delte kommunes nettoformue, som efter § 4 tilfalder den pågældende nye kommune, skal denne kommune kompensere den anden nye kommune, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, herfor.

Kapitel 3

Aktiver og passiver samt rettigheder og pligter vedrørende forsyningsvirksomheder

§ 8. For så vidt angår kommunens forsyningsvirksomheder foretages for hvert forsyningsvirksomhedsområde for sig en særskilt fordeling af den del af kommunens nettoformue, aktiver, passiver samt rettigheder og pligter, der vedrører forsyningsvirksomhedsområdet, jf. § 9. Den særskilte fordeling foretages efter reglerne i §§ 4, 6 og 7, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Den forholdsmæssige andel af den delte kommunes nettoformue, der vedrører hvert enkelt forsyningsvirksomhedsområde, og som efter stk. 1, jf. § 4, stk. 1, tilfalder de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, fastsættes efter forholdet mellem antallet af brugere vægtet efter forbrug af forsyningsvirksomheden pr. 1. januar 2005 i den del af den delte kommune, der sammenlægges med den ene af de nye kommuner, og antallet af brugere vægtet efter forbrug af forsyningsvirksomheden pr. 1. januar 2005 i den del af den delte kommune, der sammenlægges med den anden af de nye kommuner. For brugere, der er private husstande, fastsættes forbruget som et gennemsnit af forbruget i de private husstande i forsyningsvirksomhedsområdet.

§ 9. Ved beregningen af den delte kommunes nettoformue vedrørende hvert enkelt forsyningsvirksomhedsområde indgår følgende af kommunens aktiver og passiver, der vedrører forsyningsvirksomheden, herunder kommunens ejerandele i forsyningsvirksomheden, og som i henhold til »Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner« for regnskab 2004 skal indgå i balancen for kommuner og amtskommuner ved det endeligt godkendte regnskab 2004:

1) Kommunale ejerandele i forsyningsselskaber (funktion 9.21).

2) Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver vedrørende forsyningsvirksomheden (funktion 9.79).

3) Fysiske aktiver m.v. vedrørende forsyningsvirksomheden (funktion 9.81-9.87).

4) Pensionsforpligtelser vedrørende forsyningsvirksomheden (funktion 9.90).

Stk. 2. Værdien, hvormed de af stk. 1 omfattede aktiver og passiver indgår i opgørelsen af kommunens nettoformue, fastsættes efter § 5, stk. 3 og 4.

Kapitel 4

Personale

§ 10. Ved delingen af en kommune overtager hver af de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, de på tidspunktet for forelæggelsen af aftaleudkastet, jf. § 17, stk. 1, værende ansatte, der udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med opgaver, der udføres på et tjenestested uden for kommunens centrale forvaltning, der efter § 6 eller § 8, stk. 1, jf. § 6, overtages af den pågældende nye kommune.

Stk. 2. Endvidere overtager hver af de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, de på tidspunktet for forelæggelsen af aftaleudkastet, jf. § 17, stk. 1, værende ansatte, der ikke er omfattet af stk. 1, og som udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med opgaver, der er knyttet til den del af den delte kommune, der sammenlægges med den pågældende nye kommune, eller med opgaver, der er knyttet til borgere med bopæl i den del af den delte kommune, der sammenlægges med den pågældende nye kommune.

Stk. 3. Herudover overtager hver af de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, en forholdsmæssig del af de på tidspunktet for forelæggelsen af aftaleudkastet, jf. § 17, stk. 1, værende ansatte, der ikke er omfattet af stk. 1 og 2. Den nævnte forholdsmæssige andel fastsættes efter forholdet mellem antallet af indbyggere, der pr. 1. januar 2005 var tilmeldt folkeregistret i den del af den delte kommune, der sammenlægges med den ene af de nye kommuner, og antallet af indbyggere, der pr. 1. januar 2005 var tilmeldt folkeregistret i den del af den delte kommune, der sammenlægges med den anden af de nye kommuner.

Kapitel 5

Efterregulering

§ 11. Ved delingen af en kommune foretages efterregulering for ændringer siden ultimo regnskabsåret 2004 indtil ultimo regnskabsåret 2006 i aktiver og passiver, der indgår i beregningen af nettoformuen efter § 5.

Stk. 2. Efterreguleringen sker ved, at der efter reglerne i stk. 3 og 4 beregnes en efterreguleret nettoformue for den delte kommune, som fordeles mellem de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, efter reglerne i § 4.

Stk. 3. Ved beregningen af den efterregulerede nettoformue indgår de aktiver og passiver omfattet af § 5, som i henhold til »Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner« for regnskab 2004 skal indgå i balancen for kommuner og amtskommuner ved det endeligt godkendte regnskab 2006. Ved værdiansættelsen anvendes de opgørelsesprincipper for aktiver og passiver, der i overensstemmelse med »Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner« for regnskab 2004 er benyttet i det endeligt godkendte regnskab 2004. Værdiansættelsen foretages i overensstemmelse med oplysningerne i det endeligt godkendte regnskab 2006 til værdien ultimo 2006, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 opgøres til den foreliggende offentlige ejendomsvurdering opgjort pr. 1. januar 2004 korrigeret for af- og nedskrivninger samt opskrivninger, som er foretaget i 2004, 2005 og 2006 i overensstemmelse med opgørelsesprincipperne i »Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner« for regnskab 2004 og det endeligt godkendte regnskab 2004.

§ 12. Den ved sammenlægningsudvalgenes aftale eller delingsrådets beslutning foretagne fordeling af aktiver og passiver er endelig, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fordelingen af aktiver og passiver på følgende områder (funktioner på hovedkonto 9 Balance) er dog ikke endelig:

1) Likvide aktiver (funktion 9.01-9.11).

2) Tilgodehavender hos staten (funktion 9.12-9.13).

3) Kortfristede tilgodehavender i øvrigt (funktion 9.14-9.17 og 9.19).

4) Kortfristet gæld til pengeinstitutter (funktion 9.50).

5) Kortfristet gæld til staten (funktion 9.51-9.52).

6) Kortfristet gæld i øvrigt (funktion 9.53-9.60 og 9.62).

§ 13. Aktiver og passiver, der indgår i efterreguleringen efter § 11, jf. dog § 12, fordeles mellem de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, efter følgende regler:

1) Aktiver og passiver, der har en nær og naturlig tilknytning til aktiver, passiver, rettigheder eller pligter, der er endelig fordelt ved sammenlægningsudvalgenes aftale eller delingsrådets beslutning, følger fordelingen af disse aktiver, passiver, rettigheder eller pligter.

2) Aktiver og passiver, der ikke er omfattet af nr. 1, fordeles i overensstemmelse med bestemmelserne i § 6, stk. 2-5.

3) Aktiver og passiver, der ikke er omfattet af nr. 1 eller 2, fordeles til den af de nye kommuner, der overtager den største andel af den delte kommunes nettoformue efter § 4, idet det dog tilstræbes at begrænse behovet for kompensation efter § 14.

Stk. 2. Aktiver og passiver samt rettigheder og pligter, der ikke indgår i beregningen af nettoformuen efter § 5, og som er opstået efter det tidspunkt, hvor aftaleudkast forelægges, jf. § 17, stk. 1, fordeles mellem de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, efter reglerne i stk. 1.

§ 14. Overstiger den samlede værdi af de aktiver og passiver, som en af de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, overtager efter § 12 og § 13, stk. 1, den andel af den delte kommunes efterregulerede nettoformue, som efter § 11, stk. 2, tilfalder den pågældende nye kommune, skal denne kommune kompensere den anden nye kommune, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, herfor.

§ 15. Ved delingen af en kommune foretages for hvert enkelt af kommunens forsyningsvirksomhedsområder særskilt efterregulering for ændringer siden ultimo regnskabsåret 2004 indtil ultimo regnskabsåret 2006 i aktiver og passiver, der efter § 9 indgår i beregningen af nettoformuen vedrørende forsyningsvirksomheden.

Stk. 2. Ved efterreguleringen beregnes på grundlag af de i stk. 1 nævnte aktiver og passiver en efterreguleret nettoformue efter reglerne i § 11, stk. 3 og 4. Den efterregulerede nettoformue fordeles mellem kommunerne efter reglerne i § 8, stk. 2.

Stk. 3. Aktiver og passiver, som indgår i efterreguleringen efter stk. 1, fordeles særskilt efter reglerne i § 12 og § 13, stk. 1.

Stk. 4. Overstiger den samlede værdi af aktiver og passiver, som en af de nye kommuner overtager efter stk. 3, kommunens andel af den efterregulerende nettoformue efter stk. 2, skal denne kommune kompensere den anden nye kommune, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, herfor efter § 14.

§ 16. Ansatte, der ansættes i den delte kommune efter det tidspunkt, hvor aftaleudkast forelægges, jf. § 17, stk. 1, overføres den 1. januar 2007 til en af de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, efter følgende regler:

1) Ved ansættelse som følge af genbesættelse af stillinger overføres den ansatte til den nye kommune, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, hvortil den ansatte, hvis stilling den pågældende ansatte genbesætter, efter aftalen eller delingsrådets beslutning skulle overføres.

2) Ansatte, der ikke er omfattet af nr. 1, fordeles mellem de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, i overensstemmelse med bestemmelserne i § 10, stk. 1 og 2.

3) Ansatte, der ikke er omfattet af nr. 1 eller 2, fordeles til den af de nye kommuner, der overtager den største andel af den delte kommunes indbyggere opgjort pr. 1. januar 2005.

Kapitel 6

Procedure

§ 17. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der deles, forelægger senest den 1. januar 2006 et udkast til aftale om deling af kommunens nettoformue og fordeling af alle kommunens aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, jf. §§ 4-10, for sammenlægningsudvalgene i de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune. Aftaleudkastet skal godkendes af kommunalbestyrelsen på et møde. Aftaleudkastet skal indeholde den fornødne identifikation af alle kommunens aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte.

Stk. 2. Aftaleudkastet skal endvidere omfatte følgende:

1) En angivelse af de principper, der er lagt til grund ved fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte på de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune.

2) En opgørelse over den delte kommunes aktiver og passiver med angivelse af, hvilken af de nye kommuner der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, der skal overtage de enkelte aktiver og passiver, og den beløbsmæssige værdiansættelse heraf.

3) En oversigt over medarbejdere med angivelse af, hvilken af de nye kommuner der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, der skal overtage de enkelte medarbejdere, idet det dog, såfremt en institution samlet overføres til en ny kommune, er tilstrækkeligt at anføre dette.

4) En opgørelse over rettigheder og pligter, herunder eventualrettigheder, garantiforpligtelser og andre eventualforpligtelser med angivelse af, hvilken af de nye kommuner der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, der skal overtage de respektive rettigheder og pligter.

5) En angivelse af de principper, der skal lægges til grund for efterreguleringen efter §§ 11-16.

6) Relevante oplysninger vedrørende nr. 1-5.

Stk. 3. Aftaleudkastet skal ledsages af oplysning om de udtalelser, de medarbejdere, der efter stk. 2, nr. 3, skal angives i aftaleudkastet, har afgivet om den del af aftaleudkastet, der vedrører medarbejderen, jf. § 16, stk. 2, i lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen, medmindre udtalelsen fuldt ud er imødekommet i aftaleudkastet.

Stk. 4. Den del af aftaleudkastet, der er omfattet af stk. 2, skal indeholde en påtegning fra den delte kommunes revisor eller en anden revisor, som er antaget og godkendt hertil, jf. § 42, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Revisor forsyner aftaleudkastet med en revisionspåtegning med høj grad af sikkerhed om den udførte revision. Revisors påtegning skal indeholde en konklusion om, hvorvidt alle aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte er blevet identificeret, og hvorvidt værdiansættelsen af aktiver og passiver og opgørelsen af den delte kommunes nettoformue er sket korrekt og i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 5. Aftaleudkastet kan indeholde vilkår om kompensation efter § 7.

§ 18. Sammenlægningsudvalgene i de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, skal forhandle på grundlag af det i § 17 nævnte aftaleudkast med henblik på snarest muligt og senest den 1. april 2006 at indgå en aftale om delingen af den delte kommunes nettoformue og fordelingen af alle kommunens aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, jf. §§ 4-10. Er sådan aftale ikke indgået inden den 1. april 2006, eller erklærer et af sammenlægningsudvalgene forhandlingerne afsluttet uden resultat, træffer vedkommende delingsråd, jf. kapitel 4 i lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen, inden den 15. juni 2006 beslutning om delingen af den delte kommunes nettoformue og fordelingen af alle kommunens aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, jf. §§ 4-10, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Delingsrådet kan, forinden rådet træffer beslutning efter stk. 1, 2. pkt., indkalde sammenlægningsudvalgene i de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, til forhandling med henblik på, at sammenlægningsudvalgene indgår en aftale om delingen af den delte kommunes nettoformue og fordelingen af alle kommunens aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, jf. §§ 4-10. Delingsrådet kan under forhandlingerne foreslå indrømmelser, herunder ændringer i aftaleudkastet, som synes hensigtsmæssige for, at der kan indgås en aftale. Delingsrådet kan endvidere forelægge sammenlægningsudvalgene et mæglingsforslag til en sådan aftale og inden for en af rådet fastsat frist afkræve sammenlægningsudvalgene svar på, om mæglingsforslaget kan vedtages.

§ 19. Aftalen eller delingsrådets beslutning om fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte skal omfatte en fordeling af alle myndighedens aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, herunder en særskilt fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter vedrørende hver enkelt af kommunens forsyningsvirksomhedsområder. § 17, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, nr. 2-5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Aftalen eller delingsrådets beslutning efter stk. 1 og 2 kan indeholde vilkår om kompensation efter §§ 7 og 14.

Stk. 3. Aftalen skal godkendes af sammenlægningsudvalgene i de nye kommuner på et møde.

§ 20. § 8, stk. 3, § 9, stk. 2, § 10, stk. 2 og 3, § 11, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 2. pkt. og stk. 3, § 12, stk. 3-5, § 13, stk. 1, 3. pkt. og stk. 4 og 5, §§ 14, 15 og 16 og kapitel 4 i lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen samt regler fastsat i medfør af kapitel 4 i den nævnte lov finder tilsvarende anvendelse for delingen af den delte kommunes nettoformue og fordelingen af kommunens aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte.

Kapitel 7

Regnskabsaflæggelse og efterregulering

§ 21. Regnskabet vedrørende 2006 for den delte kommune, aflægges af økonomiudvalget i den nye kommune, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, og som overtager den største andel af den delte kommunes indbyggere opgjort pr. 1. januar 2005, til kommunalbestyrelsen i denne nye kommune.

Stk. 2. Efterregulering efter §§ 11-16 foretages af den i stk. 1 nævnte nye kommune i forbindelse med afslutningen af regnskab 2006 for den delte kommune.

§ 22. Den i § 21, stk. 2, nævnte efterregulering skal med hensyn til aflæggelse, afgivelse til revision, revision, godkendelse og afgivelse til tilsynsmyndigheden foretages efter samme fremgangsmåde, som gælder for aflæggelsen m.v. af regnskab 2006 for den delte kommune. Revisor for det pågældende regnskab skal afgive en påtegning som nævnt i § 17, stk. 4.

Kapitel 8

Aktivernes og passivernes overgang

§ 23. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der deles, skal sørge for, at kommunens aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der er til stede den 1. januar 2007, i overensstemmelse med sammenlægningsudvalgets aftale eller delingsrådets beslutning eller i øvrigt efter reglerne om efterregulering i §§ 11-16 den 1. januar 2007 overføres til de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune. Den kommune, der deles, kan stille vilkår om betaling mellem de nye kommuner i forbindelse med denne fordeling, jf. §§ 7 og 14.

§ 24. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der efter § 21 skal foretage efterreguleringen, skal sørge for, at aktiver og passiver samt rettigheder og pligter, der fremkommer efter den 1. januar 2007, i overensstemmelse med reglerne om efterregulering i §§ 11-16 overføres til de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune. Kommunalbestyrelsen kan stille vilkår om betaling mellem de nye kommuner i forbindelse med denne fordeling, jf. § 14.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der efter § 21 skal foretage efterreguleringen, skal sørge for, at overførsel af aktiver og passiver samt rettigheder og pligter som nævnt i stk. 1 finder sted i forbindelse med regnskabets afgivelse til revision den 1. juni 2007 og, hvis overførsel på dette tidspunkt ikke er mulig, i forbindelse med regnskabets endelige godkendelse. Kommunalbestyrelsen kan på andre tidspunkter sørge for en sådan overførsel.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der efter § 21 skal foretage efterreguleringen, skal, indtil overførsel finder sted efter stk. 1, jf. stk. 2, foretage den fornødne forvaltning af de i stk. 1 nævnte aktiver og passiver samt rettigheder og pligter. Der skal ske særskilt bogføring af de i 1. pkt. nævnte midler i forhold til kommunens øvrige midler. Kommunens udgifter ved forvaltningen modregnes ved efterreguleringen.

§ 25. De beløb, som i overensstemmelse med sammenlægningsudvalgenes aftale eller delingsrådets beslutning eller i øvrigt efter §§ 23 og 24 skal erlægges mellem de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af del delte kommune, i forbindelse med fordelingen af aktiver og passiver, skal erlægges i forbindelse med regnskabets afgivelse til revision den 1. juni 2007 med efterfølgende fornødne ændringer, der erlægges i forbindelse med regnskabets endelige godkendelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den nye kommune, der skal yde kompensationen, kan erlægge kompensationen i form af en betalingsrække fordelt som en annuitet på op til 10 år med én årlig ydelse og en rente svarende til diskontoen plus 1 pct.

Kapitel 9

Særlige bestemmelser

§ 26. Ved delingen af en kommune, hvor der pr. 1. januar 2005 var færre end 100 indbyggere tilmeldt folkeregistret i en af de dele af kommunen, der sammenlægges med nye kommuner, overtager den nye kommune, der indgår i en sammenlægning med den anden del af den delte kommune, den 1. januar 2007 med følgende undtagelser alle den delte kommunes aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der bestod eller var ansat på tidspunktet for forelæggelsen af aftaleudkastet, jf. § 17, stk. 1:

1) Den nye kommune, der indgår i en sammenlægning med den del af den delte kommune, hvor der pr. 1. januar 2005 var færre end 100 indbyggere tilmeldt folkeregistret, overtager den 1. januar 2007 de aktiver, der geografisk er placeret i den pågældende del af den delte kommune, og de passiver, rettigheder og pligter, der er tilknyttet disse aktiver, samt øvrige aktiver og passiver og rettigheder og pligter, som udelukkende eller helt overvejende er knyttet til den pågældende del af den delte kommune.

2) Den nye kommune, der indgår i en sammenlægning med den del af den delte kommune, hvor der pr. 1. januar 2005 var færre end 100 indbyggere tilmeldt folkeregistret, overtager den 1. januar 2007 de ansatte, der udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med opgaver, der udføres på et tjenestested uden for kommunens centrale forvaltning, der efter nr. 1 overtages af den pågældende nye kommune, samt de øvrige ansatte, som udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med opgaver, der er knyttet til den pågældende del af den delte kommune, eller med opgaver, der er knyttet til borgere med bopæl i den pågældende del af den delte kommune. Den nye kommune, der overtager en tjenestemand, overtager endvidere den delte kommunes pensionsforpligtelse vedrørende den pågældende tjenestemand.

Stk. 2. Aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der er opstået eller ansat efter tidspunktet for forelæggelsen af aftaleudkastet, jf. § 17, stk. 1, fordeles den 1. januar 2007 mellem de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, efter reglerne i stk. 1.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 træder i stedet for reglerne i kapitel 3-5 og 8. Kapitel 6 og 7 finder med undtagelse af § 17, stk. 4 og 5, og § 19, stk. 2, tilsvarende anvendelse ved fordelingen efter stk. 1, idet dog aftaleudkastet efter § 17 og aftalen eller delingsrådets beslutning efter § 19 alene skal omfatte aktiver og passiver, rettigheder og pligter som nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, og ikke skal omfatte en beløbsmæssig værdiansættelse heraf.

§ 27. Bestemmelserne i §§ 4-10 og § 26 om delingen af den delte kommunes nettoformue og fordelingen af alle kommunens aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte og §§ 11-16 om efterregulering kan fraviges ved aftale mellem sammenlægningsudvalgene i de nye kommuner, der indgår i en sammenlægning med en del af den delte kommune, og ved delingsrådets beslutning.

§ 28. Når den delte kommune eller anden offentlig myndighed før den 1. januar 2007 har medvirket til, at en person med ophold i den del af den delte kommune, der indgår i én ny kommune, får ophold i en boform efter § 140 i lov om social service, der er beliggende i den del af den delte kommune, der indgår i en anden ny kommune, har den nye kommune, hvor boformen er beliggende, fra den 1. januar 2007 ret til at få dækket sin andel af de udgifter, der er nævnt i § 9 c, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, af førstnævnte nye kommune.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2005.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 16. september 2005

Lars Løkke Rasmussen

/Christian Schønau