Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 246 

 Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsaftaler. (Beskyttelse af 

 forsikringstager i visse tilfælde, hvor det senere viser sig, at 

 forsikringstageren var syg, da en forsikring mod sygdom blev tegnet). 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Fremsat skr 29/3 2000    Till.A 6707 

 Lovf som fremsat       Till.A 6698 

 1.beh 13/4 2000       FF   6639 

 Betænkning 2/5 2000     Till.B 639 

 2.beh 18/5 2000       FF   8240 

 3.beh 26/5 2000       FF   8754 

 Lovf som vedt        Till.C 1007 

 Lov nr 435 af 31. maj 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Else Marie Mortensen (S), Inge Dahl-Sørensen (V), Helge 

 Adam Møller (KF), Anne Baastrup (SF), Peter Skaarup (DF), Sonja Albrink 

 (CD), 

 Elisabeth Arnold (RV), Søren Søndergaard (EL) og Tom Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indebærer, at hvis en forsikringstager allerede ved 

 tegning af en forsikring lider af en sygdom, som først 

 viser sig eller bliver diagnosticeret i forsikringstiden, 

 får vedkommende de fulde rettigheder, dersom en læge i 

 forbindelse med tegningen af forsikringen har afgivet en 

 erklæring om, at der ikke er grund til at tro, at 

 forsikringstageren lider af den pågældende sygdom. 

 Baggrund: 

 Baggrunden for lovforslaget var beslutningsforslag nr. B 

 12 fra folketingsåret 1998-99, jf. Årbog & Registre 1998-99 

 side xxx. 

 Denne folketingsbeslutning havde baggrund i en 

 højesteretsdom fra 1998, hvor et forsikringsselskab blev 

 frifundet for et krav om dækning i henhold til en 

 sygeforsikring. Forsikringstager havde været i god tro ved 

 tegningen af forsikringen, men der var på 

 tegningstidspunktet afgivet en forkert lægeerklæring, og 

 risikoen herfor påhvilede således forsikringstager. Dette 

 forhold blev ændret med lovforslaget. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 103 stemmer