Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Fastsættelse af antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer
    Kapitel 2Det tyske mindretal i Sønderjyllands valg af en tilforordnet
    Kapitel 3Udvalg til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner i sager vedrørende det tyske mindretal i Sønderjylland
    Kapitel 4Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fremme af det tyske mindretal i
Sønderjyllands repræsentation m.v. i Haderslev, Sønderborg,
Tønder og Aabenraa Kommuner

 

I medfør af § 5, stk. 3 og 4, og § 17, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003 som ændret ved § 45 i lov nr. 540 af 24. juni 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Fastsættelse af antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer

§ 1. Ved valget i 2009 til Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommunalbestyrelser vælges 31 medlemmer. Ved efterfølgende valg til de i 1. pkt. nævnte kommunalbestyrelser vælges 31 medlemmer, hvis det tyske mindretals partis kandidatliste ved det sidste eller næstsidste valg til kommunalbestyrelsen har opnået mindst et mandat.

Kapitel 2

Det tyske mindretal i Sønderjyllands valg af en tilforordnet

§ 2. Ved valget den 15. november 2005 og ved efterfølgende valg til Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommunalbestyrelser vælges den kandidat på det tyske mindretals partis kandidatliste, der ellers ville have opnået valg, som tilforordnet, hvis det tyske mindretals partis kandidatliste ved valget ikke har opnået mindst et mandat, men har opnået mindst 25 procent af det antal stemmer, der efter §§ 81-83 i lov om kommunale valg svarer til den mindste kvotient, der ved valget har givet mandat.

Stk. 2. Stk. 1 finder anvendelse, uanset om det tyske mindretals partis kandidatliste har indgået valgforbund med andre kandidatlister, der ved valget har opnået mindst et mandat.

Stk. 3. Valget af den tilforordnede gælder for samme periode som valget af medlemmerne af vedkommende kommunalbestyrelse.

§ 3. Den tilforordnede skal opfylde samme betingelser for valgbarhed som et medlem af en kommunalbestyrelse.

§ 4. Den tilforordnede har ikke pligt til at modtage valg, og kan i øvrigt til enhver tid udtræde af sit hverv.

Stk. 2. §§ 100-102 og § 105 i lov om kommunale valg finder tilsvarende anvendelse på den tilforordnede.

Stk. 3. Ved en tilforordnets udtræden eller død indtræder de øvrige kandidater på det tyske mindretals partis kandidatliste som tilforordnet i den rækkefølge, hvori de efter § 91 i lov om kommunale valg indtræder som stedfortrædere.

§ 5. Den tilforordnede er tilforordnet i kommunalbestyrelsen og i et af den tilforordnede valgt stående udvalg. Den tilforordnede har ikke stemmeret. Den tilforordnede har i øvrigt de rettigheder, der i lovgivningen er knyttet til medlemskab af kommunalbestyrelsen henholdsvis udvalget.

Kapitel 3

Udvalg til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner i sager vedrørende det tyske mindretal i Sønderjylland

Udvalgets nedsættelse og sammensætning

§ 6. Ved konstitueringen efter valget den 15. november 2005 og efterfølgende valg til Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommunalbestyrelser nedsætter vedkommende kommunalbestyrelse et udvalg til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget og de stående udvalg i sager vedrørende det tyske mindretal, hvis det tyske mindretals partis kandidatliste ved valget ikke har opnået mindst et mandat eller en tilforordnet, jf. § 2, men har opnået mindst 10 procent af det antal stemmer, der efter §§ 81-83 i lov om kommunale valg svarer til den mindste kvotient, der ved valget har givet mandat.

Stk. 2. Udvalget, jf. stk. 1, nedsættes, uanset om det tyske mindretals partis kandidatliste har indgået valgforbund med andre kandidatlister, der ved valget har opnået mindst et mandat.

§ 7. Borgmesteren er formand for det i § 6 nævnte udvalg. Det tyske mindretals parti udpeger mindst to medlemmer af udvalget. Kommunalbestyrelsen vælger blandt sine medlemmer mindst to medlemmer af udvalget. Kommunalbestyrelsen fastsætter i øvrigt udvalgets sammensætning.

Udvalgets opgaver

§ 8. Ethvert medlem af udvalget kan for udvalget indbringe ethvert spørgsmål, der vedrører det tyske mindretal i Sønderjylland, og som er et anliggende for kommunen.

§ 9. Udvalget kan afgive erklæring om ethvert spørgsmål, der vedrører det tyske mindretal, og som er et anliggende for kommunen.

Stk. 2. De af det tyske mindretals parti udpegede medlemmer af udvalget kan forlange, at udvalget afgiver en erklæring, jf. stk. 1.

Stk. 3. Borgmesteren orienterer kommunalbestyrelsen og vedkommende udvalg om udvalgets erklæringer og påser erklæringernes videre ekspedition. Afgives erklæringen om et spørgsmål, der vil blive behandlet i kommunalbestyrelsen eller udvalget, foretages den i 1. pkt. nævnte orientering tillige, når kommunalbestyrelsen eller udvalget får spørgsmålet forelagt til behandling.

Udvalgets møder

§ 10. Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Udvalget afholder mindst et årligt møde.

Stk. 2. Borgmesteren og ethvert medlem af udvalget kan forlange afholdelse af møde i udvalget. Borgmesteren fastsætter tid og sted for mødet.

§ 11. Borgmesteren sørger for, at der så vidt muligt senest 4 hverdage inden udvalgets møder udsendes en dagsorden til medlemmerne, og at det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, så vidt muligt er tilgængeligt for medlemmerne mindst 3 hverdage inden mødet. Medlemmerne har med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, endvidere ret til at gennemse det fremlagte materiale sammen med personer, der ikke er medlemmer af udvalget.

Stk. 2. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Udvalget er dog kun beslutningsdygtigt, når mindst ét af de af det tyske mindretals parti udpegede medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal, jf. dog § 9, stk. 2.

Stk. 3. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres en protokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. Ved sager, der af udvalget fremsendes til et andet udvalg, kommunalbestyrelsen eller en anden myndighed, kan ethvert medlem kræve, at modtageren samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 12. Borgmesteren forbereder, indkalder til og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets erklæringer indføres i beslutningsprotokollen. Borgmesteren skal meddele udvalget de oplysninger, udvalget forlanger.

§ 13. Udvalget kan tillade, at andre deltager i eller overværer udvalgets møder. Ethvert medlem af udvalget kan forlange, at formanden for vedkommende stående udvalg deltager i udvalgets møder.

§ 14. Ethvert medlem af udvalget har med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, ret til efter anmodning at få tilsendt dagsordener og udskrifter af beslutningsprotokoller, der udsendes til medlemmer af kommunalbestyrelsen og udvalg, som den pågældende ikke er medlem af, samt efter anmodning i det enkelte tilfælde sagsmateriale i samme omfang som kommunalbestyrelsens eller udvalgets medlemmer med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt.

Kapitel 4

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2005.

Stk. 2. Kapitel 2 og 3 får tilsvarende virkning for sammenlægningsudvalgene i 2006.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 16. september 2005

Lars Løkke Rasmussen

/Pernille Christensen