Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem amtsråd
og selvejende hospicer

 

I medfør af § 3, stk. 5 og 6, i lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 28. august 2003 som ændret ved § 1 i lov nr. 441 af 9. juni 2004 og § 1 i lov nr. 1432 af 22. december 2004, fastsættes:

Parterne og driftsoverenskomsten

§ 1. Hvert amtsråd skal tilbyde at indgå driftsoverenskomst med et selvejende hospice, der er beliggende i amtskommunen, og som opfylder Sundhedsstyrelsens faglige retningslinier for palliativ indsats.

Stk. 2. Er der flere selvejende hospicer, som opfylder betingelserne efter stk. 1, bestemmer amtsrådet, hvilket af dem det vil tilbyde at indgå driftsoverenskomst med.

Stk. 3. Driftsoverenskomsten skal omfatte mindst 12 hospicesengepladser, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fravige kravet efter stk. 3 for Bornholms Kommune.

Stk. 5. Hvert amtsråd, som inden bekendtgørelsens ikrafttræden har indgået driftsoverenskomst med et selvejende hospice om mindre end 12 hospicepladser, skal tilbyde dette hospice at udvide driftsoverenskomsten i overensstemmelse med stk. 3.

§ 2. Reglerne i denne bekendtgørelse om amtskommuner og amtsråd gælder også for Hovedstadens Sygehusfællesskab og bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab samt for Bornholms Kommune og dennes bestyrelse.

Vilkår for driftsoverenskomsten

§ 3. Driftsoverenskomsten er en aftale mellem amtsrådet og det selvejende hospice, som fastlægger de nærmere rammer for samarbejdet med det formål at sikre hospicet en økonomisk forsvarlig drift, faglig udvikling samt hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse.

§ 4. Forud for amtsrådets indgåelse af driftsoverenskomst med et selvejende hospice kan amtsrådet anmode hospicet om dokumentation vedrørende hospicets behandlingstilbud, herunder behandlingserfaring, faglige kvalifikationer, vagtberedskab, apparaturstandard, behandlingsprincipper og lignende.

§ 5. Amtsrådet og det selvejende hospice aftaler vilkår for driftsoverenskomsten, herunder vedrørende

1) hospicets budget,

2) sengedagstakst og regulering heraf,

3) afregning mellem det selvejende hospice og amtskommunerne,

4) hospicets aflæggelse af regnskab og revision,

5) væsentlige dispositioner af betydning for hospicets drift, og

6) driftsoverenskomstens varighed og opsigelighed.

Stk. 2. Vilkårene efter stk. 1 skal endvidere fastlægge

1) samarbejde og erfaringsudveksling mellem hospicet og sygehusvæsenet i amtskommunen, og

2) hospicets tilbud om samarbejde og erfaringsudveksling til de praktiserende læger og hjemmesygeplejen i kommunerne, der er beliggende i amtskommunen.

Frit hospicevalg

§ 6. En person, der henvises af en læge til indlæggelse på et hospice, kan efter reglerne i lov om sygehusvæsenet, jf. § 5 b, vælge mellem de hospicer, som har driftsoverenskomst med et amtsråd.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. oktober 2005.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 9. oktober 2005

Lars Løkke Rasmussen

/John Erik Pedersen