Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 35 

 Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om 

 konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, 

 udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, 

 Island, Norge og Sverige. (Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse 

 af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds 

 resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af 

 terrorisme m.v.). 

 Af justitsministeren (Lene Espersen). 

 Fremsat skr 13/12 01     Till.A 929 

 Lovf som fremsat       Till.A 808 

 1.beh 31/1 02        FF   1321 

 Betænkning 21/5 02      Till.B 1465 

 Æf uden for betænkning    Till.B 1605 

 2.beh 28/5 02        FF   7439 

 3.beh 31/5 02        FF   7747 

 Lovf som vedt        Till.C 657 

 Lov nr 378 af 6. juni 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Birthe Rønn Hornbeck (V), Sandy Brinck (S), Per Dalgaard 

 (DF), Helge Adam Møller (KF), Anne Baastrup (SF), Elisabeth Arnold (RV), 

 Line 

 Barfod (EL) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU) 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Ændringerne i straffeloven indebærer bl.a., at der 

 indsættes en særlig terrorismeparagraf i loven. Det gøres 

 endvidere strafbart at yde eller formidle økonomisk støtte 

 til en terrororganisation eller på anden måde at medvirke 

 til at fremme dens kriminelle virksomhed. 

 Ændringerne i retsplejeloven indebærer bl.a., at 

 teleselskaber og internetudbydere skal registrere og i 1 år 

 opbevare de oplysninger, der er relevante for politiets 

 indgreb i meddelelseshemmeligheden. Endvidere skabes der 

 adgang til gentagen hemmelig ransagning og til at pålægge 

 tredjemand at udlevere dokumenter m.v. (edition) uden 

 forudgående retskendelse, såfremt øjemedet ellers 

 forspildes. Endelig bliver der mulighed for at beslaglægge 

 penge og andre formuegoder og ikke kun genstande. 

 Endelig indebærer ændringerne i udleveringsloven, at 

 danske statsborgere fremover kan udleveres til 

 strafforfølgning i udlandet under visse betingelser. 

 Baggrund: 

 Baggrunden for lovforslaget var terrorangrebet mod USA 

 den 11. september 2001, og hensigten med forslaget var 

 derfor at sikre, at dansk lovgivning blev i stand til at 

 sikre en effektiv indsats mod terrorisme. 

 Formålet med lovforslaget var at gennemføre de ændringer, 

 der var nødvendige, for at Danmark kunne ratificere 

 FN-konventionen af 9. december 1999 til bekæmpelse af 

 finansiering af terrorisme. 

 Endvidere indeholdt lovforslaget de ændringer på 

 Justitsministeriets område, som FN's Sikkerhedsråds 

 resolution nr. 1373 (2001) nødvendiggjorde, og endelig 

 gennemførte lovforslaget EU's rammeafgørelse om bekæmpelse 

 af terrorisme. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 97 stemmer (V, S, DF, KF, RV og KRF) mod 10 (SF, 

 EL og IA)