Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 74 

 Forslag til lov om ændring af lov om renter ved forsinket betaling m.v. 

 (Gennemførelse af EF-direktiv om bekæmpelse af forsinkede betalinger i visse 

 handelsforhold m.v.). 

 Af justitsministeren (Lene Espersen). 

 Fremsat skr 30/1 02     Till.A 2144 

 Lovf som fremsat       Till.A 2111 

 1.beh 21/2 02        FF   2351 

 Betænkning 2/5 02      Till.B 694 

 2.beh 14/5 02        FF   6424 

 3.beh 17/5 02        FF   6674 

 Lovf som vedt        Till.C 458 

 Lov nr 379 af 6. juni 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Freddy Dam (V), Lissa Mathiasen (S), Per Dalgaard (DF), 

 Lars Barfoed (KF), Anne Baastrup (SF), Elisabeth Arnold (RV), Pernille 

 Falcon 

 (EL) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indebærer bl.a., at morarenten ved forsinket betaling 

 af pengekrav fastsættes til en årlig rente, der svarer til 

 Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 7 

 pct. Endvidere indsættes en ny generel regel i loven, 

 hvorefter skyldneren har pligt til at betale 

 fordringshaveren rimelige og relevante omkostninger ved 

 udenretlig inddrivelse af fordringen. 

 Baggrund: 

 Hovedformålet med lovforslaget var at gennemføre 

 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. 

 juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i 

 handelstransaktioner. Formålet med direktivet var at styrke 

 kreditorers retsstilling ved forsinket betaling i visse 

 handelsforhold. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 104 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KRF) mod 1 

 (EL).