Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 118 

 Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og 

 færdselsloven. (Skærpelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsomt 

 manddrab, 

 uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, forsætlig fareforvoldelse, biltyveri, 

 grov forstyrrelse af ro og orden, menneskesmugling og menneskehandel m.v.). 

 Af justitsministeren (Lene Espersen). 

 Fremsat skr 26/2 02     Till.A 3066 

 Lovf som fremsat       Till.A 2925 

 1.beh 14/3 02        FF   3280 

 Betænkning 16/5 02      Till.B 1284 

 2.beh 24/5 02        FF   7181 

 3.beh 31/5 02        FF   7733 

 Lovf som vedt        Till.C 665 

 Lov nr 380 af 6. juni 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Morten Bødskov (S), Per 

 Dalgaard (DF), Helge Adam Møller (KF), Margrete Auken (SF), Elisabeth Arnold 

 (RV), Line Barfod (EL) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven hæver strafferammerne for voldtægt, vold, samleje med 

 barn under 15 år, uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig 

 legemsbeskadigelse, forsætlig fareforvoldelse, biltyveri, 

 grov forstyrrelse af ro og orden, menneskesmugling og 

 menneskehandel m.v. 

 Baggrund: 

 Efter regeringens opfattelse afspejlede det hidtidige 

 strafniveau i sager om personfarlig kriminalitet ikke i 

 tilstrækkelig grad den krænkelse af offeret, der finder 

 sted. Der var derfor efter regeringens opfattelse behov for 

 at skærpe straffene for disse kriminalitetsformer. 

 Lovforslaget fik sin endelige udformning ved et 

 ændringsforslag fra Socialdemokratiet, som indebar, at også 

 strafferammen for samleje med en person under 15 år blev 

 hævet. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 96 stemmer (V, S, DF, KF og KRF) mod 14 (SF, RV 

 og EL).