Den fulde tekst
L 29
Forslag til lov om ændring af færdselsloven og pasloven. (Kommunernes varetagelse af visse opgaver på kørekort- og pasområdet som led i kommunalreformen).
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 24/2 05 Tillæg A 2009
Lovf som fremsat 24/2 05 Tillæg A 1992
1.beh 18/3 05 FF 1010
Betænkning 2/6 05 Tillæg B 889
2.beh 7/6 05 FF 4092
3.beh 17/6 05 FF 4914
Lovf som vedt 17/6 05 Tillæg C 788
Lov nr 551 af 24. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Frode Sørensen (S), Kim Christiansen (DF), Tom Behnke (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Ved loven bemyndiges justitsministeren til at kunne henlægge opgaver på kørekort- og pasområdet, der har karakter af administrativ borgerbetjening, herunder i et vist begrænset omfang afgørelseskompetence, til kommunalbestyrelserne.
Baggrund:

Lovforslaget var en del af den lovgivningsmæssige gennemførelse af kommunalreformen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 109 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 3 (EL).