Den fulde tekst
L 132
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces).
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 30/3 05 Tillæg A 5608
Lovf som fremsat 30/3 05 Tillæg A 5510
1.beh 13/4 05 FF 1698
Betænkning 2/6 05 Tillæg B 1046
2.beh 7/6 05 FF 4093
Lovf optrykt efter 2.beh 7/6 05
3.beh 14/6 05 FF 4449
Lovf som vedt 14/6 05 Tillæg C 427
Lov nr 554 af 24. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Birthe Rønn Hornbech (V), John Dyrby Paulsen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Tom Behnke (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (RV), Anne Baastrup (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven forhøjes de standardbeløb, der anvendes ved tilkendelse af sagsomkostninger til dækning af udgifter til advokatbistand. Endvidere indfører loven et enstrenget regelsæt, hvor der opereres med tre trin for retshjælp:
- Grundlæggende mundtlig rådgivning (trin 1),
- rådgivning ud over helt grundlæggende mundtlig rådgivning (trin 2),
- rådgivning i forbindelse med forligsforhandlinger (trin 3).
Sluttelig gennemfører loven en ny samlet regulering af spørgsmålet om fri proces.
Baggrund:
Lovforslaget byggede på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 113 stemmer.